Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo warunkowe*

Tytuł: Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego

Ćwiczenie: L3-141-15-01

Opis działania

W pokazie wprowadzona jest definicja prawdopodobieństwa oraz podane są przykłady dwóch doświadczeń losowych. Dla wybranych zdarzeń obliczane jest prawdopodobieństwo ich zajścia. Losowo wybierane są trzy zdarzenia ze zdefiniowanej większej liczby zdrzeń dla każdego doświadczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-15-01_1.gif
Zakładka podaje definicję prawdopodobieństwa. Trzy warunki jakie musi spełniać funkcja nazywana prawdopodobieństwem pojawiają się po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru.
L3-141-15-01_2.gif
Zakładka prezentuje doświadczenie losowe polegające na trzykrotnym rzucie monetą. Wyświetlany jest zbiór zdarzeń elementarnych oraz losowo wybierany zestaw trzech zdarzeń losowych, dla których obliczane jest prawdopodobieństwo wystąpienia.
L3-141-15-01_3.gif
Na zakładce tej prezentowane jest doświadczenie losowe polegające na rzucie sześcienną kostką do gry. Dla losowo wybranych trzech zdarzeń losowych obliczane jest prawdopodobieństwa wystąpienia tych zdarzeń.
L3-141-15-01_4.gif
L3-141-15-01_5.gif
L3-141-15-01_6.gif
Przyciski wyboru zdarzenia losowego z zestawu trzech zaproponowanych zdarzeń losowych. Po wyborze zdarzenia kliknięciem na jeden z tych przycisków, zaznczone zostają zdarzenia elementarne sprzyjające oraz liczone jest prawdopodobiństwo zajścia wybranego zdarzenia losowego.
L3-141-15-01_7.gif
Przycisk pozwala wykasować dokonany wybór zdarzenia losowego. Kasowane są zaznaczenia zdarzeń elementarnych oraz obliczenia prawdopodobieństwa.
L3-141-15-01_8.gif
Kliknięciem na tym przycisku można dokonać losowania nowego zestawu trzech zdarzeń losowych w danym doświadczeniu losowym.
L3-141-15-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawdopodobieństwo i jego własności. Metody obliczania prawdopodobieństwa.

Ćwiczenie: L3-141-15-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy obliczyć prawdopodobieństwo na podstawie wzoru na prawdopodobieństwo sumy zdarzeń.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie liczy ona 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

L3-141-15-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.

L3-141-15-03_2.gif
L3-141-15-03_3.gif
L3-141-15-03_4.gif
L3-141-15-03_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy jest ona prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-15-03_6.gif
L3-141-15-03_7.gif
Wybór ilość pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawiona na 10.

L3-141-15-03_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-141-15-03_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-141-15-03_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

L3-141-15-03_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-141-15-03_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-141-15-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie