Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

Odległość punktu od prostej

Tytuł: Odległość punktu od prostej.

Ćwiczenie: L2-120-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący wyznaczania odległości pomiędzy punktem a prostą, umieszczonych w układzie współrzędnych. Ekran jest podzielony na dwie części. Po lewej stronie znajdują się informacje dotyczące równania prostej. Po prawej widoczny jest wykres prostej z zaznaczonymi punktami P i P' (punkt P' jest rzutem prostokątnym punktu P na prostą). W pierwszych dwóch przypadkach prosta jest równoległa odpowiednio do osi OX i osi OY. Użytkownik może, za pomocą suwaka, przesunąć odcinek łączący dany punkt P z prostą tak, aby znalazł się na osi i odczytać jego długość. W trzecim przypadku prosta jest ułożona dowolnie na płaszczyźnie. W opisie, po lewej stronie, pojawiają się informacje jak obliczyć odległość punktu od prostej. Pokazane są również obliczenia dla wylosowanych współczynników.

Elementy obsługi ćwiczenia.

L2-120-09-01_1.gif
Powoduje przejście do kolejnego przypadku: prostej równoległej do osi y, prostej równoległej do osi x i prostej nachylonej do osi x pod kątem, róźnej od prostej równoległej i prostopadłej do tej osi.
L2-120-09-01_2.gif
Losuje nowe parametry zadania.
L2-120-09-01_3.gif
Zmienia położenie odcinka łączącego punkt P z prostą, celem przesunięcia tego odcinaka do osi liczbowej x i odczytania jego długosci.
L2-120-09-01_4.gif
Zmienia położenie odcinką łączącego punkt P z prostą, celem przesunięcia tego odcinaka do osi liczbowej y i odczytania jego długosci.
L2-120-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie