Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Planimetria

Planimetria

Wielokąty i okręgi

Tytuł: Własności wielokątów.

Ćwiczenie: G1-090-04-03

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować wielokąt o podanych własnościach. Lokalizację wierzchołków wielokąta zmienia się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie ich na wybrane miejsce. Należy pamiętać, że wierzchołki znajdujące się blisko siebie zostaną automatycznie połączone. Wtedy ustawiona figura ulegnie zmianie.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie wielokąta, spełniającego wymagane własności, Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-04-03_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-090-04-03_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-04-03_3.gif
Resetuje test.

G1-090-04-03_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-04-03_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-090-04-03_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów

G1-090-04-03_7.gif
Przyciski te zwiększają albo zmniejszają liczbę boków wielokąta.

G1-090-04-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielokąty foremne i ich własności.

Ćwiczenie: G3-100-10-04

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na dole panelu graficznego, tam też należy wpisać odpowiedź.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

 

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.


 

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-10-04_1.gif
G3-100-10-04_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.
 
G3-100-10-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
 
G3-100-10-04_4.gif
Resetuje test.
 
G3-100-10-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
 
G3-100-10-04_6.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
 
G3-100-10-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
 
G3-100-10-04_8.gif
Zostanie wyświetlone rozwiązanie.
 
G3-100-10-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt równoboczny oraz okrąg wpisany i opisany na trójkącie.

Ćwiczenie: G3-100-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu gra. Użytkownik ma za zadanie połączyć odcinek z jego długością.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Seria może liczyć od 1 do 20 pytań. Domyślnie ustawiona jest wartość 20 pytań. Po wybraniu liczby pytań należy określić poziom trudności zadań. W zadaniach łatwych podana jest długość boku trójkąta równobocznego, natomiast w zadaniach trudnych losowana jest długość dowolnego odcinka.

Po wybraniu liczby pytań i stopnia trudności można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań i stopnia trudności jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, łączy odcinki z podanymi długościami. Za każde prawidłowe dopasowanie można otrzymać 1 punkt.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-10-01_1.gif
G3-100-10-01_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślną wartością jest 20.

G3-100-10-01_3.gif
Przyciski wyboru stopnia trudności zadań.

G3-100-10-01_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-100-10-01_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-100-10-01_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-100-10-01_7.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-100-10-01_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-100-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt wpisany w okrąg. Miary kątów trójkąta.

Ćwiczenie: G3-100-08-02

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć miarę kąta podanego w treści zadania.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego. Odpowiedź należy wpisać w puste okienko znajdujące się na dole panelu graficznego.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G3-100-08-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G3-100-08-02_3.gif
Resetuje test.

G3-100-08-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G3-100-08-02_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G3-100-08-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G3-100-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielokąt wpisany w okrąg.

Ćwiczenie: G3-100-08-05

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole kwadratu wpisanego w okrąg znając długości boków prostokąta, na którym opisano ten okrąg. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego. Odpowiedź należy wpisać w puste okienko znajdujące się na dole panelu graficznego. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G3-100-08-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-100-08-05_3.gif
Resetuje test.
G3-100-08-05_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G3-100-08-05_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
G3-100-08-05_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów
G3-100-08-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Kwadrat wpisany i opisany na okręgu. Obliczanie pola kwadratów.

Ćwiczenie: G3-100-09-03

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający obliczanie pola kwadratu wpisanego i opisanego na okręgu.

Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się interaktywny panel graficzny, natomiast po prawej, opis teoretyczny. Użytkownik, przeciągając wyróżnione punkty, może zmieniać długość promienia i obracać kwadraty wokół środka symetrii. Opis teoretyczny jest podzielony na dwie zakładki. Rozwiązanie intuicyjne przedstawione w pierwszej zakładce jest poparte rozwiązaniem arytmetycznym w drugiej zakładce.

Elementy obsługi ćwiczenia

Pierwotnie na ekranie widnieje opis zadania. Ulokowany jest on w ramce w górnej części panelu wizualizacji. Aby elementy interaktywne stały się aktywne należy wyłączyć opis tematu zadania. Do tego celu służy pole wyboru:
G3-100-09-03_1.gif


Aby umożliwić zaobserwowanie figury, która jest przedmiotem obliczeń można użyć suwaka, w celu zmiany jej koloru.
G3-100-09-03_2.gif


Pole wyboru Siatka i osie symetrii pozwala załączyć siatkę wartości oraz obraz osi symetrii kwadratów, zawierających ich przekątne. Pozwala to łatwiej kontrolować obracanie figur.

G3-100-09-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku pozwala przywrócić stan początkowy panelu wizualizacji ćwiczenia.

G3-100-09-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Sześciokąt foremny opisany na okręgu.

Ćwiczenie: G3-100-09-04

Opis działania

Jest to program typu gra. Użytkownik ma za zadanie połączyć odcinek z jego długością.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Seria może liczyć od 1 do 20 pytań. Domyślnie ustawiona jest wartość 20 pytań. Po wybraniu liczby pytań należy określić poziom trudności zadań. W zadaniach łatwych podana jest długość promienia okręgu wpisanego, natomiast w zadaniach trudnych losowana jest długość dowolnego odcinka.

Po wybraniu liczby pytań i stopnia trudności można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań i stopnia trudności jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, łączy odcinki z podanymi długościami. Za każde prawidłowe dopasowanie można otrzymać 1 punkt.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-09-04_1.gif
G3-100-09-04_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślną wartością jest 20.

G3-100-09-04_3.gif
Przyciski wyboru stopnia trudności zadań.

G3-100-09-04_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-100-09-04_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-100-09-04_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-100-09-04_7.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-100-09-04_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-100-09-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności okręgu. Wykorzystanie do konstrukcji sześciokąta foremnego.

Ćwiczenie: G3-100-08-01

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję sześciokąta foremnego o danym boku. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się interaktywny panel graficzny, natomiast po prawej opis konstrukcji. Użytkownik, przeciągając wyróżniony punkt, może zmieniać długość boku a, jednocześnie zmieniając promień R. Wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po roku, a także zależności pomiędzy poszczególnymi długościami.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-01_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G3-100-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie