Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Geometria analityczna

Geometria analityczna

Środek odcinka

Tytuł: Współrzędne środka odcinka.

Ćwiczenie: L2-120-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zaprezentowano wykorzystanie wzoru na wyznaczenie środka odcinka mając dane współrzędne jego końców A i B. Na górze ekranu jest widoczny opis teoretyczny potrzebny do wyznaczenia środka odcinka. W panelu poniżej, znajdują się dwie zakładki:  Środek odcinka przy danych końcach oraz Jeden z końców przy danym środku odcinka. Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie na wybraną zakładkę. Przykład pierwszy polega na wyznaczeniu środka odcinka mając dane współrzędne jego końców. Natomiast w przykładzie drugim dane są współrzędne punktu A i punkt S, który jest środkiem odcinka. Wyznaczne są współrzędne punktu B - drugiego końca odcinka.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-120-08-01_1.gif
Generuje nowe współrzędne punktów. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na obraz punktu na rysunku wyświetlane są obok wskaźnika myszy współrzędne punktu. Suwak o nazwie Wielkość punktu pozwala zmieniac rozmiar symbolu punktu na rysunku.
L2-120-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa. Wskaż środek symetrii odcinka.

Ćwiczenie: G1-111-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć położenie punktu S tak, aby punkt stał się środkiem symetrii odcinka.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel graficzny, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkt przeciągając go na wyznaczone miejsce. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów. W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając wyniku.

Punktacja

Za poprawne umieszczenie punktu Użytkownik otrzymuje dwa punkty. Skorzystanie z pomocy kosztuje jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-07-01_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-07-01_2.gif
Zostaną wyświetlone osie układu współrzędnych.

G1-111-07-01_3.gif
Wyświetlona zostaje pomoc, której charakter zależy od tego, czy załączony jest obraz układu współrzędnych. Jeśli układ współrzędnych jest nieaktywny, to pomoc opisuje sposób postępowania dla wyznaczenia położenia środka symetrii. Gdy wyświetlony jest układ współrzędnych, to w pomocy podane są wzory do wyliczenia wartości współrzędnych środka symetrii odcinka.

G1-111-07-01_4.gif
Określają liczbę wybranych pytań. Domyślnie ustawioną wartością jest 5 pytań.

G1-111-07-01_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-07-01_6.gif
Resetuje test bez podawania wyniku końcowego.

G1-111-07-01_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-07-01_8.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-07-01_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Figury w układzie współrzędnych. Wyznaczanie środka odcinka.

Ćwiczenie: G1-111-01-02

Opis działania

Jest to program typu gra. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć czworokąt, którego wierzchołki są środkami boków czworokąta ABCD, widocznego na rysunku. W treści zadania są podane współrzędne punktów A, B, C, D.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel testu, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkty przeciągając je na wyznaczone miejsce. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu, którego współrzędne chce się zmienić.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdy poprawnie umieszczony punkt w układzie współrzędnych Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-01-02_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-01-02_2.gif
Pole to daje możliwość dodatkowego utrudnienia zadania. Czworokąt ABCD pokazany jest tylko na początku zadania, a podczas przesuwania punktów A1,B1,C1,D1 jest on ukryty. Pozostaje w ukryciu, aż do kliknięcia na przycisk sprawdzania poprawności odpowiedzi. Ustawienie tego pola może być zmieniane do chwili, gdy zostanie przesunięty któryś z punktów odpowiedzi. Wtedy staje się on nieaktywny, aż do sprawdzenia poprawności udzielonej odpowiedzi.

G1-111-01-02_3.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-111-01-02_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-01-02_5.gif
Resetuje test.

G1-111-01-02_6.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-01-02_7.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-01-02_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie