Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Równanie i nierówność kwadratowa

Tytuł: Wykresy funkcji. Ile rozwiązań ma równanie kwadratowe?

Ćwiczenie: G3-070-18-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zaprezentowano jak wyznaczyć rozwiązania równania kwadratowego. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji kwadratowej i prostą y = m. Z prawej strony znajduje się suwak, za pomocą którego Użytkownik zmienia położenie prostej na wykresie. Poniżej wyświetla się wzór paraboli i rozwiązanie równania w zależności od wartość parametru m. Dodatkowo Użytkownik może zmieniać położenie paraboli w układzie współrzędnych chwytając za jej wierzchołek.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G3-070-18-05_1.gif
Zmienia położenie prostej w układzie współrzędnych - określa wartość parametru m.
G3-070-18-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność kwadratowa. Odczytywanie przedziałów z wykresu.

Ćwiczenie: L1-051-16-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie ma na celu wyznaczanie rozwiązań nierówności kwadratowych korzystając z wykresów. Użytkownik na wstępie zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i o tym by wybrał ilość pytań (domyślnie ustawioną na 10). Ekran dzieli się na strony dolną – panel testu i górną – kontrolery. Po wybraniu ilości pytań można zacząć test, od tego momentu panel wyboru ilości jest nieaktywny. Krańce przedziałów wprowadzamy klikając na miejsca gdzie mają się znajdować. Po kliknięciu pojawia się klawiatura ekranowa, na której możemy wybrać odpowiednią liczbę. Można również zmienić typ odpowiedzi i ustawić rozwiązanie jako dwa przedziały rozłączne, jeden przedział, zbiór pusty czy cały zbiór liczb rzeczywistych. Po ustawieniu wartości można przejść do następnego pytania lub, jeśli nie jest się pewnym odpowiedzi, sprawdzić ich poprawność, wtedy wyniki zostaną podświetlone na zielono/czerwono. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości dobrych odpowiedzi w tej serii pytań. Za każde dobrze rozwiązane zadanie można otrzymać jeden punkt. W każdym momencie (oprócz stanu gdy test jest nieaktywny) test można zresetować. Poza tym, inne przyciski są aktywne również tylko wtedy gdy ma to sens.

Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:

L1-051-16-03_1.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10
L1-051-16-03_2.gif
Rozpoczyna test.
L1-051-16-03_3.gif
Kończy test.
L1-051-16-03_4.gif
Przechodzi do następnego pytania.
L1-051-16-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi i zaznacza je na zielono lub czerwono, w zalęzności od jej poprawności.
L1-051-16-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Wskaż pierwiastek równania.

Ćwiczenie: G1-060-04-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy wskazać rozwiązanie podanego równania pierwszego stopnia. Czas na odpowiedź jest ograniczony. Z wyborem poprawnej odpowiedzi należy zmieścić się w 40 sekundach od wyświetlenia pytania łatwego oraz 120 sekundach jeśli został wybrany poziom trudny.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W dolnej części panelu sterowania pojawia się zegar odliczający czas przeznaczony na odpowiedź. Jeśli w odliczanym czasie nie zostanie udzielona odpowiedź, to nie są przyznawane punkty, a w historii ćwiczenia pojawi się zapis o braku odpowiedzi z powodu upływu czasu.

Po kliknięciu na jeden z przycisków odpowiedzi, zostają one podświetlone na kolor czerwony lub zielony, w zależności czy wskazano prawidłowy przycisk. Jeśli wybrano błędną odpowiedź, to kliknięty przycisk podświetlany jest na czerwono oraz zostanie wskazana poprawna odpowiedź, przez podświetlenie na zielono. Jeśli wskazany został prawidłowy przycisk, to tylko on jest podświetlany na zielono.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-060-04-05_1.gif
G1-060-04-05_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-060-04-05_3.gif
Wybór stopnia trudności zadań.

G1-060-04-05_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-060-04-05_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-060-04-05_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w serii, wyświetlony zostaje komunikat stanowiący podsumowanie zdobytych punktów.

G1-060-04-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie