Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielomiany*

Wielomiany*

Pojęcie wielomianu*

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Pojęcie wielomianu zmiennej rzeczywistej.

Ćwiczenie: L2-020-02-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym wyrażenia algebraiczne oraz pojęcie wielomianu zmiennej rzeczywistej.

Użytkownik za pomocą suwaka w części teoretycznej zmienia wartość liczby n od 1 do 10, co skutkuje zmianą symbolicznego zapisu wyrażenia algebraicznego.

Poniżej znajduje się przykładowy wielomian n-tego stopnia. Użytkownik określa stopień wielomianu, wybierając jego wartość przyciskami w dolnej części panelu ćwiczenia. Wybór wartości liczby k, w zakresie od 0 do n, wyświetli wartość wyrazu wolnego lub współczynnika a1, a2, ..., an. Liczba k zawsze jest mniejsza bądź równa od aktualnie wybranej wartości liczby n - stopnia wielomianu.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-02-01_1.gif
L2-020-02-01_2.gif
Zmienia wartość liczby n, czyli stopień wielomianu, w częsci teoretycznej ćwiczenia, w górnym panelu.

L2-020-02-01_3.gif
L2-020-02-01_4.gif
Określa stopień wielomianu w części praktycznej ćwiczenia. Przyciski pozwalają zmieniać stopień losowo generowanego wielomianu W(x).

L2-020-02-01_5.gif
Określa numer współczynnika, którego wartość ma być wyświetlona. Jest to jednocześnie wykładnik potęgi zmiennej x, dla której współczynnik ma być pokazany. Zakres wartości tego parametru i jednocześnie liczba przycisków są dostosowywane do wartości parametru n.

L2-020-02-01_6.gif
Przycisk pozwala wygenerować nowy wielomian tego samego stopnia co aktualnie wyświetlany.

L2-020-02-01_7.gif
Zaznaczenie tego pola powoduje, że wszystkie współczynniki generowanych losowo wielomianów bedą różne od zera.

L2-020-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie