Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Bryły

Bryły

Pole powierzchni i objętość graniastosłupów

Tytuł: Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego.

Ćwiczenie: G1-120-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym sposób obliczania pola powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego. Pokaz został podzielony na cztery zakładki w zależności od podstawy graniastosłupa.

Przełączenie pomiędzy zakładkami następuję przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W każdej zakładce znajduje się rysunek graniastosłupa, widok ściany bocznej i podstawy oraz obliczenia. Po prawej stronie ekranu widoczny jest opis pola powierzchni bocznej graniastosłupa z wszystkimi oznaczeniami. Użytkownik może zmieniać długość krawędzi podstawy oraz wysokość graniastosłupa. Korzystając z odpowiednich opcji można swobodnie zmieniać widok graniastosłupa prawidłowego bądź ustawić widok z boku lub z góry.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-03-01_1.gif
Zmieniają długości podstawy graniastosłupa i wysokości.

G1-120-03-01_2.gif
Zmienia widok prostopadłościanu. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daj możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-03-01_3.gif
Pola wyboru typu widoku. Pole swobodny wybór pozwala na dowolny obrót graniastosłupa prawidłowego. Typy widoku z boku lub z góry powodują wyświetlenie się graniastosłupa widzianego z zaznaczonej perspektywy.

G1-120-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prawidłowego.

Ćwiczenie: G1-120-03-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie obliczyć całkowite pole powierzchni wyświetlanego graniastosłupa.

Na początku należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Ekran dzieli się na dwie części. Po lewej stronie znajdują się przyciski kontrolne, a po prawej pojawia się treść zadania wraz z rysunkiem. Użytkownik udziela odpowiedzi poprzez wprowadzenie odpowiedzi w pole lub pola poniżej rysunku. Prawidłowa odpowiedź podświetli się na zielono, a błędna na czerwono. Za poprawną odpowiedź można zdobyć 2 punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-03-02_1.gif
G1-120-03-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-120-03-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-120-03-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-120-03-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-120-03-02_6.gif
Zmienia widok prostopadłościanu. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daje możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-03-02_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-120-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

Ćwiczenie: L3-130-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający pole powierzchni i objętość graniastosłupa

Ekran ćwiczenia dzieli się na dwie zakładki. W każdej z nich znajduje się  pokaz i krótki opis pola powierzchni całkowitej graniastosłupa lub objętości graniastosłupa.

Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Przełączanie między zakładkami następuje przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-10-01_1.gif
Na rysunku zostaną zaznaczone ściany boczne graniastosłupa.

L3-130-10-01_2.gif
Na rysunku zostaną zaznaczone podstawy graniastosłupa.

L3-130-10-01_3.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dolnym kierunku.

L3-130-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie