Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

Tytuł: Wartość liczbowa wyrażenia wymiernego.

Ćwiczenie: L3-020-09-02

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć wartość liczbową wyrażenia wymiernego W(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań może zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wpisać w pole znajdujące się na dole ekranu ćwiczenia. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-09-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-09-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-09-02_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.
L3-020-09-02_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-09-02_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-09-02_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-09-02_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-09-02_8.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-09-02_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-09-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Słowny opis wyrażeń algebraicznych i ich zapis matematyczny.

Ćwiczenie: G3-050-12-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie testu. Należy wskazać, kliknięciem na odpowiednim przycisku, wyrażenie, które jest matematyczną formą do podanego opisu słownego.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera dziesięć przycisków. Na każdym z nich zapisane jest inne wyrażenie algebraiczne. Kliknięcie na odpowiednim przycisku jest udzieleniem odpowiedzi. Następuje sprawdzenie jej poprawności i za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-12-02_1.gif
G3-050-12-02_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10.

G3-050-12-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-050-12-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-050-12-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-050-12-02_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-050-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Dopasowanie wzoru do opisu słownego.

Ćwiczenie: G3-050-12-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie testu. Należy wskazać kliknięciem na odpowiednim przycisku wyrażenie, które jest matematyczną formą do podanego opisu słownego.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera dziesięć przycisków. Na każdym z nich zapisane jest inne wyrażenie algebraiczne. Kliknięcie na odpowiednim przycisku jest udzieleniem odpowiedzi. Następuje sprawdzenie jej poprawności i za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-12-03_1.gif
G3-050-12-03_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10. Ćwiczenie umożliwia wybór stopnia trudności zadań. Stopień trudności I to zadania zaliczane do łatwych. Symbolem II oznaczone są zadania trudniejsze.

G3-050-12-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-050-12-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-050-12-03_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-050-12-03_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-050-12-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia w pamięci wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G1-050-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego dla podanej wartości zmiennych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-050-02-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-050-02-02_2.gif
G1-050-02-02_3.gif
G1-050-02-02_4.gif
G1-050-02-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, jednak za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy 1 punkt, a za błędną jest odejmowany jeden punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-02-02_6.gif
G1-050-02-02_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-050-02-02_8.gif
Wybór stopnia trudności zadań.

G1-050-02-02_9.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-050-02-02_10.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-050-02-02_11.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-050-02-02_12.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-050-02-02_13.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-050-02-02_14.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-050-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Redukacja wyrazów podobnych.

Ćwiczenie: G1-050-03-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy dokonać redukcji wyrazów podobnych w podanym wyrażeniu algebraicznym. W ćwiczeniu generowane są różne typy wyrażeń algebraicznych, których współczynniki mogą być całkowite, w formie ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pola edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nich wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-050-03-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-050-03-03_2.gif
G1-050-03-03_3.gif
G1-050-03-03_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy jest ona prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-03-03_5.gif
G1-050-03-03_6.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10.

G1-050-03-03_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-050-03-03_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-050-03-03_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-050-03-03_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-050-03-03_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

W sekcji Współczynniki wyrażeń algebraicznych możliwy jest wybór rodzaju współczynników wyrażeń algebraicznych. Można wybrać jedną z trzech pozycji.
G1-050-03-03_12.gif
Wszystkie współczynniki wyświetlanych wyrażeń algebraicznych są liczbami całkowitymi.
G1-050-03-03_13.gif
Generowany jest jeden rodzaj wyrażenia algebraicznego z różnymi współczynnikami w formie ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.
G1-050-03-03_14.gif
Losowo generowane są wyrażenia algebraiczne o współczynnikach całkowitych, w formie ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.

G1-050-03-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Wyłączanie czynnika przed nawias.

Ćwiczenie: G3-050-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację wyłączania wspólnego czynnika z sumy algebraicznej przed nawias. Na ekranie wizualizacji pojawia się wstęp teoretyczny i przykład dla
G3-050-09-01_1.gif
gdzie Użytkownik losuje parę liczb m i n  oraz od 1 do 4 przykładów jak wyciągnąć z niej wspólny czynnik przed nawias.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-09-01_2.gif
Losuje nową parę liczb naturalnych m i n.
G3-050-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie