Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Liczby wymierne. Zamiana ułamków zwykłych i dziesiętnych

Tytuł: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Ułamki okresowe.

Ćwiczenie: G1-010-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zamianę ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne.

Pokaz został podzielony na trzy zakładki. Wyboru zakładki dokonuje się przez kliknięcie jej nazwy na górze panelu.

G1-010-06-01_1.gif


W zakładce tej znajduje się opis zamiany ułamków zwykłych o mianownikach 10, 100, 1000 i 10000 na ułamki dziesiętne. Poniżej opisu widoczny jest przykład. Użytkownik wybiera mianownik ułamka, a następnie za pomocą suwaka lub przycisków + i - określa jego licznik. Na dole ekranu pojawia się rozwinięcie dziesiętne wybranego ułamka.

G1-010-06-01_2.gif


Kolejna zakładka zawiera opis zamiany ułamka zwykłego o dowolnym mianowniku na ułamek dziesiętny. Przedstawiony przykład umożliwia wybranie mianownika ułamka spośród wskazanych liczb oraz licznika. Zakres licznika obejmuje liczby od 1 do 100. Najechanie kursorem myszy na ||> wyświetli dodatkowe informacje dotyczące rozwinięcia nieskończonego okresowego.

G1-010-06-01_3.gif


Ostatnia zakładka to przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciach dziesiętnych skończonych i nieskończonych okresowych. Kliknięcie na przyciski z ułamkami powoduje wyświetlenie się ich rozwinięcia dziesiętnego.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-06-01_4.gif
Suwak zmienia wartość licznika, przyciski wyboru określają wartość mianownika.

G1-010-06-01_5.gif
Suwak zmienia wartość licznika, przyciski wyboru określają wartość mianownika.

G1-010-06-01_6.gif
Przyciski wyboru rozwinięcia dziesiętnego dla wskazanych ułamków zwykłych.

G1-010-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na zwykłe.

Ćwiczenie: G1-010-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zamianę ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły.

W panelu głównym ćwiczenia znajduje się treść zadania oraz obliczenia. Wyniki są celowo ukryte. Można je wyświetlić zaznaczając odpowiednie pola. Przycisk na dole ekranu umożliwia losowanie nowego ułamka.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-07-01_1.gif
Zaznaczenie pierwszej opcji uaktywni następną. Wyświetlają odpowiadające nazwą części ułamka dziesiętnego.

G1-010-07-01_2.gif
Po zaznaczeniu tego pola zostanie wyświetlony wynik końcowy.

G1-010-07-01_3.gif
Kliknięcie na ten przycisk generuje nowy ułamek dziesiętny.

G1-010-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne skończone i nieskończone okresowe.

Ćwiczenie: G1-010-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu testowego. Należy wybrać spośród podanych podpowiedzi właściwe rozwinięcie dziesiętne dla przedstawionego ułamka zwykłego.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę zadań, jaka będzie postawiona w jednej serii. Domyślnie seria liczy 8 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Wybór odpowiedzi następuje przez kliknięcie na przycisk z podanym rozwinięciem dziesiętnym. Użytkownik ma określony czas na udzielnie odpowiedzi. Domyślnie wynosi on 240 sekund na serię zadań. Przed rozpoczęciem ćwiczenia czas na udzielnie odpowiedzi może zostać zmieniony przez wybranie opcji w dolnej części panelu kontrolnego.

Po wybraniu odpowiedzi zostaje ona automatycznie sprawdzona i następnie można przejść do kolejnego pytania. Poprawnie udzielona odpowiedź podświetli się na zielono, a błędna na czerwono. Punktacja jest uzależniona od liczby pytań.

G1-010-06-02_1.gif


W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-06-02_2.gif
G1-010-06-02_3.gif
Wybiera liczbę zadań w jednej serii, domyślnie ustawiona jest wartość 8.

G1-010-06-02_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem. Zostanie wyświetlone pierwsze wyrażenie.

G1-010-06-02_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-06-02_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-06-02_7.gif
Przyciski wyboru ograniczenia czasu. Domyślnie na serię pytań dostępne jest 240 sekund. Po tym czasie nie jest już możliwe udzielenie odpowiedzi, pojawia się komunikat z podsumowaniem udzielonych odpowiedzi.

G1-010-06-02_8.gif
W każdym pytaniu można skorzystać z pomocy. Pojawi się podpowiedź naprowadzająca Ucznia na prawidłową odpowiedź. Skorzystanie z pomocy obniża liczbę punktów możliwych do zdobycia o połowę.

G1-010-06-02_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii zadań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii zadań.

G1-010-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby wymierne. Zapis liczby w postaci ułamka zwykłego.

Ćwiczenie: L1-010-07-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie zapisać podaną liczbę jako liczbę wymierną.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po najechaniu kursorem myszki na liczbę pojawi się jej rozkład na czynniki pierwsze. Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Jeśli liczba wymierna zostanie przedstawiona w postaci ułamka nieskracalnego Użytkownik otrzyma dwa punkty. Za błędnie udzielną odpowiedź Użytkownik nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-07-03_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-07-03_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-07-03_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-07-03_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-07-03_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-07-03_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-07-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie