Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Obliczanie liczby na podstawie jej procentu

Tytuł: Procenty. Obliczanie liczby z jej procentu.

Ćwiczenie: G1-040-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zaprezntowano jak wyznaczyć liczbę znając jej procent. Panel ćwiczenia dzieli się na dwie części: część teoretyczną i część pokazu. Pokaz polega na wyznaczeniu liczby mając dany jej procent. Użytkownik reguluje, za pomocą suwaków, wartości parametrów y i p, które zmieniają postać równania.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G1-040-03-01_1.gif
Resetuje pokaz.
G1-040-03-01_2.gif
Zmienia wartość danego procentu liczby.
G1-040-03-01_3.gif
Zmienia procent.
G1-040-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie w pamięci liczby na podstawie jej procentu.

Ćwiczenie: G1-040-03-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe, w którym należy obliczyć liczbę mając wartość danego jej procentu. Liczba, którą należy policzyć przyjmuje proste wartości, aby obliczenia sprowadzały się do prostych operacji arytmetycznych.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wyboru liczby pytań, która domyślnie ustawiona jest na wartość 10. Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknięciem na odpowiedni przycisk.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-03-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-03-02_2.gif
G1-040-03-02_3.gif
G1-040-03-02_4.gif
G1-040-03-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się wtedy na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest ona nieprawidłowa.

Jeśli poziom trudności jest określony jako łatwy, to za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, jeżeli nie była użyta pomoc. Po użyciu pomocy za prawidłową odpowiedź można uzyskać tylko 1 punkt. Gdy Użytkownik rozwiązuje zadania trudniejsze, to za poprawną odpowiedź otrzyma 4 punkty, w przypadku skorzystania z pomocy i udzielenia poprawnej odpowiedzi zdobędzie 2 punkty. Za niepoprawną odpowiedź, w obu poziomach trudności zadań, nie są przyznawane punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy serię pytań, bez podawania wyniku końcowego. Przywracany jest początkowy stan ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-03-02_6.gif
G1-040-03-02_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-03-02_8.gif
Zmiana stopnia trudności zadania, która może być zmieniana podczas danej serii zadań. Generowane nowe zadanie może być w jednym z dwóch stopni trudności.

G1-040-03-02_9.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-03-02_10.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-03-02_11.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-03-02_12.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-03-02_13.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-03-02_14.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-040-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia na procentach. Jaka to liczba?

Ćwiczenie: G1-040-03-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać wartość liczby na podstawie danego jej procentu.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-03-05_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-03-05_2.gif
G1-040-03-05_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności, przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-03-05_4.gif
G1-040-03-05_5.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-040-03-05_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-03-05_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-03-05_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-03-05_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-03-05_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-03-05_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się po rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G1-040-03-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie