Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Liczby całkowite

Tytuł: Liczby naturalne i całkowite.

Ćwiczenie: L1-010-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zbiory liczb naturalnych i całkowitych.

Użytkownik przełącza pokaz pomiędzy zakładkami przez kliknięcie na jedną z nich.

W pierwszej zakładce są przedstawione liczby naturalne i całkowite. Zaznaczając pole wyboru na początku wiersza można na osi liczbowej zobaczyć podzbiór wybranego zbioru liczb. Suwak w dolnej części panelu pozwala zmieniać zakres wyświetlanego podzbioru.

W następnych dwóch zakładkach prezentowane są własności liczb naturalnych i całkowitych.

Na ostatniej planszy jest przedstawiona oś liczbowa wraz z zaznaczonymi liczbami naturalnymi. Po najechaniu myszką na wybraną liczbę wyświetli się informacja na jej temat, jej podstawowe własności: liczba pierwsza lub złożona, parzystość, dzielniki, wielokrotności.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-01-01_1.gif
Wyświetla planszę ze zbiorami liczb naturalnych i całkowitych, oraz wyświetla na osi liczbowej fragment wybranego zbioru, pozwalając na zmianę zakresu wyświetlanego podzbioru.

L1-010-01-01_2.gif
Wyświetla planszę poświęconą podzielności liczb naturalnych i definiującą pojęcie wielokrotności. Pozwala testować podzielność wprowadzonych liczb naturalnych.

L1-010-01-01_3.gif
Wyświetla planszę wprowadzającą pojęcie liczby pierwszej. Możliwe jest wprowadzanie liczb celem sprawdzenia czy są one liczbami pierwszymi. Dla liczb złożonych wyświetlana jest lista jej podzielników. W ćwiczeniu można testować nawet 15-cyfrowe liczby.

L1-010-01-01_4.gif
Wyświetla planszę z własnościami zbioru liczb całkowitych, definiowana jest podzielność oraz parzystość liczb całkowitych.

L1-010-01-01_5.gif
Wyświetla planszę z osią liczbową, gdzie po najechaniu wskaźnikiem myszy na punkt oznaczający liczbę, wyświetlane są własności tej liczby.

L1-010-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby całkowite. Wskaż na termometrze odpowiednią temperaturę.

Ćwiczenie: G1-010-04-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu problem, sprawdza czy Użytkownik potrafi dodawać i odejmować liczby całkowite.

Na początku Uczeń proszony jest o wybranie ilości pytań  1-10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć test.

W panelu graficznym znajduje się narysowany termometr. Użytkownik może, przeciągając myszką, zmieniać zaznaczoną na nim temperaturę. Po ustawieniu temperatury zgodnie z poleceniem należy sprawdzić poprawność udzielonej odpowiedzi, aby przejść do kolejnego pytania. Termometr podświetla się na zielono jeśli odpowiedź była dobra, i czerwono w przypadku niepoprawnej. Za każdą poprawną odpowiedź Uczeń otrzymuje 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-04-03_1.gif
G1-010-04-03_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-04-03_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-04-03_4.gif
Generuje kolejne zadanie.

G1-010-04-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G1-010-04-03_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-04-03_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-04-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Wskaż wynik na osi liczbowej.

Ćwiczenie: G1-010-04-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wskazać na osi liczbowej wynik otrzymany z dodawania lub odejmowania liczb całkowitych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Aby udzielić odpowiedzi należy kliknąć myszką w odpowiednie miejsce na osi liczbowej.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-04-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-010-04-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-010-04-02_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G1-010-04-02_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-010-04-02_5.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-010-04-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-010-04-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

Ćwiczenie: G1-010-04-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy podać wyniki działań dodawania i odejmowania na dwóch podanych liczbach całkowitych. Wyświetlanych jest 12 działań, których wynik należy podać.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilość zadań, jaka będzie postawiona w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok zapisów działań znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Możliwe jest wprowadzanie tylko liczb całkowitych.

Po wpisaniu wyników konieczne jest sprawdzenie ich poprawności, przed przejściem do kolejnego zadania. W kolumnie obok pola edycji pojawia się znak MARK3_.gif gdy odpowiedź jest dobra lub MARK4_.gif gdy jest ona niepoprawna.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-04-04_1.gif
G1-010-04-04_2.gif
Wybiera ilość zadań w jednej serii, domyślnie ustawiona jest wartość 10. Jedno zadanie składa się z dwunastu działań na liczbach całkowitych.

G1-010-04-04_3.gif
Wybór stopnia trudności zadań. W stopniu pierwszym wybierane są liczby z zakresu od 1 do 100. Stopień II to liczby z zakresu od 1 do 1000. W stopniu III wykonywane są działania na liczbach z zakresu od 1 do 10000. Cała seria zadań ma jeden stopień trudności. Nie można zmieniać stopnia trudności w trakcie serii zadań.

G1-010-04-04_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem. Wyświetlanych jest pierwszych 12 działań. W polach edycji należy wprowadzić odpowiedzi. Po wypełnieniu wszystkich pól edycji aktywny staje się przycisk sprawdzania odpowiedzi.

G1-010-04-04_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-04-04_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi i w kolumnie obok pól edycji wstawia znaczniki informujące o ich poprawności:
G1-010-04-04_7.gif
G1-010-04-04_8.gif


G1-010-04-04_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-04-04_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii zadań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii zadań.

G1-010-04-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie liczb całkowitych.

Ćwiczenie: G1-010-05-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy podać wyniki działań mnożenia liczb całkowitych różnych znaków. Podany jest wynik mnożenia czterech znanych liczb. Należy podać wyniki mnożenia, bez wykonywania obliczeń, gdy jedna lub więcej ze znanych liczb mają zmieniony znak. Wyświetlanych jest 12 działań, których wynik należy podać.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilość zadań, jaka będzie postawiona w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok zapisów działań znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Możliwe jest wprowadzanie tylko liczb całkowitych.

Liczbę do pola edycji można wprowadzić przez edycję tego pola po kliknięciu na nim. Można zastosować uproszczone wprowadzanie odpowiedzi.
G1-010-05-04_1.gif
Pierwszy przycisk pozwala wprowadzić dodatnią wartość podanego iloczynu. Kliknięcie na drugi przycisk wprowadza wartość ujemną.

Po wpisaniu wyników konieczne jest sprawdzenie ich poprawności, przed przejściem do kolejnego zadania. W kolumnie obok pola edycji pojawia się znak MARK3_.gif gdy odpowiedź jest dobra lub MARK4_.gif gdy jest ona niepoprawna.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-05-04_2.gif
G1-010-05-04_3.gif
Wybiera liczbę zadań w jednej serii, domyślnie jest ustawiona wartość 10. Jedno zadanie składa się z dwunastu działań na liczbach całkowitych.

G1-010-05-04_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem. Wyświetlanych jest pierwszych 12 działań. W polach edycji należy wprowadzić odpowiedzi. Po wypełnieniu wszystkich pól edycji aktywny staje się przycisk sprawdzania odpowiedzi.

G1-010-05-04_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-05-04_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi i w kolumnie obok pól edycji wstawia znaczniki informujące o ich poprawności:
G1-010-05-04_7.gif
G1-010-05-04_8.gif


G1-010-05-04_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-05-04_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii zadań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii zadań.

G1-010-05-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

Ćwiczenie: G1-010-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym mnożenie i dzielenie liczb całkowitych wraz z określaniem znaku otrzymanego iloczynu bądź ilorazu.

Pokaz został podzielony na dwie zakładki. Wyboru zakładki dokonuje się przez kliknięcie nazwy na górze panelu.

G1-010-05-01_1.gif


W zakładce tej przedstawione są dwa działania na liczbach całkowitych o różnych znakach oraz dwa działania na liczbach całkowitych tych samych znaków. Za pomocą suwaków Użytkownik może zmieniać wartości liczb.

G1-010-05-01_2.gif


Podobnie jak w poprzedniej zakładce znajdują się tutaj cztery działania dzielenia liczb całkowitych o różnych, bądź takich samych, znakach.

G1-010-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Znak iloczynu i ilorazu.

Ćwiczenie: G1-010-05-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy określić znak przedstawionego wyrażenia.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilość zadań, jaka będzie postawiona w jednej serii. Domyślnie seria liczy 20 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Wybór znaku następuje przez kliknięcie na przycisk w dolnej części panelu. Użytkownik ma określony czas na udzielnie odpowiedzi, który może ustawić przed rozpoczęciem ćwiczenia. Domyślnie ustawioną wartością jest 10 sekund.

Po wybraniu odpowiedzi zostaje ona automatycznie sprawdzona i następnie można przejść do kolejnego pytania. Poprawnie udzielona odpowiedź podświetli się na zielono. Za prawidłowe wskazanie znaku wyrażenia Użytkownik otrzymuje 1 punkt. Błędna odpowiedź podświetli się na czerwono i nie jest ona punktowana.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-05-02_1.gif
G1-010-05-02_2.gif
Wybiera ilość zadań w jednej serii, domyślnie ustawiona jest wartość 20.

G1-010-05-02_3.gif
Przyciski wyboru czasu potrzebnego na udzielnie odpowiedzi. Domyślnie ustawioną wartością jest 10 sekund.

G1-010-05-02_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem. Zostanie wyświetlone pierwsze wyrażenie.

G1-010-05-02_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-05-02_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-05-02_7.gif
Przyciski wyboru odpowiedzi. Określają znak wyrażenia.

G1-010-05-02_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii zadań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii zadań.

G1-010-05-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie