Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Planimetria

Planimetria

Twierdzenie Pitagorasa

Tytuł: Obliczanie obwodu trójkąta prostokątnego.

Ćwiczenie: G2-090-15-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć obwód trójkąta prostokątnego, przedstawionego w układzie współrzędnych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się  panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne oraz widoczna jest treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Aby udzielić odpowiedzi należy kliknąć na wyróżniony prostokąt poniżej rysunku i wprowadzić wynik za pomocą wyświetlonego kalkulatora. Prawidłowo udzielona odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędnie udzielona - na czerwono.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-090-15-04_1.gif
G2-090-15-04_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G2-090-15-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-090-15-04_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G2-090-15-04_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-090-15-04_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-090-15-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-090-15-04_8.gif
Jeśli pole to jest zaznaczone, to trójkąt jest rysowany w układzie o stałym zakresie osi liczbowych, w lewym dolnym rogu rysunku jest początek układu współrzędnych, punkt (0,0). Jeśli usunąć zaznaczenie tego pola, to obraz trójkąta jest dopasowany do rozmiarów okna, czyli ulega zmianie zakres osi liczbowych i położenie punktu (0,0), który często jest poza rysunkiem.

G2-090-15-04_9.gif
Zapisuje historię ćwiczenia do schowka. Tak zapisaną historię można wkleić do edytora tekstu lub grafiki.

G2-090-15-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Długość przekątnej kwadratu i długość wysokości trójkąta równobocznego.

Ćwiczenie: G2-090-16-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący obliczanie długości boku i przekątnej kwadratu oraz wysokości i boku trójkąta równobocznego. Pokaz jest podzielony na cztery zakładki: - Szukamy długości przekątnej kwadratu, - Szukamy długości boku kwadratu, - Szukamy długości wysokości trójkąta równoboczego, - Szukamy długości boku trójkąta równobocznego. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje z rozwijalnego menu. W każdej zakładce znajduje się krótki opis z obliczaniami i rysunek.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-090-16-02_1.gif
Przełączanie pomiędzy zakładkami.
G2-090-16-02_2.gif
Generuje nowe parametry kwadratu bądź trójkąta równobocznego.
G2-090-16-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Długość odcinka. Obliczanie z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa.

Ćwiczenie: G2-090-16-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Test. Polega na obliczaniu długości boków trójkąta w układzie współrzędnych przy użyciu twierdzenia Pitagorasa. Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie ilości zadanych mu pytań 1 - 5 domyślnie ustawione na 5. Następnie może rozpocząć ćwiczenie. Zadaniem Użytkownika jest znalezienie długości boków a, b i c trójkąta znajdującego się w układzie współrzędnych przy pomocy twierdzenia Pitagorasa. Dla ułatwienia wyświetlona jest skala na osiach układu. Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi ustalić długości boków trójkąta, brak odpowiedzi jest uznany za nieprawidłowy wynik. Po kliknięciu na ciemniejsze pola obok literek oznaczających boki pojawia się okno dialogowe do wprowadzania  wartości liczbowych. Za pomocą opcji Wybierz typ Uczeń może wyprać typ wstawianej liczby (np. ułamek, pierwiastek, itp.), opcja Wstaw wstawia wpisaną liczbę do programu. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono. W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo wpisane długości a, b i c Uczeń dostaje 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.
G2-090-16-04_1.gif
G2-090-16-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10
G2-090-16-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-090-16-04_4.gif
Kończy ćwiczenie.
G2-090-16-04_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).
G2-090-16-04_6.gif
Sprawdza poprawonść ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.
G2-090-16-04_7.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.
G2-090-16-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt prostokątny. Dobór długości odcinków w trójkącie prostokątnym.

Ćwiczenie: G2-030-10-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie umiejętności obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa.

Użytkownik na wstępie zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i o tym by wybrał ilość pytań, która będzie mu zadana, domyślnie ustawioną na 10.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć test, od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Użytkownik udziela odpowiedzi za pomocą panelu testu gdzie przy nazwie odcinka wciska przycisk odpowiadający jego długości. Dostępny jest również przycisk Pomocy, po jego naciśnięciu pojawiają się przyprostokątne trójkątów, dla których szukane odcinki to przeciwprostokątne. Po ustawieniu wyników można przejść do następnego pytania, lub jeśli nie jest się pewnym odpowiedzi sprawdzić ich poprawność. Program rysuje wtedy odpowiednie trójkąty prostokątne oraz w górnej części okna pokazuje obliczenia. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań.

W każdym momencie test można zresetować.

Punktacja

G2-030-10-03_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:

G2-030-10-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G2-030-10-03_3.gif
Rozpoczyna test.

G2-030-10-03_4.gif
Resetuje test, bez podania wyniku. Trzeba go nacisnąć po zakończeniu testu, aby rozpocząć nowy.

G2-030-10-03_5.gif
Możliwe, przykładowe wartości długości odcinka a.

G2-030-10-03_6.gif
Przechodzi do następnego pytania

G2-030-10-03_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi i zaznacza je odpowiednio na zielono/czerwono.

G2-030-10-03_8.gif
Pojawią się przyprostokątne trójkątów, dla których szukane odcinki to przeciwprostokątne.

G2-030-10-03_9.gif
Podsumowuje wyniku testu.

G2-030-10-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie