Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

 

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje terminów stosowanych w niniejszym Regulaminie:

 • Firma Gambit – świadczeniodawca oferujący Usługi na Portalu Edukacyjnym, firma Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. 31-564 Kraków, al. Pokoju 29B/22-24,NIP 675-12-52-366, REGON: 356262922, KRS: 0000129035, tel/fax +48 (12) 410 5987, 410 5989, 410 5991, 414 3767 , email: matematykawszkole@gambit.net.pl.
 • Użytkownik Portalu – osoba fizyczna, która wchodzi na stronę Portalu Edukacyjnego
 • Klient – Użytkownik Portalu, który zarejestruje swoje dane w bazie Firmy jako osoba fizyczna lub działając w imieniu osoby prawnej
 • Usługa - usługa dostępu do E-Ćwiczeń świadczona bezpośrednio przez Firmę Gambit, opisana szczegółowo w § 3 niniejszego Regulaminu
 • Regulamin - niniejszy dokument
 • Formularz Rejestracji Klienta - formularz, który wypełnia Klient, aby zarejestrować swoje dane w bazie Firmy Gambit podczas procesu rejestracji, w celu założenia konta niezbędnego do zakupu Usług
 • E-Ćwiczenia – interaktywne ćwiczenia będące własnością Firmy Gambit, udostępniane poprzez przeglądarki internetowe w strukturze e-learningowego systemu informatycznego, do których dostęp jest sprzedawany za pośrednictwem publicznej sieci Internet
 • Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Firmą Gambit zawarte na odległość zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827)
 • Autoryzacja Dostępu – proces aktywacji komputera Klienta, który umożliwia uruchamianie E-Ćwiczeń na tym komputerze
 • Portal Edukacyjny – portal internetowy udostępniający E-Ćwiczenia znajdujący się pod adresami www.matematykawszkole.com, www.matematykawszkole.com.pl, www.matematykawgimnazjum.pl, www.matematykawliceum.pl
 • Logowanie – wejście do portalu z podaniem kodów (tzw. login czyli identyfikator Klienta i hasło) pozwalających na jednoznaczną identyfikację Klienta
 • Okres Aktywności Usługi – to okres czasu, w którym ważne jest prawo użytkowania E-Ćwiczeń. Okres ten jest podany dla każdej Usługi z katalogu i jest on znany Klientowi w czasie składania zamówienia. Okres Aktywności rozpoczyna się od daty zawarcia umowy, a kończy się wygaśnięciem prawa użytkowania E-Ćwiczeń..
 • Polityka Prywatności - zbiór zasad regulujących gromadzenie danych o klientach oraz ich wykorzystania.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem Portalu Edukacyjnego, sposób korzystania z Usług oferowanych przez ten portal, zakres odpowiedzialności Firmy Gambit i Klienta oraz podaje inne informacje o charakterze ogólnym i porządkowym.

3. Prawa do Portalu Edukacyjnego należą do Firmy Gambit, która jest jego właścicielem i wykonawcą oferowanych Usług.

4. Firma Gambit jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 675-12-52-366.

5. Ceny Usług świadczonych przez Portal Edukacyjny są podane w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT wg obowiązującej w Polsce stawki podstawowej tego podatku.

6. Warunkiem zawarcia umowy gwarantującej korzystanie z Usług Portalu Edukacyjnego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego treści.

7. Firma Gambit zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie Portalu Edukacyjnego zawierającej treść tego dokumentu.

§ 2. Umowa

1. Zawarcie Umowy
a. Umowa korzystania z Usług oferowanych przez Portal Edukacyjny może być zawarta przez Klienta portalu. Aby zawrzeć umowę Użytkownik Portalu zobligowany jest zarejestrować swoje dane przez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracji Klienta. Wprowadzone dane są rejestrowane w bazie danych Firmy Gambit. W Formularzu Rejestracji Klienta zawarte jest potwierdzenie przez Klienta zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja.
b. Po zapisaniu danych w bazie Firmy Gambit Klient otrzymuje informację potwierdzającą ten fakt wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta..
c. Klient dokonuje wyboru Usługi w katalogu usług Portalu Edukacyjnego celem zamówienia Usługi. Akceptacja wyboru i dokonanie płatności on-line jest przesłaniem zamówienia do Firmy Gambit, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827)*. Stronami w tej umowie są: Klient i Firma Gambit.

* - nie dotyczy uczestników Dni Otwartych Portalu www.matematykawszkole.com.pl, dla których dostęp jest bezpłatny.


d. Fakt zawarcia umowy jest potwierdzany przez wysłanie do Klienta informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzień wysłania tej wiadomości określa datę zawarcia umowy i stanowi początek Okresu aktywności usługi.

2. Tradycyjne zawarcie umowy
Klient może zakupić E-ćwiczenia za pośrednictwem strony internetowej(z opcją płatności tradycyjny przelew) lub w tradycyjny sposób, przesyłając zamówienie do Firmy Gambit (listem pocztowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem). Obsługa tak złożonego zamówienia zajmuje się dział realizacji zamówień Firmy Gambit. Dokonanie płatności przez Klienta jest uważane za zawarcie umowy i Klient otrzymuję dostęp do treści E-ćwiczenia w ciągu 2 dni roboczych od wpływu należności na konto firmy Gambit. Po zaksięgowaniu wpłaty w firmie Gambit, Klient otrzymuje informacje dotyczącą szczegółów zakupionych e-ćwiczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dniem początkowym Okresu aktywności jest 2 dzień roboczy po dniu wpływu należności.

3. Odstapienie do umowy
a. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, pod warunkiem, że w okresie tym nie przeprowadził procedury Autoryzacji Dostępu i nie dokonał Logowania do Portalu Edukacyjnego.
b. Odstąpienie Klienta od umowy wiąże się ze zwrotem przez Firmę Gambit dokonanej przez niego wpłaty. Kwota zwracana będzie pomniejszona o koszty obsługi realizacji płatności on-line przez firmę trzecią w wysokości 5% wpłaconej kwoty.
c. Klientowi, który dokonał Autoryzacji dostępu i Logowania do Portalu Edukacyjnego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art.38 ust.1 i ust.13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30. 05. 2014 r.
d. Po upływie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, mimo braku uaktywnienia dostępu do portalu Klient nie może odstąpić od umowy i nie może się domagać zwrotu wpłaconej należności z tytułu zakupu Usługi.

§ 3. Usługi

1. Świadczenie Usług
Usługi świadczone przez Firmę Gambit polegają na:
a. umożliwieniu Klientowi dokonywania zakupów Usług za pośrednictwem sieci Internet,
b. udostępnieniu zakupionych przez Klienta treści E-Ćwiczeń za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego, po dokonaniu płatności i przeprowadzeniu procesu Autoryzacji Dostępu na komputerze lokalnym Klienta,
c. Usługa jest dostępna dla Klienta przez jej Okres Aktywności. W okresie tym Klient ma prawo użytkowania E-Ćwiczeń..

2. Warunki szczegółowe świadczenia Usług
a. W przypadku zakupu Usługi Firma Gambit zapewnia możliwość kontaktu korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej z Serwisantem, celem uzyskania przez Klienta dodatkowych informacji na temat obsługi wybranych E-Ćwiczeń oraz Nauczycielem-Konsultantem celem uzyskania merytorycznej informacji związanej z edukacyjną zawartością treści ćwiczenia. Korzystanie z pomocy Serwisanta i Nauczyciela-Konsultanta nie jest obowiązkowe.
b. Podczas nauki wspomaganej wykorzystaniem E-Ćwiczeń Klient może być informowany o możliwościach dodatkowych zakupów w formie materiałów uzupełniających, uczestnictwa w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach z zakresu obsługi E-Ćwiczeń i ich zawartości.

3. Procedura obsługi Klienta i realizacji Usług
a. Rejestrację Klienta obejmuje:

 • zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności
 • prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracji Klienta znajdującego się na stronie Portalu Edukacyjnego
 • przesłanie formularza elektronicznego do Firmy Gambit
 • po zapisaniu danych w bazie Firmy Gambit Klient otrzymuje list pocztą elektroniczną zawierający link aktywacyjny
 • Firma Gambit zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika bez podania przyczyny

b. Złożenie zamówienia przez wybór Usługi i akceptację wyboru
c. Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania zakupionych plików cyfrowych.
d. Dokonanie płatności przez Klienta

 • Klient dokonuje płatności on-line w czasie składania zamówienia, płatności on-line realizowane są w bezpieczny sposób za pośrednictwem serwisu PayU
 • Klient ma możliwość realizacji płatności przelewem na podstawie faktury pro forma, dokonując odpowiedniego wyboru podczas zamawiania Usługi. W tym wypadku data zawarcia umowy jest datą wpływu środków płatniczych na rachunek bankowy Firmy Gambit, o czym Klient będzie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Firma Gambit rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Czas od złożenia zamówienia do rozpoczęcia świadczenia Usługi zależy od wybranej formy płatności.
 • Ceny oferowanych Usług są dostępne na stronie Platformy Edukacyjnej.
 • Na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT, pod warunkiem, że w danych Klienta w bazie Firmy Gambit wprowadzony został numer NIP.
 • Ceny Usług nie obejmują kosztów i wydatków Klienta związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z Usług, przykładowo kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług (np. modem, komputer) lub konfiguracji oprogramowania w celu korzystania z Usług.
 • Procedura konfiguracji Autoryzacji Dostępu wykonana może być przez Klienta po otrzymaniu wskazówek z serwisu Firmy Gambit. Autoryzacja Dostępu może być przeprowadzona zdalnie przez serwis Firmy Gambit, a czynność ta jest bezpłatna w Okresie Aktywności Usługi.

e. Przeprowadzenie procesu Autoryzacji Dostępu

 • Przed uruchomieniem E-Ćwiczeń na komputerze Klienta niezbędne jest przeprowadzenie procesu Autoryzacji Dostępu, aby E-Ćwiczenia mogły być prawidłowo uruchamiane. Do uruchomienia E-Ćwiczeń wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa, ale będą one poprawnie pracować na komputerze Klienta, gdy zostanie przeprowadzony proces Autoryzacji Dostępu. E-Ćwiczenia będą prawidłowo pracować tylko na komputerze, na którym dokonano Autoryzacji Dostępu
 • Okres Aktywności Usługi określony w katalogu Usług przy każdym zamówieniu jest wydłużany o 7 dni, w ciągu których Klient może dokonać Autoryzacji Dostępu. Jeśli Klient dokona Autoryzacji Dostępu po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy, to Okres Aktywności Usługi nie będzie wydłużany

f. Podany przez Klienta adres poczty elektronicznej będzie wykorzystany do komunikacji w sprawach związanych z realizacją Usługi g. W związku z ustawowym obowiązkiem dokumentowania zawartych transakcji Firma Gambit najpóźniej w terminie 7-u dni od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi (lub zapłaty) dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dowód zakupu (fakturę). Na życzenie Klienta (zgłoszone drogą elektroniczną na adres matematykawszkole@gambit.net.pl) dowód zakupu może zostać wysłany pocztą na adres zgodny ze zgłoszonym w formularzu rejestracyjnym.

4. Gwarancje i reklamacje
a. Jeśli Klient nie jest zadowolony z jakiegoś aspektu dotyczącego dostarczania Usług, ma prawo do zgłaszania reklamacji. Reklamacja powinna być zgłaszana pisemnie przesłana w formie faksowej lub jako załącznik do listu przesłanego pocztą elektroniczną na adres podany w §1 p.1. Każda z nich zostanie rozpatrzona indywidualnie i Klient otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu. (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 niniejszego dokument)
b. Reklamacja będzie rozpatrzona w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po tym, w którym ją przyjęto. Czas rozpatrywania reklamacji dotyczących tych aspektów realizowania usługi edukacyjnej, w której zaangażowane są podmioty niezależne od Firmy Gambit, jest uzależniony od rodzaju działań niezbędnych do wyjaśnienia nieporozumienia.
c. Reklamacje będą przyjmowane tylko i wyłącznie w okresie aktywności zakupionej Usługi

§ 4. Zobowiązania Użytkownika

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Klienta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Portalu Edukacyjnego będą udostępnione na stronach tego portalu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone

3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w czasie wypełniania Formularza Rejestracji Klienta

4. Klient powinien informować Firmę Gambit o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji, jeżeli ma to wpływ na dalsze świadczenie Usług..

5. Klient zobowiązany jest korzystać z Usług jedynie w celach prawnie dozwolonych.

6. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zakupu Usługi na osoby trzecie.

7. Obowiązkiem Klienta jest dopilnowanie, aby w odpowiednim czasie dokonać Autoryzacji Dostępu oraz wykorzystać w pełni w Okresie Aktywności Usługi zawarte w treści E-Ćwiczeń. Opóźnienie w przeprowadzeniu procedury Autoryzacji dostępu powyżej 7 dni skraca efektywny okres, w którym Klient może korzystać z E-Ćwiczeń w stosunku do zamówionego

8. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień umowy licencyjnej na użytkowanie E-Ćwiczeń, której treść dostępna jest pod adresem www.gambit.net.pl/platinum/gambitcopyright.html

9. Klient ponosi odpowiedzialność w stosunku do Firmy Gambit oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.

§ 5. Odpowiedzialność

1. Firma Gambit zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.

2. Firma Gambit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług, utratą danych, opóźnieniami w ich otrzymaniu lub przesłaniu, spowodowanymi brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu Usług, spowodowanymi przez czynniki od Firmy Gambit niezależne.

3. Za czynniki niezależne od Firmy Gambit uważa się w szczególności:
a. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
b. awarie transmisji lub łączy telefonicznych i internetowych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
c. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Firma Gambit nie odpowiada,
d. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
e. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Klienta, błędy w obsłudze lub konfiguracji

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma Gambit zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

5. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu przez Klienta, Firma Gambit jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług z winy Klienta, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Klienta w tym również do zablokowania i usunięcia konta Klienta wraz z zawartością.

6. Firma Gambit nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na Portalu Edukacyjnym w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

7. Korzystanie ze stron Portalu Edukacyjnego odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta i jego koszt. Firma Gambit nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu Edukacyjnego, oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Klienta, co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości i błędów typograficznych w informacjach na stronach Portalu Edukacyjnego. Firma Gambit dokłada wszelkich starań, aby treści na Portalu Edukacyjnym były wolne od błędów merytorycznych, ale nie gwarantuje, że tak jest i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki użycia Portalu Edukacyjnego przez Klienta.

§ 6. Prawa autorskie

Zawartość Portalu Edukacyjnego jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i wszelkie prawa do zawartości Portalu Edukacyjnego zastrzeżone są dla Firmy Gambit.

§ 7. Zastrzeżenia prawne

1. Firma Gambit zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Edukacyjnego oraz treści E-Ćwiczeń, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu.

2. Firma Gambit uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania Portalu Edukacyjnego bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Klientów, jeżeli miałoby to wpływ na dalsze świadczenie Usług.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług znajdujących się na stronie Portalu edukacyjnego.

3. Do korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, a także posiadanie danych umożliwiających przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. Rejestracja na stronie internetowej jest bezpłatna.

5. Internetowy portal E-ćwiczenia używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu obsługi Klienta.

6. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.


 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25. 12. 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 - formularz reklamacji.