Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Cechy podzielności

Tytuł: Cechy podzielności liczb.

Ćwiczenie: G1-010-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym cechy podzielności przez liczby 2, 3, 4, 5, 9 i 10.

W panelu głównym ćwiczenia znajduje się siedem przycisków.

G1-010-02-01_1.gif


Wyświetla definicję relacji podzielności wraz z przykładem. Pozostałe przyciski poświęcone są poszczególnym cechom podzielności. Po kliknięciu na przycisk wyświetli się cecha podzielności przez wybraną liczbę oraz jej uzasadnienie.

Elementy obsługi ćwiczenia

MARK3_.gifMARK4_.gifMARK5_.gif Kliknięcie na przyciski powoduje wyświetlenie wybranej cechy podzielności.

G1-010-02-01_2.gif
Wyświetla ponownie ekran wyboru cechy podzielności.

G1-010-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Cechy podzielności. Dobierz cyfrę tak, aby powstała liczba podzielna przez 3 lub przez 9.

Ćwiczenie: G1-010-02-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Użytkownik ma wpisać taką brakującą  cyfrę w podanej liczbie, aby spełniała ona zadany warunek podzielności.

Na początku Uczeń wybiera ilość zadanych mu pytań 1-10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie rozpoczyna test uzupełniając kolejne liczby.

Po uzupełnieniu cyfry należy sprawdzić poprawność odpowiedzi. Podświetla się ona wtedy odpowiednio na zielono lub czerwono. Za każdą poprawną odpowiedź Użytkownik dostaje 2 punkty. Gdy skorzysta z Pomocy może uzyskać tylko 1 punkt. Pomoc wyświetla zasadę podzielności, którą musi spełniać poszukiwana liczba.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-02-03_1.gif
G1-010-02-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-02-03_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-02-03_4.gif
Generuje liczbę naturalną z brakującą cyfrą oraz oczekiwaną zasadą podzielności.

G1-010-02-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G1-010-02-03_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-02-03_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-02-03_8.gif
Wyświetla treść wymaganej zasady podzielności.

G1-010-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Cechy podzielności. Przykłady liczb spełniających łączone cechy podzielności.

Ćwiczenie: G1-010-02-06 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Należy podać taką liczbę, aby spełniała ona zadane warunki podzielności oraz składała się z określonej liczby cyfr.

Na początku należy wybrać ilość pytań w granicach od 1 do 10. Domyślnie wartość ta wynosi 10. Następnie można rozpocząc pracę z ćwiczeniem kliknięciem na odpowiedni przycisk, zgodnie z poleceniem w panelu ćwiczenia.

Po wpisaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność. Pole pytania podświetla się wtedy odpowiednio na zielono lub na czerwono, w zależności od poprawnosci odpowiedzi.

Zadania generowane są w dwóch stopniach trudności. Za zadanie łatwe, za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za zadanie trudne można zdobyć 4 punkty. Wykorzystanie pomocy obniża liczbę możliwych do zdobycia punktów o połowę.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy przebieg ćwiczenia bez podawania końcowego wyniku. Przywracany jest stan początkowy.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-02-06_1.gif
G1-010-02-06_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-02-06_3.gif
Wybór stopnia trudności zadań. Cała seria zadań ma zawsze tan sam stopień trudności. Wszystkie zadania w serii sa trudne lub łatwe. W zadaniach łatwych należy podać dowolną liczbę o określonej liczbie cyfr i spełniajacej określone cechy podzielnosci. W zadaniach trudnych dodatkowo liczba ta musi być najmniejszą liczbą, wiekszą od podanej w zadaniu wartości granicznej.

G1-010-02-06_4.gif
Rozpoczyna pracę z ćwiczeniem, generując pierwsze pytanie.

G1-010-02-06_5.gif
Generuje nowe pytanie w określonym stopniu trudnosci.

G1-010-02-06_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono lub czerwono pole pytania.

G1-010-02-06_7.gif
Przerywa ćwiczenie, przywracając stan początkowy.

G1-010-02-06_8.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-02-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie