Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pojęcie funkcji*

Pojęcie funkcji*

Pojęcie funkcji*

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Dopasowanie wzoru do opisu słownego.

Ćwiczenie: G2-070-08-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Dopasuj elementy. Sprawdza czy Użytkownik potrafi dopasować wyrażenie do odpowiedniego opisu słownego.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi przy wybranym opisie.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

 

Punktacja

G2-070-08-04_1.gif
 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-08-04_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.
 
G2-070-08-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
 
G2-070-08-04_4.gif
Resetuje test.
 
G2-070-08-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
 
G2-070-08-04_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
 
G2-070-08-04_7.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
 
G2-070-08-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcje. Odczytywanie z wykresu argumentu dla danej wartości funkcji.

Ćwiczenie: G2-070-12-02

Opis działania

W pokazie tym zaprezntowano jak odczytywać argument x dla określonej wartości funkcji. W panelu wizualizacji znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji. Po prawej stronie umieszczony jest suwak, za pomocą którego Użytkownik zmienia położenie prostej na wykresie. Prosta przesuwa się wzdłuż osi OY. W ramce po prawej stronie wyświetlają się wartość funkcji oraz argumenty, dla których jest ona przyjmowana.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-12-02_1.gif
Zmienia położenie prostej na wykresie.
G2-070-12-02_2.gif
Generuje i wyświetla nowy wykres funkcji.
G2-070-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wykresy funkcji. Kreślenie funkcji przyjmujących wartości dodatnie lub ujemne w kreślonych przedziałach.

Ćwiczenie: G2-070-13-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Użytkownik ma za zadanie tak dobrać położenie punktów A i B, aby wykres funkcji spełniał podany warunek.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji i zaznaczonymi punktami A i B.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Po dokonaniu wyboru można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik za pomocą suwaków zmienia położenie punktów A i B.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każde poprawne ułożenie punktów A i B Użytkownik otrzymuje jeden punkt.

Opis elementów obsługi ćwiczenia.

G2-070-13-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-070-13-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-070-13-02_3.gif
Resetuje test i przywraca stan początkowy.

G2-070-13-02_4.gif
Zmienia położenie punktu A.

G2-070-13-02_5.gif
Zmienia położenie punktu B.

G2-070-13-02_6.gif
Po udzieleniu odpowiedzi pozwala przejść do następnego pytania.

G2-070-13-02_7.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została udzielona poprawie przez wyświetlenie na zielono \"Dobrze\" lub na czerwono \"Źle\".

G2-070-13-02_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-070-13-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcje. Odczytywanie własności funkcji z wykresu.

Ćwiczenie: G2-070-10-05

Opis działania

W pokazie przedstawiono podstawowe własności funkcji.

Po lewej stronie w panelu wizualizacji pojawiają się wykresy funkcji. Natomiast po prawej stronie w ramkach znajdują się nazwy własności. Po najechaniu na poszczególne ramki wyświetla się w nich opis odnoszący się do bieżącej funkcji. Opis może być symboliczny bądź słowny, o czym decyduje Użytkownik.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-10-05_1.gif
Generuje nowy wykres funkcji.

G2-070-10-05_2.gif
Wyświetla pełne bądź symboliczne opisy własności funkcji.

G2-070-10-05_3.gif
Wyświetla lub ukrywa dodatkowe pole komentarza. Wyświetlony komentarz może być umieszczony w dowolnym miejscu w obszarze pola wykresu. Wystarczy chwycić myszą za okrągły punkt w lewym górnym rogu pola i przeciągnąć na inną pozycję.

G2-070-10-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności funkcji.

Ćwiczenie: L1-040-02-01

Opis działania

Klikając na zakładki w górnej części okna można przełączać się pomiędzy dwoma typami funkcji: - ciągła, - nieciągła (o spójnej dziedzinie i niespójnym wykresie) W każdym przypadku dziedziną funkcji jest przedział domknięty.

Użytkownik może manipulować funkcjami przeciągając wyróżnione punkty. W przypadku funkcji ciągłych są to załamania i punkty końcowe dziedziny. W zakładce funkcji nieciągłych Uczeń może przemieszczać końce odcinków oraz wykluczone punkty. Zmiana położenia punktu nieciągłości w kierunku poziomym następuję przez zmianę położenia wyróżnionego punktu.

Elementy obsługi ćwiczenia

Po prawej stronie można wybrać jakie elementy mają być pokazane na wykresie.
L1-040-02-01_1.gif
Zaznacza jaka jest dziedzina narysowanej funkcji.
L1-040-02-01_2.gif
Zaznacza jakie wartości przyjmuje dana funkcja.
L1-040-02-01_3.gif
Zaznacza miejsca zerowe funkcji
L1-040-02-01_4.gif
Zaznacza przedziały, w których funkcja jest rosnąca
L1-040-02-01_5.gif
Zaznacza przedziały, w których funkcja jest malejąca
L1-040-02-01_6.gif
Zaznacza, gdzie funkcja przyjmuje wartości większe od zera
L1-040-02-01_7.gif
Zaznacza, gdzie funkcja przyjmuje wartości mniejsze od zera
L1-040-02-01_8.gif
Zaznacza największą i najmniejszą wartość jakie przyjmuje funkcja.

Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wyróżnione punkty wykresu, wskaźnik zmienia postać i chwytając taki punkt można go przesuwać. Zakres przesuwania jest ograniczony, aby w efekcie przesuwania punktów wykres był w dalszym ciągu wykresem funkcji.

L1-040-02-01_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować nową funkcję dla dane kategorii.

L1-040-02-01_10.gif
Pojawi się ramka z zapisem symbolicznym zaznaczonych opcji.

L1-040-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie