Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Ułamki dziesiętne, działania na ułamkach dziesiętnych

Tytuł: Dodawanie ułamków dziesiętnych. Prezentacja dodawania pisemnego.

Ćwiczenie: G1-010-11-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie o charakterze pokazu, w którym można prześledzić jak przebiega sumowanie pisemne ułamków dziesiętnych.

Ulokowany po lewej stronie panel sterowania pozwala ustawiać wartość dwóch ułamków za pomocą pionowych suwaków. Każdy suwak zmienia jedną z cyfr w tych ułamkach. Każdy z ułamków zawiera trzy cyfry po przecinku.

W panelu wizualizacji po prawej stronie ułamki zapisane są jeden pod drugim. Poniżej znajduje się wiersz wyniku, a powyżej wiersz przeniesień, w którym wyświetlane są przeniesienia między pozycjami.

Zmiana położenia suwaków w panelu sterowania zmienia wartości poszczególnych cyfr. Efekt tych zmian jest na bieżąco wyświetlany w panelu wizualizacji.

Elementy obsługi ćwiczenia

W dolnej części panelu sterowania znajdują się trzy pola wyboru. Pozwalają one sterować treściami komentarzy jakie pojawiają się po najechaniu wskaźnikiem myszy na poszczególne elementy wiersza wyniku.

G1-010-11-01_1.gif
G1-010-11-01_2.gif
G1-010-11-01_3.gif


Po wyborze pierwszej pozycji, komentarze pojawiające się na ekranie objaśniają sposób zapisu ułamków do sumowania pisemnego.

Wybór drugiej pozycji wyświetla na ekranie informacje na temat, jak przebiegają sumowania kolejnych pozycji, począwszy od cyfr oznaczających części tysięcznych, przez pozycje będące częściami setnych, aż po części dziesiętne i jedności.

Jednocześnie z komentarzem słownym podświetlane są sumowane cyfry oraz nieco ciemniejszym kolorem pole w wierszu przeniesień.

Wybór trzeciej pozycji wyłącza wyświetlanie opisów. Aktywne pozostaje jedynie podświetlanie pól, podlegających sumowaniu.

G1-010-11-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-11-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Uczeń ma za zadanie obliczyć sumę dwóch ułamków w postaci dziesiętnej.

Na początku Uczeń informowany jest o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybór ilości zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawione na 10.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno pytania i odpowiedzi po prawej. Po naciśnięciu ciemniejszego okna obok zapisanego działania wyświetla się okno kalkulatora, którym można wprowadzić podaną liczbę za pomocą cyfr.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono gdy jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt,  za niepoprawną 0. Dodatkowo Uczeń może skorzystać z Pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która przenosi go do następnego przykładu.

W każdym momencie można użyć przycisku RESET, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-11-03_1.gif
G1-010-11-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10

G1-010-11-03_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-11-03_4.gif
Generuje liczbę naturalną zapisaną słownie.

G1-010-11-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G1-010-11-03_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-11-03_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-11-03_8.gif
Przechodzi do następnego pytania.

G1-010-11-03_9.gif
Wyświetla pomocnicze działanie.

G1-010-11-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dodawanie liczb dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-13-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problem. W ćwiczeniu należy obliczyć sumę dwóch liczb dziesiętnych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno pytania i odpowiedzi po prawej. Po naciśnięciu ciemniejszego okna obok zapisanego działania wyświetla się okno kalkulatora, którym można wprowadzić podaną liczbę za pomocą cyfr.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która automatycznie generuje następne pytanie.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-13-02_1.gif
G1-010-13-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-13-02_3.gif
Wybór stopnia trudności zadań. W zadaniach łatwych generowane są liczby mniejsze od 100 z jednym miejscem po przecinku. W zadaniach trudnych liczby są mniejsze od 1000 i mają dwa lub trzy miejsca po przecinku.

G1-010-13-02_4.gif
Rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-010-13-02_5.gif
Generowane jest kolejne zadanie w serii pytań.

G1-010-13-02_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla pole na zielono lub na czerwono, w zależności od poprawności odpowiedzi.

G1-010-13-02_7.gif
Przerywa ćwiczenie przywracając jego stan początkowy.

G1-010-13-02_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-13-02_9.gif
Przechodzi do następnego pytania i sumuje liczbę odpowiedzi tego typu, robiąc też odpowiednią adnotację w historii ćwiczenia.

G1-010-13-02_10.gif
Wyświetla podpowiedź, ułatwiającą udzielenie poprawnej odpowiedzi.

G1-010-13-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dodawanie ułamków dziesiętnych. Dodawanie pisemne.

Ćwiczenie: G1-010-11-09 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Zadaniem Użytkownika jest obliczyć sumę dwóch ułamków w postaci dziesiętnej.

Na wstępie należy wybrać liczbę pytań w serii. Można wybrać od 1 do 10 pytań. Domyślnie ustawioną wartością jest 10, czyli gdy ta wartość początkowa nie zostanie zmieniona seria zadań będzie liczyć 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W polu pytania wyświetlony jest szablon dodawania pisemnego dla trzycyfrowych ułamków dziesiętnych.

Ułamki zapisane są jeden pod drugim, poniżej znajdują się cztery pola edycji dla wprowadzania cyfr wyniku dodawania. Powyżej znajduje się wiersz przeniesień, gdzie należy wprowadzać przeniesienia z poprzednich pozycji. Pola wyniku należy edytować w tej samej kolejności jak przy pisemnym dodawaniu, czyli poczynając od ostatniej pozycji po przecinku.

Wiersz przeniesień jest formą zapamiętania wartości przeniesionej z poprzedniej pozycji. Nie musi on być wypełniany, aby udzielić poprawnej odpowiedzi. Jeżeli cyfry w czterech polach odpowiedzi będą poprawne otrzymasz jeden punkt. Jeżeli przy tym prawidłowo wypełnisz wiersz przeniesień otrzymasz dodatkowy punkt.

Punkt za prawidłowo wypełniony wiersz przeniesień otrzymasz tylko wtedy, gdy zasadnicza odpowiedź będzie prawidłowa.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania i odpowiedzi podświetli się wtedy na zielono, gdy wynik sumowania podany został prawidłowo lub na czerwono, gdy jest on nieprawidłowy. Wartości w wierszu przeniesień nie mają wpływu na ocenę poprawności sumy.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-11-09_1.gif
G1-010-11-09_2.gif
Wybiera ilość pytań w serii, domyślnie ustawiona jest wartość 10.

G1-010-11-09_3.gif
Rozpoczyna serie pytań.

G1-010-11-09_4.gif
Generuje kolejne ułamki i wpisuje je do szablonu sumowania.

G1-010-11-09_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla tło pola na zielono lub czerwono w zależności od poprawności wyniku.

G1-010-11-09_6.gif
Przerywa ćwiczenie i przywraca stan początkowy. Przycisku można użyć w każdej chwili, aby dokonać całkowitego skasowania stanu ćwiczenia.

G1-010-11-09_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-11-09_8.gif
Przechodzi do następnego pytania.

G1-010-11-09_9.gif
Wyświetla pomocnicze działanie.

G1-010-11-09

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Odejmowanie liczb dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-13-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problem. W ćwiczeniu należy obliczyć różnicę dwóch liczb dziesiętnych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G1-010-13-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-010-13-03_2.gif
G1-010-13-03_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która automatycznie generuje następne pytanie.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-13-03_4.gif
G1-010-13-03_5.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-13-03_6.gif
Wybór stopnia trudności zadań. W zadaniach łatwych generowane są liczby mniejsze od 100 z jednym miejscem po przecinku. W zadaniach trudnych liczby są mniejsze od 1000 i mają dwa lub trzy miejsca po przecinku.

G1-010-13-03_7.gif
Klikniecie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-010-13-03_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-13-03_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-010-13-03_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-13-03_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-010-13-03_12.gif
Przechodzi do następnego pytania. Nie są przyznawane punkty, a w historii zapisany zostaje fakt, że nie została udzielona odpowiedź.

G1-010-13-03_13.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-010-13-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-11-06 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problem. Uczeń ma za zadanie obliczyć różnicę dwóch ułamków w postaci dziesiętnej.

Na początku Uczeń informowany jest o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybór liczby zadanych mu pytań od 1 do 10, domyślnie ustawionej na 10.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno pytania i odpowiedzi po prawej. Po naciśnięciu ciemniejszego okna obok zapisanego działania wyświetla się okno kalkulatorowej klawiatury ekranowej, za pomocną której można wprowadzić odpowiedź.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną 0. Dodatkowo Uczeń może skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która przenosi go do następnego przykładu.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-11-06_1.gif
G1-010-11-06_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-11-06_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-11-06_4.gif
Przechodzi do kolejnego zadania po udzieleniu odpowiedzi i sprawdzeniu jej poprawności.

G1-010-11-06_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla ją na zielono/czerwono.

G1-010-11-06_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-11-06_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-11-06_8.gif
Przechodzi do następnego pytania.

G1-010-11-06_9.gif
Wyświetla pomocnicze działanie.

G1-010-11-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-11-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problem. Uczeń ma za zadanie obliczyć iloczyn dwóch ułamków w postaci dziesiętnej.

Na początku Uczeń informowany jest o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybór liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawionej na 10.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno pytania i odpowiedzi po prawej. Po naciśnięciu ciemniejszego okna obok zapisanego działania wyświetla się okno kalkulatorowej klawiatury ekranowej, za pomocą której można wprowadzić odpowiedź.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną 0. Dodatkowo Uczeń może skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która przenosi go do następnego przykładu.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-11-05_1.gif
G1-010-11-05_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-11-05_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-11-05_4.gif
Przechodzi do kolejnego zadania po udzieleniu odpowiedzi i sprawdzeniu jej poprawności.

G1-010-11-05_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G1-010-11-05_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-11-05_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-11-05_8.gif
Przechodzi do następnego pytania.

G1-010-11-05_9.gif
Wyświetla pomocnicze działanie.

G1-010-11-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-11-08 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe, w którym należy obliczyć iloraz dwóch ułamków w postaci dziesiętnej.

Na wstępie należy wybrać liczbę pytań jaka będzie postawiona w jednej serii ćwiczenia lub zaakceptować wartość 10.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno pytania i odpowiedzi po prawej. Po naciśnięciu ciemniejszego pola obok zapisanego działania wyświetla się panel edycji odpowiedzi, w którym należy wprowadzić wynik dzielenia, klikając odpowiednie cyfry.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetli się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem. Liczba odpowiedzi tego typu jest niezależnie sumowana i wyświetlana pod licznikami.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-11-08_1.gif
G1-010-11-08_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-11-08_3.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-11-08_4.gif
Generuje nowe zadanie.

G1-010-11-08_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G1-010-11-08_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-11-08_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-11-08_8.gif
Przechodzi do następnego pytania.

G1-010-11-08_9.gif
Wyświetla pomocnicze działanie.

G1-010-11-08

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia arytmetyczne. Szacowanie wartości wyrażenia.

Ćwiczenie: G1-010-16-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problem. Polega na oszacowaniu sumy lub iloczynu dwóch liczb wymiernych zapisanych w postaci ułamków dziesiętnych.

Na początku Uczeń wybiera ilość zadanych mu pytań 1 - 10, ustawioną domyślnie na 10. Następnie rozpoczyna test wstawiając kolejne liczby.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno odpowiedzi po prawej. Po naciśnięciu ciemniejszego okna pod zapisaną liczbą wyświetla się okno kalkulatora, którym można wprowadzić podaną liczbę za pomocą cyfr. Wartość oszacowania powinna się zawierać w granicach błędu bezwzględnego.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Punktacja

G1-010-16-02_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-16-02_2.gif
G1-010-16-02_3.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-010-16-02_4.gif
Rozpoczyna test.

G1-010-16-02_5.gif
Przerywa ćwiczenie.

G1-010-16-02_6.gif
Generuje kolejne działanie do oszacowania.

G1-010-16-02_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G1-010-16-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie