Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Cechy podzielności

Tytuł: Cechy podzielności liczb.

Ćwiczenie: G1-010-02-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym cechy podzielności przez liczby 2, 3, 4, 5, 9 i 10.

W panelu głównym ćwiczenia znajduje się siedem przycisków.

G1-010-02-01_1.gif


Wyświetla definicję relacji podzielności wraz z przykładem. Pozostałe przyciski poświęcone są poszczególnym cechom podzielności. Po kliknięciu na przycisk wyświetli się cecha podzielności przez wybraną liczbę oraz jej uzasadnienie.

Elementy obsługi ćwiczenia

MARK3_.gifMARK4_.gifMARK5_.gif Kliknięcie na przyciski powoduje wyświetlenie wybranej cechy podzielności.

G1-010-02-01_2.gif
Wyświetla ponownie ekran wyboru cechy podzielności.

G1-010-02-01

Tytuł: Cechy podzielności. Dobierz cyfrę tak, aby powstała liczba podzielna przez 3 lub przez 9.

Ćwiczenie: G1-010-02-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Użytkownik ma wpisać taką brakującą  cyfrę w podanej liczbie, aby spełniała ona zadany warunek podzielności.

Na początku Uczeń wybiera ilość zadanych mu pytań 1-10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie rozpoczyna test uzupełniając kolejne liczby.

Po uzupełnieniu cyfry należy sprawdzić poprawność odpowiedzi. Podświetla się ona wtedy odpowiednio na zielono lub czerwono. Za każdą poprawną odpowiedź Użytkownik dostaje 2 punkty. Gdy skorzysta z Pomocy może uzyskać tylko 1 punkt. Pomoc wyświetla zasadę podzielności, którą musi spełniać poszukiwana liczba.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-02-03_1.gif
G1-010-02-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-02-03_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-02-03_4.gif
Generuje liczbę naturalną z brakującą cyfrą oraz oczekiwaną zasadą podzielności.

G1-010-02-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G1-010-02-03_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-02-03_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-02-03_8.gif
Wyświetla treść wymaganej zasady podzielności.

G1-010-02-03

Tytuł: Wskaż liczby spełniające określoną cechę podzielności.

Ćwiczenie: G1-010-02-05

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie testu. Należy wskazać liczby posiadające określoną cechę podzielności. Liczby są umieszczone na balonach, które po uruchomieniu ćwiczenia przesuwają się w górę i znikają z ekranu. Użytkownik ma zatem ograniczony czas, w którym musi kliknąć liczbę na odpowiednich balonach.

Kolory balonów i gdzie należy kliknąć?

Balony są w różnych kolorach, a balon kliknięty zmienia kolor na szary. Gdy wszystkie balony znikną z ekranu, aktywny staje się przycisk sprawdzania prawidłowości kliknięć na balonach. Aby kliknięcie było zaakceptowane musi nastąpić w miejscu, gdzie na balonie napisana jest liczba. W przypadku pomyłki ponowne kliknięcie na liczbę powoduje odznaczenie balonu.

Wybór liczby zadań w serii

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę zadań, jaka pojawi się w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 zadań. Jedno zadanie to dziesięć balonów, wśród których trzeba wskazać te, na których są liczby spełniające określoną cechę podzielności.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W górnym wierszu pojawia się treść zadania, czyli określona jest cecha podzielności dla danego zestawu balonów.

Po rozpoczęciu ćwiczenia i wyświetleniu cechy podzielności należy kliknąć na przycisk startu umieszczony obok treści zadania. W chwili kliknięcia na przycisk startowy balony zaczynają się wyłaniać na dole panelu i przesuwając się ku górze, znikają przy górnym jego brzegu. W tym czasie należy kliknięciem wskazać odpowiednie balony.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku. Przywracany jest stan początkowy.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-02-05_1.gif
G1-010-02-05_2.gif
Wybiera liczbę zadań w serii, domyślnie ustawiona jest wartość 10.

G1-010-02-05_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem. Wyświetlona zostaje treść zadania w górnym wierszu panelu ćwiczenia, z którą należy się zapoznać. Gdy użytkownik jest gotowy do wskazywania liczb musi uruchomić ruch balonów kliknięciem na przycisk startowy.

G1-010-02-05_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne zadanie w serii, czyli kolejną grupę dziesięciu balonów.

G1-010-02-05_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla w dolnym panelu tło liczb na zielono, czerwono lub na biało. Kolor zielony oznacza, że balon z daną liczbą był prawidłowo kliknięty, liczba na nim napisana spełnia cechę podzielności.

Na czerwono są zaznaczane błędne odpowiedzi, czyli brak kliknięcia na liczbie spełniającej cechę lub kliknięcie na liczbie niespełniającej cechy. Kolor biały, to liczby nie spełniające cechy podzielności.

G1-010-02-05_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-02-05_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii zadań.

G1-010-02-05_8.gif
Przyciski umieszczone są w polu treści zadania, w górnym panelu ćwiczenia. Pierwszy z nich pozwala wystartować ruch balonów ku górze. Drugi pozwala przed czasem zakończyć ruch balonów, jeśli gracz uzna, że prawidłowo kliknął na odpowiednich balonach i nie chce czekać, aż znikną one z ekranu.

Zasady punktacji

Wśród dziesięciu balonów w każdym zadaniu pojawia się inna ilość liczb spełniających cechę podzielności. Prawidłową odpowiedzią jest kliknięcie na balonie z liczbą spełniającą warunki zadania. Za takie kliknięcie przyznawany jest jeden punkt. Zatem w jednej serii można zdobyć różną maksymalną ilość punktów.

Aby wyniki różnych graczy mogły być porównywane, w sekcji sterowania, podawane są dwa wskaźniki procentowe. Pierwszy z lewej podaje jaki procent liczb spełniających warunki zadań został prawidłowo sklasyfikowany. Wskaźnik ten przyjmie wartość 100%, gdy wszystkie liczby spełniające daną cechę podzielności zostaną kliknięte.

Drugi wskaźnik procentowy podaje procent nieprawidłowych wskazań w stosunku do liczby wszystkich balonów ze wszystkich zadań. Nieprawidłowe wskazanie, to kliknięcie na balonie z liczbą, która nie spełnia warunku lub brak kliknięcia na liczbie, która ten warunek spełnia. Przy prawidłowych wszystkich kliknięciach wartość tego wskaźnika powinna wynosić 0%.

Najlepszy wynik uzyska ta osoba, która będzie mieć pierwszy wskaźnik procentowy jak najbliższy wartości 100%, a drugi jak najbliższy wartości 0%.

G1-010-02-05

Tytuł: Cechy podzielności. Przykłady liczb spełniających łączone cechy podzielności.

Ćwiczenie: G1-010-02-06

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Należy podać taką liczbę, aby spełniała ona zadane warunki podzielności oraz składała się z określonej liczby cyfr.

Na początku należy wybrać ilość pytań w granicach od 1 do 10. Domyślnie wartość ta wynosi 10. Następnie można rozpocząc pracę z ćwiczeniem kliknięciem na odpowiedni przycisk, zgodnie z poleceniem w panelu ćwiczenia.

Po wpisaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność. Pole pytania podświetla się wtedy odpowiednio na zielono lub na czerwono, w zależności od poprawnosci odpowiedzi.

Zadania generowane są w dwóch stopniach trudności. Za zadanie łatwe, za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za zadanie trudne można zdobyć 4 punkty. Wykorzystanie pomocy obniża liczbę możliwych do zdobycia punktów o połowę.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy przebieg ćwiczenia bez podawania końcowego wyniku. Przywracany jest stan początkowy.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-02-06_1.gif
G1-010-02-06_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-02-06_3.gif
Wybór stopnia trudności zadań. Cała seria zadań ma zawsze tan sam stopień trudności. Wszystkie zadania w serii sa trudne lub łatwe. W zadaniach łatwych należy podać dowolną liczbę o określonej liczbie cyfr i spełniajacej określone cechy podzielnosci. W zadaniach trudnych dodatkowo liczba ta musi być najmniejszą liczbą, wiekszą od podanej w zadaniu wartości granicznej.

G1-010-02-06_4.gif
Rozpoczyna pracę z ćwiczeniem, generując pierwsze pytanie.

G1-010-02-06_5.gif
Generuje nowe pytanie w określonym stopniu trudnosci.

G1-010-02-06_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono lub czerwono pole pytania.

G1-010-02-06_7.gif
Przerywa ćwiczenie, przywracając stan początkowy.

G1-010-02-06_8.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-02-06