Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Obliczenia procentowe

Tytuł: Procenty. Obliczenia procentowe.

Ćwiczenie: L1-010-13-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym obliczenia procentowe. Na planszy głównej znajduje się krótki wstęp teoretyczny, a pod nim trzy przyciski do wyboru typu zadania. Po kliknięciu jednego z nich następuje przeniesienie do sposobu obliczania tego typu zadań wraz z przykładem. Przycisk POWRÓT w zakładkach z przykładami powoduje powrót do okna głównego.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-13-01_1.gif
L1-010-13-01_2.gif
L1-010-13-01_3.gif
Wybór odpowiedniego typu zadania.
L1-010-13-01_4.gif
Powrót do okna głównego zadania
L1-010-13-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby rzeczywiste. Obliczanie procentów.

Ćwiczenie: L1-010-13-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć cenę towaru po podwyżce i procent o jaki ta cena wzrosła.  Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać dwa punkty. Za błędnie udzielną odpowiedź Użytkownik nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-13-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L1-010-13-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L1-010-13-02_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L1-010-13-02_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L1-010-13-02_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie  na zielono lub na czerwono.
L1-010-13-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L1-010-13-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia na procentach. Ile to procent?

Ćwiczenie: G1-040-05-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać jaki procent działki ogrodniczej stanowią uprawy, sad i alejki.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-05-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-05-02_2.gif
G1-040-05-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-05-02_4.gif
G1-040-05-02_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-05-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-05-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-05-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-05-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-05-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-05-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się po rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G1-040-05-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zastosowanie proporcji w obliczeniach procentowych

Ćwiczenie: G1-070-06-03

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz uczący rozwiązywać zadania z procentami z wykorzystaniem proporcji.

Na wstępie Użytkownik za pomocą jednego z trzech przycisków wybiera typ zadania:

-obliczanie k% danej liczby a, -obliczanie liczby, której k% wynosi a, -obliczanie jakim procentem liczby a jest liczba b.

Następnie w ekranie wizualizacji pojawiają się pola do wpisania danych - dodatnich liczb całkowitych. Po ich uzupełnieniu Użytkownik może przejść do rozwiązania krok po kroku wybranego przypadku.

W każdym momencie może wrócić do ekranu startowego i wybrać inny typ zadania.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-070-06-03_1.gif
Przejście do rozwiązania zadania.
 
G1-070-06-03_2.gif
Powrót do menu wyboru typu zadania.
 
G1-070-06-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie