Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Kąty i ich rodzaje

Tytuł: Rodzaje kątów. Definiowanie rodzaju określonych kątów.

Ćwiczenie: G1-090-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Gra. Polega na określaniu rodzajów kątów.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie liczby pytań 1 - 10, domyślnie ustawionej na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Zadaniem Użytkownika jest określenie typu kąta α przedstawionego na rysunku bądź na podstawie podanej miary. Do wyboru są: - kąt ostry, - kąt prosty, - kąt rozwarty, - kąt wklęsły.

Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wybrać odpowiedź, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo określony typ kąta uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-05-01_1.gif
G1-090-05-01_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-090-05-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-05-01_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-05-01_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-05-01_6.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Proste równoległe przecięte trzecią prostą. Określanie rodzajów kątów.

Ćwiczenie: G2-090-14-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie o relacje między kątami danymi przy punktach przecięcia prostych równoległych z prostą skośną. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne oraz widoczna jest treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Poniżej rysunku znajdują się cztery warianty odpowiedzi, określające relacje między kątami. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi udziela się przez kliknięcie w wybraną relację. Prawidłowo udzielona odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędnie udzielona - na czerwono. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-090-14-01_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-090-14-01_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-090-14-01_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
G2-090-14-01_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-090-14-01_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-090-14-01_6.gif
Określa relację pomiędzy kątami, jako kąty wierzchołkowe.
G2-090-14-01_7.gif
Określa relację pomiędzy kątami, jako kąty odpowiadające.
G2-090-14-01_8.gif
Określa relację pomiędzy kątami, jako kąty naprzemianległe.
G2-090-14-01_9.gif
Określa relację pomiędzy kątami, jako kąty przyległe.
G2-090-14-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Konstruowanie kątów o miarach 60 i 30 stopni.

Ćwiczenie: G3-090-23-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję kątów o mierze 60 i 30.

Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie zakładki. Pierwsza opisuje konstrukcję kąta o mierze 60, natomiast druga konstrukcję kąta o mierze 30. Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

G3-090-23-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Konstruowanie kątów o miarach 90°, 45° i 22,5° stopnia.

Ćwiczenie: G3-090-23-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję kątów o mierze 90, 45 i 22,5.

Ekran wizualizacji jest podzielony na trzy zakładki. Pierwsza opisuje konstrukcję kąta o mierze 90, druga konstrukcję kąta o mierze 45, zaś trzecia kąta o mierze 22,5. Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

G3-090-23-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie