Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgowanie

Potęgowanie

Iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach

Tytuł: Iloczyn potęg o tej samej podstawie. Zamiana jednostek fizycznych.

Ćwiczenie: G2-020-02-04

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy zapisać daną liczbę o określonej jednostce jako potęgę liczby 10.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej pytania.

Po wprowadzeniu odpowiedzi konieczne jest jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego pytania. Po kliknięciu na przycisk sprawdzania, panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest ona błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 3 punkty, za niepoprawną 0. W ćwiczeniu dostępna jest pomoc. Pierwszy poziom pomocy kosztuje jeden punkt i powoduje wyświetlanie się podpowiedzi dotyczącej zależności pomiędzy jednostkami. Drugi poziom pomocy zmniejsza liczbę punktów możliwych do zdobycia do 1 punktu. Skorzystanie z tego poziomu pomocy wyświetli zamienioną liczbę w zależności od podanych jednostek.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-02-04_1.gif
G2-020-02-04_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-020-02-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-020-02-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-020-02-04_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-020-02-04_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-020-02-04_7.gif
Wyświetla podpowiedź do zadania.

G2-020-02-04_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-020-02-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Iloraz potęg o tych samych podstawach. Wskaż pary brakujących wykładników potęg.

Ćwiczenie: G2-020-02-05

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy wybrać wszystkie możliwe pary wykładników spełniające podaną równość.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej pytania.

W ćwiczeniu dostępnych jest 6 poziomów trudności. Wraz ze zwiększeniem stopnia trudności zwiększa się liczba odpowiedzi. Po wybraniu odpowiedzi należy sprawdzić ich poprawność. Zaznaczone pary podświetlą się na zielono, jeśli zostaną wybrane poprawnie, bądź na czerwono, jeśli nie spełniają warunków zadania. Za zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi przyznawana jest taka liczba punktów jaki został wybrany poziom trudności. Za częściowe prawidłowe oznaczenie odpowiedzi nie są przyznawane punkty. W ćwiczeniu jest ograniczony czas na udzielnieodpowiedzi. Długość dostępnego czasu jest zależna od wybranego stopnia trudności.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-02-05_1.gif
G2-020-02-05_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-020-02-05_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.

G2-020-02-05_4.gif
Zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie odliczania czasu, a także uaktywnia przycisk pomocy. Skorzystanie z pomocy powoduje wyświetlenie się przekształconego równania zgodnie z zasadą ilorazu potęg o tych samych podstawach.

G2-020-02-05_5.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-020-02-05_6.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-020-02-05_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-020-02-05_8.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-020-02-05_9.gif
Wyświetla podpowiedź do zadania.

G2-020-02-05_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-020-02-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie