Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Równania, nierówności i układy równań

Równania, nierówności i układy równań

Nierówności

Tytuł: Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Ćwiczenie: G2-060-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem wprowadzającym Ucznia w temat nierówności liniowych pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. W oknie dialogowym programu Użytkownik ma przedstawione graficznie oraz za pomocą równania 4 typy nierówności:

x < n

x > n

x ≤ n

x ≥ n

Wartość parametru n Użytkownik może zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się na dole ekranu.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-060-06-02_1.gif
Zmienia wartość parametru n.
G2-060-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Ćwiczenie: G2-060-06-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wskazać prawidłowy zbiór rozwiązań podanej nierówności. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się  panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Należy wybrać odpowiedź spośród czterech wariantów, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi udziela się przez kliknięcie w jeden z wybranych rysunków. Prawidłowo udzielona odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędnie udzielona - na czerwono. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-06-03_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-060-06-03_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-060-06-03_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
G2-060-06-03_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-060-06-03_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-060-06-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. Wskaż zbiór liczb spełniających nierówność.

Ćwiczenie: G2-060-06-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Test. Ma na celu sprawdzenie umiejętności wyznaczania rozwiązań nierówności liniowych. Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie ilości zadanych mu pytań 1-10 domyślnie ustawione na 10. Zadaniem Użytkownika jest wybór jednej, prawidłowej odpowiedzi spośród 4 dostępnych. Odpowiedź dotyczy rozwiązania nierówności liniowej z jedna niewiadomą. Aby przejść do następnego zadania, Użytkownik najpierw musi zaznaczyć odpowiedź, podświetla się ona wtedy na czerwono/zielono. W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za każdą prawidłową odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt. Nie można otrzymać punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-06-04_1.gif
G2-060-06-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.
G2-060-06-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-060-06-04_4.gif
Kończy ćwiczenie.
G2-060-06-04_5.gif
Przechodzi do następnego pytania.
G2-060-06-04_6.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.
G2-060-06-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby spełniające nierówność stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.

Ćwiczenie: G2-060-06-05

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy wskazać najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą podaną nierówność. Czas na odpowiedź jest ograniczony. Z wyborem poprawnej odpowiedzi należy zmieścić się w 60 sekundach od wyświetlenia pytania.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W dolnej części panelu sterowania pojawia się zegar odliczający czas przeznaczony na udzielenie odpo- wiedzi. Jeśli w odliczanym czasie nie zostanie udzielona odpowiedź, to nie są przyznawane punkty, a w historii ćwiczenia pojawi się zapis o braku odpowiedzi z powodu upływu czasu.

Po kliknięciu na jeden z przycisków odpowiedzi, zostanie on pod- świetlony na kolor czerwony lub zielony, w zależności czy wskazano prawidłową odpowiedź. Jeśli została wybrana błędna odpowiedź, to kliknięty przycisk podświetl się na czerwono oraz kolorem zielonym zostanie wyróżniona prawidłowa odpowiedź. Jeśli wskazany został prawidłowy przycisk, to tylko on jest podświetlony na zielono.W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-06-05_1.gif
G2-060-06-05_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-060-06-05_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-060-06-05_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-060-06-05_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w serii, wyświetlony zostaje komunikat stanowiący podsumowanie zdobytych punktów.

G2-060-06-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. Czy podana liczba spełnia nierówność? TAK czy NIE?

Ćwiczenie: G2-060-06-06 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu gra. Ma na celu sprawdzenie umiejętności wyznaczania rozwiązań nierówności liniowych.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie liczby zadanych mu pytań 1-10. Jedna seria zadań domyślnie liczy 10 pytań.

Zadaniem Użytkownika jest ustalenie, czy podana w poleceniu liczba spełnia daną nierówność liniową z jedną niewiadomą. Uczeń może skorzystać z pomocy, jednak kosztuje go to utratę części punktów.

Aby przejść do następnego zadania, Użytkownik najpierw musi zaznaczyć odpowiedź TAK albo NIE, która podświetla się na czerwono, gdy jest błędna, bądź na zielono, gdy jest poprawna.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

G2-060-06-06_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-06-06_2.gif
G2-060-06-06_3.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G2-060-06-06_4.gif
Ustala poziom trudności ćwiczenia. Po wyborze ostatniej opcji stopień trudności zadań wybierany jest losowo.

G2-060-06-06_5.gif
Rozpoczyna cykl ćwiczeń.

G2-060-06-06_6.gif
Kończy wykonywanie serii ćwiczeń, przywracając stan początkowy.

G2-060-06-06_7.gif
Generowanie następnego pytania.

G2-060-06-06_8.gif
Wyświetlane są wskazówki pomocne przy rozwiązaniu zadania. Pokazane są dwie metody pozwalające ustalić poprawną odpowiedź. Pierwszą jest rozwiązanie nierówności, co daje możliwość sprawdzenia czy dana liczba mieści się w zbiorze rozwiązań. Druga polega na podstawieniu wartości zmiennej x do lewej i prawej strony nierówności i oceny prawdziwości wyniku końcowego.

G2-060-06-06_9.gif
Wyświetlana jest informacja o liczbie zdobytych punktów w całej, zakończonej serii zadań.

G2-060-06-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie