Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Symetrie

Symetrie

Oś symetrii i środek symetrii

Tytuł: Symetria środkowa. Wskaż środek symetrii odcinka.

Ćwiczenie: G1-111-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć położenie punktu S tak, aby punkt stał się środkiem symetrii odcinka.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel graficzny, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkt przeciągając go na wyznaczone miejsce. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów. W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając wyniku.

Punktacja

Za poprawne umieszczenie punktu Użytkownik otrzymuje dwa punkty. Skorzystanie z pomocy kosztuje jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-07-01_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-07-01_2.gif
Zostaną wyświetlone osie układu współrzędnych.

G1-111-07-01_3.gif
Wyświetlona zostaje pomoc, której charakter zależy od tego, czy załączony jest obraz układu współrzędnych. Jeśli układ współrzędnych jest nieaktywny, to pomoc opisuje sposób postępowania dla wyznaczenia położenia środka symetrii. Gdy wyświetlony jest układ współrzędnych, to w pomocy podane są wzory do wyliczenia wartości współrzędnych środka symetrii odcinka.

G1-111-07-01_4.gif
Określają liczbę wybranych pytań. Domyślnie ustawioną wartością jest 5 pytań.

G1-111-07-01_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-07-01_6.gif
Resetuje test bez podawania wyniku końcowego.

G1-111-07-01_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-07-01_8.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-07-01_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa. Wskaż środek symetrii układu figur.

Ćwiczenie: G1-111-06-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć położenie punktu S tak, aby narysowane figury były symetryczne  względem tego punktu.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel testu, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Seria zadań może zawierać od 5 do 20 pytań. Domyślnie jedna seria składa się z 5 pytań.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkt przeciągając go na wyznaczone miejsce. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem bez podawania końcowego wyniku.

Punktacja

Za poprawne umieszczenie punktu Użytkownik otrzymuje dwa punkty. Skorzystanie z pomocy kosztuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-06-03_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-06-03_2.gif
Zostaną wyświetlone osie układu współrzędnych.

G1-111-06-03_3.gif
Zostaną wyświetlone prowadnice przecinające się w punkcie S.

G1-111-06-03_4.gif
Opcja ta staje się aktywna, po wyświetleniu prowadnic. Przy prowadnicach pojawią się ramki z aktualnymi współrzędnymi.

G1-111-06-03_5.gif
Wyświetli się ramka z podpowiedzią.

G1-111-06-03_6.gif
Po skorzystaniu z pomocy przycisk ukrywa bądź ponownie wyświetla ramkę z podpowiedzią.

G1-111-06-03_7.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-111-06-03_8.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-06-03_9.gif
Resetuje test bez podawania wyniku.

G1-111-06-03_10.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-06-03_11.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono odpowiedzi poprawnej bądź na czerwono odpowiedzi błędnej.

G1-111-06-03_12.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-06-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria osiowa. Osie symetrii figury złożonej z dwóch okręgów.

Ćwiczenie: G1-111-07-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć położenie dwóch prostych, z których każda będzie osią symetrii figury złożonej z dwóch okręgów o tych samych promieniach.

Ekran dzieli się na dwie części. Po lewej znajduje się panel graficzny, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań. Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie i od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkty L1 i L oraz K1 i K przeciągając je na wybrane pozycje. Można również zmieniać położenie punktów klikając w obszarze pola wizualizacji. Wtedy do miejsca kliknięcia zostanie przesunięty najbliżej leżący punkt. Razem z przesuwaniem punktów przemieszczają się proste L1L i K1K. Współrzędne punktów L1, L, K1 i K mogą przybierać wyłącznie całkowite wartości.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów. W każdym momencie można użyć przycisku Reset.

Punktacja

Za poprawne umieszczenie obu prostych przyznawanych jest 5 punktów. Jeśli poprawnie zostanie wskazana tylko jedna prosta liczba przyznanych punktów wynosi 1. Jeśli wykorzystana będzie pomoc, to liczba punktów za poprawne wskazanie obu prostych wynosi 1 punkt. Nie są wtedy przyznawane punkty za wskazanie poprawne tylko jednej prostej.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-07-02_1.gif
Po zaznaczeniu tego pola zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-07-02_2.gif
Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie osi układu współrzędnych.

G1-111-07-02_3.gif
Pola wyboru, które stają się aktywne w trybie pomocy i pozwalają ustawić prostą K1K prostopadle lub równolegle do prostej L1L. Powoduje to blokowanie wzajemnego położenia prostych, przez co dalsze przesuwanie punktów L1 i L oraz K1 i K zachowuje ten układ. Zaznaczenie ostatniej pozycji powoduje, że proste mogą być swobodnie ustawiane w polu wizualizacji.

G1-111-07-02_4.gif
Wyświetlone zostaje okno objaśniające zasady pomocy, która polega na ułatwieniu umieszczania prostych tak, aby przechodziły przez środki okręgów. Jeśli środek okręgu leży na prostej, rozmiar obrazu punktu staje się większy. Zaznaczany też jest środek odcinka S1S2.

G1-111-07-02_5.gif
G1-111-07-02_6.gif
Określają liczbę wybranych pytań. Domyślnie seria liczy 5 pytań.

G1-111-07-02_7.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-07-02_8.gif
Resetuje test bez podawania końcowego wyniku.

G1-111-07-02_9.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-07-02_10.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-07-02_11.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-07-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie