Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka.

Opis materiału edukacyjnego.

 

Materiał dydaktyczny umieszczony na niniejszym portalu opracowany został przez doświadczonych dydaktyków matematyki i obejmuje program nauczania szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceów i techników). Bazuje na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale zawiera też liczne rozszerzenia z myślą o tych nauczycielach, którzy uzupełniają przekazywany materiał o bardziej zaawansowane zagadnienia i uczniach, których zdolności i predyspozycje sprawiają, że materiał podstawowych jest zbyt ograniczony.

Materiał zawarty na tym portalu podzielony został na dwa poziomy, poziom szkoły podstawowej i poziom szkoły ponadpodstawowej. Na każdy z tych poziomów został wprowadzony podział na podział na określone działy materiału i tematy lekcji w ramach każdego działu. Podstawa programowa precyzuje zestaw tematów, które mają być zrealizowane w ramach nauczania w szkole podstawowej oraz liceach lub technikach. Nie precyzuje ona, w której klasie temat ma być zrealizowany, pozostawiając to do decyzji autorom wdrożeń podstawy programowej w formie szczegółowych programów nauczania i zawartości podręczników szkolnych.

Materiał poziomu szkoły podstawowej podzielony został na następujące działy, których zestawienie tabelaryczne zamieszczone zostało w lewej części ekranu.

Szkoła podstawowa
Tematy działów Liczba ćwiczeń
Liczby 60
Procenty 27
Wyrażenia algebraiczne 20
Równania, nierówności i układy równań 31
Potęgowanie 15
Pierwiastkowanie 19
Układ współrzędnych 10
Figury geometryczne 37
Trójkąty prostokątne 12
Koła i okręgi 19
Wielokąty i okręgi 15
Symetrie 18
Statystyka i prawdopodobieństwo 15
Bryły 16
Zastosowanie matematyki 4
Pojęcie funkcji 5


W centralnej kolumnie zamieszczono docelowe ćwiczenia dla danego działu. Ta ogólna pula ćwiczeń danego działu podzielona jest pomiędzy szczegółowe tematy lekcji wyodrębnione w każdym dziale.

Materiał poziomu ponadpodstawowego podzielony został na następujące działy, których zestawienie tabelaryczne zamieszczone zostało w prawej części ekranu. Szczegółowy wykaz tematów lekcji dla poszczególnych działów dostępny jest w formie katalogu ćwiczeń niezależnie dla każdego poziomu nauczania..

Szkoła ponadpodstawowa
Tematy działów Liczba ćwiczeń
Liczby rzeczywiste 55
Wyrażenia algebraiczne 12
Równania, nierówności i układy równań 19
Pojęcie funkcji 22
Funkcja liniowa 9
Geometria analityczna 14
Funkcja kwadratowa 17
Ciągi liczbowe 5
Prawdopodobieństwo 14
Statystyka 6
Planimetria 49
Stereometria 22
Wyrażenia wymierne, Funkcja wymierna 15
Potęgi, Funkcja potęgowa 5
Funkcja wykładnicza 7
Logarytmy, Funkcja logarytmiczna 14
Proporcjonalność odwrotna, Hiperbola 9
Ciągłość funkcji 7