Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pojęcie funkcji

Pojęcie funkcji

Wzory i wykresy funkcji

Tytuł: Funkcje nieliniowe. Przypisanie wzoru funkcji do wykresu.

Ćwiczenie: G3-070-18-02

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza czy Użytkownik potrafi dopasować wzór funkcji do wykresu. Ekran dzieli się na dwie strony. Na dole znajduje się panel testu, na górze przyciski kontrolne. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego monentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi pod wybranym wykresem. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

G3-070-18-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-070-18-02_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G3-070-18-02_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-070-18-02_4.gif
Resetuje test.
G3-070-18-02_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G3-070-18-02_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
G3-070-18-02_7.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G3-070-18-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rozpoznawanie wykresów i własności funkcji |x|, sgn(x) i x-[x].

Ćwiczenie: L1-040-07-01

Opis działania

W ćwiczeniu należy dopasować wzór funkcji do wykresu. Użytkownik zdobywa wiedzę na temat własności funkcji [x], sgn(x), |x| i [x]-x.

Ćwiczenie ma 3 etapy,  są to pytania o dopasowanie: -wzorów do wykresów funkcji -zbiorów wartości -zbiorów miejsc zerowych

Odpowiedzi mamy dostępne po lewej stronie, natomiast wykresy po prawej. Użytkownik klika na odpowiedź, zwalnia przycisk myszki, następnie przesuwa ją pod wybrany wykres. Drugim kliknięciem myszki zostawią ją w wybranym miejscu.

Po sprawdzeniu wyników można przejść do następnego pytania.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-040-07-01_1.gif
Przechodzi do kolejnego pytania.

L1-040-07-01_2.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi.

L1-040-07-01_3.gif
Resetuje wybrane odpowiedzi.

L1-040-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie