Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Statystyka i prawdopodobieństwo

Statystyka i prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Tytuł: Zbiór zdarzeń elementarnych i określanie prawdopodobieństwa zdarzeń losowych.

Ćwiczenie: G1-080-02-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem z zakresu obliczania prawdopodo- bieństwa prostych zdarzeń. Na dwóch zakładkach ćwiczenia rozpatrywane są dwa zdarzenia losowe. Po wyświetleniu opisu zdarzenia losowego należy obliczyć prawdopodobieństwo jego zajścia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-080-02-01_1.gif
Przejście na zakładkę, na której analizowany jest jednorazowy rzut kostką do gry. Analizowana jest liczba wszystkich zdarzeń elementarnych oraz liczba zdarzeń elementarnych sprzyjających czyli takich, których zajście sprawia, że zachodzi rozpatrywane zdarzenie.

Na zakładce tej w kolejnych wierszach wyświetlane są szczegóły kolejnych kroków rozwiązywania problemu.

W wierszu opisu zdarzenia znajduje się przycisk:   
G1-080-02-01_2.gif
Kliknięcie na tym przycisku, generuje i wyświetla w tabeli opis nowego zdarzenia losowego.

G1-080-02-01_3.gif
Informacja w wierszach dotyczących wyznaczania liczby zdarzeń sprzyjających jest początkowo ukryta. Aby ją wyświetlić należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru z opisem Pokaż.

G1-080-02-01_4.gif
Na zakładce tej rozpatrywane jest doświadczenie losowe polegające na rzucie trzema identycznymi monetami. Rodzaj zdarzenia losowego wybierany jest w dolnym wierszu na ekranie przez kliknięcie na odpowiednie pole wyboru, oznaczone od A do J.

G1-080-02-01_5.gif
Wybór rodzaju zdarzenia losowego.

Podobnie jak na zakładce poprzedniej, tak i tutaj treści kroków rozwiązania są początkowo ukryte, dopiero zaznaczenie pola wyboru wyświetla odpowiednie fragmenty rozwiązania zadania.

G1-080-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Analiza prostych doświadczeń losowych i określenie prawdopodobieństwa zdarzeń.

Ćwiczenie: G1-080-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć jakie będzie prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia przy dwukrotnym rzucie kostka do gry.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-080-02-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-080-02-02_2.gif
G1-080-02-02_3.gif
G1-080-02-02_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, jednak za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy 1 punkt, a za błędną nie są przyznawane punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-080-02-02_5.gif
G1-080-02-02_6.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-080-02-02_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-080-02-02_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-080-02-02_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-080-02-02_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-080-02-02_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-080-02-02_12.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-080-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zliczanie przypadków w prostej sytuacji kombinatorycznej

Ćwiczenie: L3-140-07-01

Opis działania

W pokazie analizowana jest liczba możliwych sposobów zaplanowania kolejności dostaw do trzech sklapów, w sytuacji gdy każda wykonana dostawa wymaga powrotu do magazynu. Sklepy oznaczone są literami A, B, i C. Panel po prawej stronie pozwala wybrać, do którego sklepu realizowana ma być pierwsza dostawa. Na dole panelu po prawej stronie należy dokonać dalszego wyboru kolejności dostaw do sklepów. Po dokonanym wyborze można przeprowadzić symulację dostawy, uruchamiając moduł symulacji realizacji dostawy na podstwie dokonanego wyboru.

Elementy obsługi ćwiczenia

W panelu lewym dokonywany jest wybór pierwszego sklepu, do którego ma być dokonana dostawa. MARK3_.gifMARK4_.gifWybór sklepu dla pierwszej dostawy. MARK5_.gifMARK6_.gifMARK7_.gif Przyciski kolejnego wyboru. Po wyborze pierwszego sklepu, tylko dwa z tych przycisków są aktywne, pozwalające wybrać kolejność dwóch pozostałych sklepów.
L3-140-07-01_1.gif
Przejście do symulacji realizacji dostawy, podczas której można obserwować animację dostaw z magazynu do trzech sklepów w wybranej kolejności.

Przyciski panelu symulacji

L3-140-07-01_2.gif
Powrót z panelu symulacji do opisu procedury dostaw.
L3-140-07-01_3.gif
Uruchomienie symulacji i realizacja dostaw w zaplanowanej kolejności.
L3-140-07-01_4.gif
Zatrzymanie symulacji i powrót do sytuacji początkowej.
L3-140-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawdopodobieństwo. Obliczanie szansy zajścia zdarzenia.

Ćwiczenie: G2-080-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym kolejne krokiobliczania szans. Rozpatrywany jest rzut kostką i prezentowane są kolejne kroki wyliczania szans wystąpienia określonego zdarzenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-080-06-01_1.gif
Przycisk pozwala wygenerować opis nowego zdarzenia, dla którego szanse zajścia będą wyliczane w kolejnych krokach.

G2-080-06-01_2.gif
Początkowo dane w tabeli z opisem kroków obliczeń są ukryte. Zaznaczenie pokazanego powyżej pola wyboru powoduje wyświetlenie szczegółów danego kroku obliczeniowego. Przejście do kolejnego kroku możliwe jest po wyświetleniu szczegółów kroku poprzedniego.

G2-080-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Określanie szans.

Ćwiczenie: G2-080-06-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć szansę zdania egzaminu przez studenta.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-080-06-05_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-080-06-05_2.gif
G2-080-06-05_3.gif
G2-080-06-05_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-080-06-05_5.gif
G2-080-06-05_6.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G2-080-06-05_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-080-06-05_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-080-06-05_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-080-06-05_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-080-06-05_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-080-06-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie