Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Liczby naturalne

Tytuł: Liczby naturalne i całkowite.

Ćwiczenie: L1-010-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zbiory liczb naturalnych i całkowitych.

Użytkownik przełącza pokaz pomiędzy zakładkami przez kliknięcie na jedną z nich.

W pierwszej zakładce są przedstawione liczby naturalne i całkowite. Zaznaczając pole wyboru na początku wiersza można na osi liczbowej zobaczyć podzbiór wybranego zbioru liczb. Suwak w dolnej części panelu pozwala zmieniać zakres wyświetlanego podzbioru.

W następnych dwóch zakładkach prezentowane są własności liczb naturalnych i całkowitych.

Na ostatniej planszy jest przedstawiona oś liczbowa wraz z zaznaczonymi liczbami naturalnymi. Po najechaniu myszką na wybraną liczbę wyświetli się informacja na jej temat, jej podstawowe własności: liczba pierwsza lub złożona, parzystość, dzielniki, wielokrotności.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-01-01_1.gif
Wyświetla planszę ze zbiorami liczb naturalnych i całkowitych, oraz wyświetla na osi liczbowej fragment wybranego zbioru, pozwalając na zmianę zakresu wyświetlanego podzbioru.

L1-010-01-01_2.gif
Wyświetla planszę poświęconą podzielności liczb naturalnych i definiującą pojęcie wielokrotności. Pozwala testować podzielność wprowadzonych liczb naturalnych.

L1-010-01-01_3.gif
Wyświetla planszę wprowadzającą pojęcie liczby pierwszej. Możliwe jest wprowadzanie liczb celem sprawdzenia czy są one liczbami pierwszymi. Dla liczb złożonych wyświetlana jest lista jej podzielników. W ćwiczeniu można testować nawet 15-cyfrowe liczby.

L1-010-01-01_4.gif
Wyświetla planszę z własnościami zbioru liczb całkowitych, definiowana jest podzielność oraz parzystość liczb całkowitych.

L1-010-01-01_5.gif
Wyświetla planszę z osią liczbową, gdzie po najechaniu wskaźnikiem myszy na punkt oznaczający liczbę, wyświetlane są własności tej liczby.

L1-010-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby naturalne. Zapis liczebników za pomocą cyfr.

Ćwiczenie: G1-010-01-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie polegające na zapisaniu za pomocą cyfr wygenerowanej liczby naturalnej, zapisanej słownie w formie liczebnika.

Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknieciem na odpowiedni przycsik. Domyślnie liczba pytań ustawiona jest na 10.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz elementy treści ćwiczenia po prawej. Po kliknięciu na pole edycji, w dolnej części pod zapisaną słownie liczbą wyświetla się moduł klawiatury ekranowej, za pomocą którego można wprowadzić podaną liczbę za pomocą cyfr.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czewono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Za odpowiedź błędną nie są przyznawane punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem bez podawania końcowego wyniku i przywraca jego stan początkowy.

 

Elementy obsługi ćwiczenia.

G1-010-01-04_1.gif
G1-010-01-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.
 
G1-010-01-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie wyświetlając pierwsze pytanie.
 
G1-010-01-04_4.gif
Generuje kolejne pytanie, wyświetlajac nową liczbę naturalną słownie w formie liczebnika.
 
G1-010-01-04_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono, gdy odpowiedź była poprawna lub czerwono, gdy była błędna.
 
G1-010-01-04_6.gif
Przerywa ćwiczenie przywracając jego stan początkowy. Kasowane są liczniki i zawartość modułu historii.
 
G1-010-01-04_7.gif
Podsumowuje ćwiczenie wyświetlając ilość uzyskanych punktów.
 
G1-010-01-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby naturalne

Ćwiczenie: G1-010-01-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy wskazać wśród dziesięciu podanych liczb liczby naturalne.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę zadań, jaka będzie postawiona w jednej serii. Domyślnie seria liczy 15 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Wybór liczby następuje przez kliknięcie w nią. Zaznaczona liczba zmieni kolor na ciemniejszy.

Po wybraniu wszystkich liczb spełniających warunki zadania należy sprawdzić poprawność udzielonej odpowiedzi, aby przejść do kolejnego pytania. Poprawnie zaznaczone liczby podświetlą się na zielono. Prawidłowe odpowiedzi zostaną jednocześnie oznaczone żółtą ramką.

Za prawidłowe wskazanie kliknięciem każdej liczby naturalnej przyznawane są 2 punkty. W przypadku błędnego zaznaczenia chociaż jednej liczby nie są przyznawane żadne punkty za całe zadanie.

W ćwiczeniu jest dostępna pomoc, jej zaznaczenie powoduje wyświetlanie podpowiedzi po najechaniu wskaźnikiem myszy na daną liczbę. W uzasadnionych przypadkach w formie pomocy wyświetlany jest rozkładu liczby, bądź liczb, na czynniki pierwsze. Pozwala to łatwiej określić czy ułamek lub pierwiastek jest liczbą naturalną czy nie. Skorzystanie z pomocy zmniejsza liczbę uzyskanych punktów o połowę, czyli przyznawany jest 1 punkt za poprawne wskazanie liczby naturalnej.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-01-02_1.gif
G1-010-01-02_2.gif
Wybiera liczbę zadań w jednej serii, domyślnie ustawioną na 15.

G1-010-01-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem. Wyświetlanych jest pierwszych 10 liczb.

G1-010-01-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-01-02_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi podświetlając poprawną odpowiedź na zielono.

G1-010-01-02_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-01-02_7.gif
Po najechaniu na ułamki lub pierwiastki zostanie wyświetlony rozkład liczby (liczb) na czynniki pierwsze.

G1-010-01-02_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii zadań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii zadań.

G1-010-01-02_9.gif
Zapisuje historię ćwiczenia do schowka. Tak zapisaną historię można wkleić do edytora tekstu lub grafiki.

G1-010-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Działania, kolejność wykonywania działań.

Ćwiczenie: G1-010-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym kolejność wykonywania działań.

Pokaz został podzielony na trzy zakładki. Wyboru zakładki dokonuje się przez kliknięcie jego nazwy na górze panelu.

G1-010-03-01_1.gif


W zakładce tej przedstawione są cztery podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Po najechaniu kursorem myszki na poszczególne liczby w ramce zostaną wyświetlone ich nazwy,

G1-010-03-01_2.gif


Użytkownik znajdzie tutaj zasady kolejności wykonywania działań w różnych przypadkach. Po najechaniu kursorem na tekst w działaniach podświetlą się działania mające pierwszeństwo.

G1-010-03-01_3.gif


Ostatnia zakładka to przykład, w którym Użytkownik może dobierać liczby. Kolory suwaków i przycisków wyboru odpowiadają kolorom pól w wyrażeniu. W przyciskach wyboru zawsze pojawiają się wszystkie możliwe dzielniki wybranych liczb.

G1-010-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie