Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja wykładnicza*

Funkcja wykładnicza*

Funkcja wykładnicza

Tytuł: Funkcja wykładnicza. Przypisanie wzoru do wykresu.

Ćwiczenie: L2-061-04-01

Opis działania

Jest to program typu dopasuj elementy. Sprawdza czy Użytkownik potrafi dopasować wzór do wykresu funkcji.

Ekran dzieli się na dwie części. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne. Pionowe suwaki obok wykresów pozwalają zmieniać skalę dla osi y (suwak Skala) oraz przesunięcie zakresu osi (suwak Ofset). Ulokowany poniżej suwaków przycisk Reset pozwala przywrócić wartości początkowe skali i przesunięcia zakresu osi.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi pod wybranym wykresem.

Najechanie wskaźnikiem myszy na wykresie na asymptotę wyświetla jej równanie. Podobnie najechanie na punkt przecięcia wykresu z osią y wyświetla współrzędne tego punktu.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów. Nie można jednak zdobyć punktów ujemnych.

Punktacja

L2-061-04-01_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L2-061-04-01_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań, domyślnie ustawioną na 10.

L2-061-04-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-061-04-01_4.gif
Resetuje test bez podawania końcowego wyniku.

L2-061-04-01_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L2-061-04-01_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L2-061-04-01_7.gif
Pozostawia tylko prawidłowe odpowiedzi.

L2-061-04-01_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L2-061-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności funkcji wykładniczej.

Ćwiczenie: L2-061-04-02

Opis działania

W ćwiczeniu Użytkownik poznaje własności funkcji wykładniczej.

W panelu na górze Użytkownik może zmieniać wartości dwóch parametrów: a oraz m.

W lewej części ekranu jest widoczny wykres funkcji przy zadanych parametrach a i m. Natomiast po prawej stronie znajdują się własności funkcji wykładniczej przedstawionej na wykresie.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-061-04-02_1.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru a.

L2-061-04-02_2.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru m.

Zestaw przycisków pod wykresem pozwala zmieniać zakres osi x, aby przy zmianie wartości współczynnika a możliwe było obserwowanie najważniejszych fragmentów wykresu.
L2-061-04-02_3.gif
L2-061-04-02_4.gif
Przycisk zwiększający i zmniejszający zakres osi x.
L2-061-04-02_5.gif
Przycisk przywracający pierwotny zakres osi x.
L2-061-04-02_6.gif
Przycisk przywracający pierwotne wartości parametrów ćwiczenia, czyli wartości współczynników a i m oraz zakresu osi x.

L2-061-04-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Różne własności funkcji wykładniczej.

Ćwiczenie: L2-061-04-05

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim udzielić odpowiedzi na szereg pytań z zakresu własności funkcji wykładniczej.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jednego z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłową odpowiedź. Za dobrą odpowiedź przyznawane są dwa punkty, chyba że została udzielona po skorzystaniu z pomocy, wtedy dobra odpowiedź to tylko jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-061-04-05_1.gif
L2-061-04-05_2.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawiona jest wartość 10.

L2-061-04-05_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L2-061-04-05_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L2-061-04-05_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L2-061-04-05_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L2-061-04-05_7.gif
Pozwala wyświetlić okno pomocy, która służy jako podpowiedź do wskazania poprawnej odpowiedzi. Skorzystanie z pomocy obniża liczbę możliwych do zdobycia punktów do jednego.

L2-061-04-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcja wykładnicza. Przesunięcie wykresu o wektor.

Ćwiczenie: L3-061-10-01

Opis działania

W prezentacji jest wyznaczany wzór funkcji wykładniczej, której wykres powstał na podstawie translacji o wybrany wektor. W panelu, po prawej stronie, wyświetlany jest aktualny wzór funkcji. Poniżej są widoczne informacje dotyczące translacji o wektor. Zmiana wartości parametrów a, p, i q powoduje zmianę wykresu funkcji oraz zmianę współrzędnych wektora.

Elementy obsługi ćwiczenia.

L3-061-10-01_1.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru a, który przyjmuje tylko określone wartości.
L3-061-10-01_2.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru p, współrzędnej x wektora translacji.
L3-061-10-01_3.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru q, współrzędnej y wektora translacji.
L3-061-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie