Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Logarytmy, Funkcja logarytmiczna*

Logarytmy, Funkcja logarytmiczna*

Funkcja logarytmiczna

Tytuł: Funkcja logarytmiczna. Przypisanie wzoru funkcji do wykresu.

Ćwiczenie: L2-062-06-01

Opis działania

Jest to program typu Dopasuj elementy. Sprawdza czy Użytkownik potrafi dopasować wzór do wykresu funkcji. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego monentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi pod wybranym wykresem. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów. Nie można jednak zdobyć punktów ujemnych.

Punktacja

L2-062-06-01_1.gif

Opis klawiszy

L2-062-06-01_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L2-062-06-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-062-06-01_4.gif
Resetuje test.
L2-062-06-01_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L2-062-06-01_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-062-06-01_7.gif
Pozostawia tylko prawidłowe odpowiedzi.
L2-062-06-01_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów
L2-062-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności funkcji logarytmicznej.

Ćwiczenie: L2-062-06-02

Opis działania

W ćwiczeniu Użytkownik pozna własności funkcji logarytmicznej. W panelu na górze Użytkownik może zmieniać wartości dwóch parametrów: a oraz m. W lewej części ekarnu jest widoczny wykresy funkcji przy zadanych parametrach a i m. Natomiast po prawej stronie znajdują się własności funkcji logarytmicznej przedstawionej na wykresie.

Opis klawiszy

L2-062-06-02_1.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru a.
L2-062-06-02_2.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru m.
L2-062-06-02_3.gif
Przywraca początkowe ustawienia parametrów: a=2, m=1.
L2-062-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wzór funkcji logarytmicznej przechodzącej przez zadane punkty.

Ćwiczenie: L2-062-06-04

Opis działania

Zadanie polega na wyznaczeniu funkcji logarytmicznej f(x) = log2(ax+b) lub f(x) = MARK3_.gif(ax+b),  przy znajomości punktów A i B należących do wykresu funkcji. Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei zadania i poproszony o wybór ilości zadanych mu pytań (domyślnie ustawioną na 10).

Pod wykresem funkcji w kolorze niebieskim, z oznaczonymi na zielono punktami A i B, widnieje panel, w którym można wpisać odpowiedź (współczynniki a i b). Po wpisaniu odpowiedzi należy sprawdzić ich poprawność. Panel odpowiedzi podświetla się na czerwono lub zielono, w zależności czy odpowiedź była poprawna czy błędna, a następnie można przejść do kolejnego zadania. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty. Jeżeli wykorzystana była pomoc, to poprawna odpowiedź wiąże się z uzyskaniem tylko jednego punktu.

Przycisk Reset generuje nową funkcję f(x) wraz z punktami A i B.

Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:

L2-062-06-04_1.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

L2-062-06-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-062-06-04_3.gif
Losuje nową funkcję f(x) oraz punkty A i B.

L2-062-06-04_4.gif
Przechodzi do następnego pytania

L2-062-06-04_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi i sygnalizuje jej poprawność zielonym lub czerwonym kolorem podświetlenia panelu odpowiedzi.

L2-062-06-04_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku otwiera panel pomocy, który wyświetla dodatkowe informacje pozwalające wyliczyć poprawną odpowiedź.

L2-062-06-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcja logarytmiczna. Przesunięcie wykresu o wektor.

Ćwiczenie: L3-062-13-01

Opis działania

W prezentacji jest wyznaczany wzór funkcji logarytmicznej na podstawie translacji o wybrany wektor.

W panelu, po prawej stronie, wyświetlany jest aktualny wzór funkcji. Poniżej są widoczne informacje dotyczące translacji o wektor. Zmiana wartości parametrów a, p i q powoduje zmianę wykresu funkcji oraz zmianę współrzędnych wektora. Dodatkowo zmieniając w układzie współrzędnych położenie wyróżnionego punktu modyfikujemy parametry p i q.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-062-13-01_1.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru a.

L3-062-13-01_2.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru p.

L3-062-13-01_3.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru q.

L3-062-13-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcja logarytmiczna i jej podstawowe własności.

Ćwiczenie: L1-010-17-08

Opis działania

Ćwiczenie jest prezentacją wykresu funkcji logarytmicznej i jej własności. W zależności od wartości podstawy logarytmu na wykresie jest przedstawiona funkcja rosnąca bądź malejąca.

Po prawej stronie widoczna jest tabela zawierająca podstawowe własności funkcji w zależności od wartości podstawy logarytmu. Poniżej pola rysunku znajdują się definicje, których wyróżnienie odpowiada wykresowi funkcji.

Użytkownik może suwakiem zmieniać wartość podstawy logarytmu. Wraz z wprowadzonymi zmianami aktualizowane są wszystkie interaktywne pola prezentacji.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-17-08_1.gif
Zmienia wartość podstawy logarytmu.

L1-010-17-08

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie