Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Wprowadzenie do geometrii

Tytuł: Proste prostopadłe. Konstrukcja prostej prostopadłej.

Ćwiczenie: G1-090-06-01

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję prostej prostopadłej do danej prostej.

Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Położenie punktu A można zmieniać przeciągając go myszką. Wraz z postępem pokazu, po prawej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-06-01_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.

G1-090-06-01_2.gif
Suwak aktywny tylko przed rozpoczęciem pokazu, pozwala zmienić położenie prostej przed rozpoczęciem pokazu.

G1-090-06-01_3.gif
Przycisk pozwalający skasować stan ćwiczenia i przywrócić ustawienia początkowe.

G1-090-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Odcinki w zbiorach punktów.

Ćwiczenie: G1-090-01-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określaniu liczby odcinków łączących dwa zbiory punktów.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Ćwiczenie podzielone jest na dwa typy pytań, w jednym Użytkownik musi wskazać, ile odcinków można utworzyć między danymi punktami, których jeden koniec będzie znajdował się na jednej prostej a drugi na innej. Drugi typ pytań, to pytania dotyczące cięciw koła dla danego zbioru odcinków leżących na okręgu. Zadaniem Użytkownika jest określenie liczby odcinków. Po kliknięciu na ciemniejsze pole w dolnej części ćwiczenia pojawia się okno dialogowe do wpisania liczby. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo określoną liczbę odcinków uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-01-02_1.gif
G1-090-01-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-01-02_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-01-02_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-01-02_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-01-02_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-01-02_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Proste równoległe. Konstrukcja prostej równoległej.

Ćwiczenie: G1-090-06-02

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję prostej równoległej do danej prostej.

Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Położenie punktu A można zmieniać przeciągając go myszką. Wraz z postępem pokazu, po prawej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-06-02_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.

G1-090-06-02_2.gif
Suwak aktywny tylko przed rozpoczęciem pokazu, pozwala zmienić położenie prostej przed rozpoczęciem pokazu.

G1-090-06-02_3.gif
Przycisk pozwalający skasować stan ćwiczenia i przywrócić ustawienia początkowe.

G1-090-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetralna odcinka. Konstruowanie symetralnej odcinka.

Ćwiczenie: G3-090-22-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję symetralnej odcinka. Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.
G3-090-22-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności dwusiecznej kąta.

Ćwiczenie: G3-090-21-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz poświęcony dwusiecznej kąta. Oprócz definicji dwusiecznej kąta jest w nim także zawarta podstawowa własność dwusiecznej. Na górze ekranu ćwiczenia znajduje się krótki opis, poniżej rysunek. Użytkownik może zmieniać zakres kąta S oraz położenie punktu X na dwusiecznej kąta.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-090-21-01_1.gif
Zmienia zakres kąta S.
G3-090-21-01_2.gif
Zmienia położenie punktu X na dwusiecznej kąta.
G3-090-21-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Konstruowanie dwusiecznej kąta.

Ćwiczenie: G3-090-22-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję dwusiecznej kąta. Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.
G3-090-22-02_1.gif
Ikona Reset pozwala w każdej chwili cofnąć pokaz do początku.
G3-090-22-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie