Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Zadania w kontekście realistycznym

Tytuł: Procenty. Stężenie procentowe roztworu.

Ćwiczenie: G2-040-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zostało przedstawione w jaki sposób można obliczać stężenia procentowe roztworów.

Ekran jest podzielony na części: teoretyczną, znajdującą się po środku i pokaz w postaci dwóch naczyń umieszczonych po bokach.

Użytkownik suwakiem określa masę substancji. Wartość ta zostaje podstawiona do wzoru i otrzymany wynik określa stężenie procentowe roztworu.

Naczynie po prawej stronie jest podzielone na sto części, zmiana suwaka powoduje dodanie do niego substancji. W naczyniu po lewej stronie widać jak zmienia się zabarwienie wody po dodaniu substancji.

Elementy obsługi ćwiczeniaG2-040-07-01_1.gif
Zmienia wartość liczby s - masy substancji rozpuszczanej.

G2-040-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie stężenia solanki.

Ćwiczenie: G2-040-07-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać liczbę kilogramów soli, jaką należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór miał określone stężenie.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G2-040-07-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-07-02_2.gif
G2-040-07-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pojawia się pole podświetlone na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, jeśli jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-07-02_4.gif
G2-040-07-02_5.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10

G2-040-07-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-07-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-07-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-07-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-07-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-07-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G2-040-07-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Promil. Próby złota i srebra.

Ćwiczenie: G2-040-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zostało przedstawione w jaki sposób oblicza się próbę złota i srebra. Panel ćwiczenia jest podzielony na dwie zakładki. - Promil jako ułamek o mianowniku 1000, - Próby złota i srebra. Użytkownik przełącza się między zakładkami przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W pierwszej zakładce znajduje się definicja promila i pokaz. Wraz ze zmianą wartości suwaka zmienia się liczba zamalowanych kwadracików, które budują duży prostokąt. Zmieniają się również wartości we wzorze, wyświetla on liczbę wskazywaną przez suwak jako promil, ułamek zwykły i ułamek dziesiętny. W drugiej zakładce znajduje się opis teoretyczny, interaktywny wzór, na dole ekranu oraz suwaki. Użytkownik zmieniając wartości suwaków podstawia do wzoru wybrane liczby. Otrzymany wynik określa próbę.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-040-08-01_1.gif
Resetuje pokaz
G2-040-08-01_2.gif
Zmienia wartość liczby p.
G2-040-08-01_3.gif
Zmienia wartość liczby z.
G2-040-08-01_4.gif
Zmienia wartość liczby m.
G2-040-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Próby złota i srebra.

Ćwiczenie: G2-040-08-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W zależności od typu zadania należy wyliczyć próbę złota, srebra, bądź ile szlachetnego kruszcu znajduje się w określonej masie stopu o podanej próbie.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-040-08-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-08-02_2.gif
G2-040-08-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, jeśli jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-08-02_4.gif
G2-040-08-02_5.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G2-040-08-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-08-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-08-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-08-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-08-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-08-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia.

G2-040-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie