Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Równania, nierówności i układy równań

Równania, nierówności i układy równań

Liczby spełniające równanie

Tytuł: Sprawdzanie czy liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.

Ćwiczenie: G1-060-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym rozwiązywanie równania liniowego z jedną niewiadomą. Rozwiązywane równanie ma postać

G1-060-03-01_1.gif


Kolejne kroki przekształcania równania mają na celu sprawdzenie czy liczba x0 jest pierwiastkiem równania.

Współczynniki równania są dobieranymi losowo liczbami całkowitymi. W centralnym panelu pola wizualizacji można obserwować kolejne kroki rozwiązania, po zaznaczeniu kolejnego pola wyboru w następnym wierszu.

Obliczone wartości lewej i prawej strony równania są wyświetlane po zaznaczeniu pola wyboru w dolnej części panelu ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

Przy każdym wierszu tabeli prezentującej kolejne kroki rozwiązania znajduje się pole wyboru. Po jego zaznaczeniu wyświetlana jest treść danego wiersza.

G1-060-03-01_2.gif
Wartości prawej i lewej strony równania dla liczby x0 są ukryte. Można je wyświetlić zaznaczając oba lub jedno z pól wyboru.

G1-060-03-01_3.gif
Suwak pozwala zmieniać wartość liczby x0. W kolejnych krokach sprawdzane jest czy liczba x0 jest rozwiązaniem równania. Zmiana położenia suwaka powoduje ponowne ukrycie wartości prawej i lewej strony równania. Opcję tę można wyłączyć i wtedy zmiana położenia suwaka nie kasuje tych wartości.

G1-060-03-01_4.gif
Zaznaczenie tego pola powoduje, że zmiana położenia suwaka nie kasuje pól wyboru wyświetlania wartości prawej i lewej strony równania.

G1-060-03-01_5.gif
Kliknięcie na tym przycisku powoduje zmianę równania.

G1-060-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Sprawdzanie czy liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.

Ćwiczenie: G1-060-03-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy udzielić odpowiedzi, czy wskazana liczba jest pierwiastkiem podanego równania.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej  serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej panelu pytania znajdują się przyciski Tak i Nie za pomocą których należy udzielać odpowiedzi.

Po kliknięciu na jeden z przycisków odpowiedzi, zostają one podświetlone na kolor czerwony lub zielony, przycisk odpowiedzi prawidłowej na zielono, a odpowiedzi błędnej na czerwono.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-060-03-02_1.gif
G1-060-03-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-060-03-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-060-03-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-060-03-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w serii, wyświetlony zostaje komunikat stanowiący podsumowanie zdobytych punktów.

G1-060-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi.

Ćwiczenie: G2-060-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem wprowadzającym Ucznia w temat równań liniowych z dwiema niewiadomymi. W górnej części ekranu podane jest równanie postaci: ax + by = c oraz informacja, że ma ono nieskończenie wiele rozwiązań. Podstawiając za x parametr d jest możliwe rozwiązanie równania, co jest przestawione w programie. Użytkownik za pomocą suwaków 1, 2, 3, 4 zmienia  odpowiednio parametry a, b, c, d widząc metodę  rozwiązywania prostego równania liniowego z dwiema  niewiadomymi w kolejnych krokach.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-060-07-01_1.gif
Zmienia wartość parametru 1 (a). Analogicznie dla pozostałych suwaków.
G2-060-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Czy para liczb spełnia równanie?

Ćwiczenie: G2-060-07-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy sprawdzić czy para liczb spełnia równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Czas na odpowiedź jest ograniczony. Z wyborem poprawnej odpowiedzi należy zmieścić się w 40 sekundach od wyświetlenia pytania.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W dolnej części panelu sterowania pojawia się zegar odliczający czas przeznaczony na odpowiedź. Jeśli w odliczanym czasie nie zostanie udzielona odpowiedź, to nie są przyznawane punkty, a w historii ćwiczenia pojawi się zapis o braku odpowiedzi z powodu upływu czasu.

Po kliknięciu na jeden z przycisków odpowiedzi, zostanie on pod- świetlony na kolor czerwony lub zielony, w zależności czy wskazano prawidłową odpowiedź. Jeśli została wybrana błędna odpowiedź, to kliknięty przycisk podświetl się na czerwono oraz kolorem zielonym zostanie wyróżniona prawidłowa odpowiedź. Jeśli wskazany został prawidłowy przycisk, to tylko on jest podświetlony na zielono.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-07-02_1.gif
G2-060-07-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-060-07-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-060-07-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-060-07-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w serii, wyświetlony zostaje komunikat stanowiący podsumowanie zdobytych punktów.

G2-060-07-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie