Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Równania, nierówności i układy równań

Równania, nierówności i układy równań

Układy równań

Tytuł: Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi.

Ćwiczenie: G2-060-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem wprowadzającym Ucznia w temat równań liniowych z dwiema niewiadomymi. W górnej części ekranu podane jest równanie postaci: ax + by = c oraz informacja, że ma ono nieskończenie wiele rozwiązań. Podstawiając za x parametr d jest możliwe rozwiązanie równania, co jest przestawione w programie. Użytkownik za pomocą suwaków 1, 2, 3, 4 zmienia  odpowiednio parametry a, b, c, d widząc metodę  rozwiązywania prostego równania liniowego z dwiema  niewiadomymi w kolejnych krokach.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-060-07-01_1.gif
Zmienia wartość parametru 1 (a). Analogicznie dla pozostałych suwaków.
G2-060-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Czy para liczb spełnia równanie?

Ćwiczenie: G2-060-07-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy sprawdzić czy para liczb spełnia równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Czas na odpowiedź jest ograniczony. Z wyborem poprawnej odpowiedzi należy zmieścić się w 40 sekundach od wyświetlenia pytania.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W dolnej części panelu sterowania pojawia się zegar odliczający czas przeznaczony na odpowiedź. Jeśli w odliczanym czasie nie zostanie udzielona odpowiedź, to nie są przyznawane punkty, a w historii ćwiczenia pojawi się zapis o braku odpowiedzi z powodu upływu czasu.

Po kliknięciu na jeden z przycisków odpowiedzi, zostanie on pod- świetlony na kolor czerwony lub zielony, w zależności czy wskazano prawidłową odpowiedź. Jeśli została wybrana błędna odpowiedź, to kliknięty przycisk podświetl się na czerwono oraz kolorem zielonym zostanie wyróżniona prawidłowa odpowiedź. Jeśli wskazany został prawidłowy przycisk, to tylko on jest podświetlony na zielono.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-07-02_1.gif
G2-060-07-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-060-07-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-060-07-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-060-07-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w serii, wyświetlony zostaje komunikat stanowiący podsumowanie zdobytych punktów.

G2-060-07-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Czy para liczb spełnia układ równań?

Ćwiczenie: G2-060-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem mającym na celu prezentację  Uczniowi sposobu sprawdzania czy para liczb spełnia układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi. W górnej części ekranu podany jest układ równania postaci:
G2-060-08-01_1.gif
oraz informacja,o ogólej idei programu. Użytkownik za pomocą suwaków 1, 2, 3, 4 zmienia odpowiednio parametry a, b, c, d widząc metodę rozwiązywania układu równań liniowych z dwiema  niewiadomymi w kolejnych krokach.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-060-08-01_2.gif
Zmienia wartość parametru 1 (a). Analogicznie dla pozostałych suwaków.
G2-060-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Układ równań liniowych w dwiema niewiadomymi. Czy para liczb spełnia układ równań?

Ćwiczenie: G2-060-08-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy sprawdzić czy para liczb jest rozwiązaniem podanego układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Czas na odpowiedź jest ograniczony. Z wyborem poprawnej odpowiedzi należy zmieścić się w 30 sekundach od wyświetlenia pytania.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W dolnej części panelu sterowania pojawia się zegar odliczający czas przeznaczony na odpowiedź. Jeśli w odliczonym czasie nie zostanie udzielona odpowiedź, to nie są przyznawane punkty, a w historii ćwiczenia pojawi się zapis o braku odpowiedzi z powodu upływu czasu.

Po kliknięciu na jeden z przycisków odpowiedzi, zostają one pod- świetlone na kolor czerwony lub zielony, w zależności czy wskazano prawidłową odpowiedź. Jeśli wybrano błędną odpowiedź, to kliknięty przycisk podświetlany jest na czerwony oraz wskazywana jest poprawna odpowiedź, przez podświetlenie na zielono. Jeśli wskazany został prawidłowy przycisk, to tylko on jest podświetlany na zielono.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-08-02_1.gif
G2-060-08-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-060-08-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-060-08-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-060-08-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w serii, wyświetlony zostaje komunikat stanowiący podsumowanie zdobytych punktów.

G2-060-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Układ równań liniowych. Para liczb spełniająca układ równań. Podaj drugi element pary!

Ćwiczenie: G2-060-08-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu gra. Ma na celu sprawdzenie umiejętności rozwiązywania układów równań liniowych.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie liczby zadanych mu pytań 1-10, domyślnie ustawioną na 10.

Zadaniem Użytkownika jest ustalenie wartości y tak, aby para (x, y) stanowiła rozwiązanie podanego układu równań. Liczba x jest podana. W przypadku niepowodzenia Użytkownik może spróbować rozwiązać je jeszcze raz i otrzyma punkt za prawidłowe wyznaczenie wartości y. Po wpisaniu wyniku może także wyświetlić prawidłowe rozwiązanie.

Aby przejść do następnego zadania, Użytkownik najpierw musi wpisać odpowiedź poprzez kliknięcie na ciemniejsze pole i wpisanie odpowiedzi oknem wyboru, a następnie sprawdzić jej poprawność, która podświetla się na czerwono/zielono. Przejście do następnego zadania jest możliwe dopiero po wprowadzeniu prawidłowego rozwiązania.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za wpisanie poprawnej odpowiedzi Użytkownik dostaje 2 punkty.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-060-08-05_1.gif
G2-060-08-05_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G2-060-08-05_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-060-08-05_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G2-060-08-05_5.gif
Przechodzi do następnego pytania.

G2-060-08-05_6.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi i podświetla ją na zielono/czerwono.

G2-060-08-05_7.gif
Pozwala na ponowne wprowadzenie rozwiązania.

G2-060-08-05_8.gif
Wyświetla prawidłowe rozwiązanie.

G2-060-08-05_9.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G2-060-08-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie