Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Liczby wymierne i niewymierne

Tytuł: Zbiory liczbowe i ich wzajemne relacje.

Ćwiczenie: L1-010-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem dotyczącym zbiorów liczbowych, ich definicji i wzajemnych zależności między nimi.

W głównym oknie ćwiczenia znajduje się graf przedstawiający wzajemne relacje miedzy zbiorami liczb rzeczywistych R, niewymiernych NW, wymiernych W, całkowitych C i naturalnych N.

Poniżej znajduje się pole, w którym wyświetlane są przykładowe, losowo generowane liczby danego typu.

Po prawej stronie jest widoczna legenda i w polu na dole kolumny wyświetlany jest komentarz. Zawartość pola komentarza ulega zmianie po najechaniu wskaźnikiem myszy na pozycje w legendzie.

L1-010-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby niewymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb niewymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby niewymiernej. Poniżej zostały przedstawione przykłady liczb niewymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-08-01_1.gif
Generuje nowe liczby niewymierne.
L1-010-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Działania na zbiorach liczbowych.

Ćwiczenie: L1-010-09-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący działania na zbiorach liczb naturalnych N, całkowitych C, wymiernych W, niewymiernych NW i rzeczywistych R.

Użytkownik wybiera zbiory liczb i działanie jakie chce na nich wykonać (sumę, część wspólną, różnicę).

Na dole ekranu zostanie wyświetlona odpowiedź.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-09-02_1.gif
Przy zaznaczonej tej opcji liczba zero należy do zbioru liczb naturalnych.

L1-010-09-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby wymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb wymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby wymiernej. Poniżej przedstawiono liczbę dziesiętną, liczbę mieszaną oraz ułamek zwykły pod pierwiastkiem, jako przykłady liczb wymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-07-01_1.gif
Generuje nowe liczby.
L1-010-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby wymierne. Zapis liczby w postaci ułamka zwykłego.

Ćwiczenie: L1-010-07-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie zapisać podaną liczbę jako liczbę wymierną.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po najechaniu kursorem myszki na liczbę pojawi się jej rozkład na czynniki pierwsze. Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Jeśli liczba wymierna zostanie przedstawiona w postaci ułamka nieskracalnego Użytkownik otrzyma dwa punkty. Za błędnie udzielną odpowiedź Użytkownik nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-07-03_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-07-03_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-07-03_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-07-03_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-07-03_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-07-03_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-07-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie