Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Symetrie

Symetrie

Figury osiowosymetryczne

Tytuł: Symetria osiowa. Przekształcanie figury w symetrii osiowej.

Ćwiczenie: G3-111-18-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym symetrię figur względem prostej.

Po lewej stronie okna znajduje się przedstawienie graficzne, wraz z ruchomymi punktami na osi symetrii oraz wierzchołkami figur. Po prawej natomiast krótkie wprowadzenie teoretyczne opis działania oraz kontrolery.

Przycisk RESET powoduje powrócenie postępu animacji na początek.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-111-18-02_1.gif
Zaznacza na rysunku odcinki łączące odpowiednie punkty w symetrii względem prostej

G3-111-18-02_2.gif
Zaznacza na rysunku środki odcinków łączących odpowiednie punkty w symetrii względem prostej

G3-111-18-02_3.gif
Przywraca postęp animacji na początek

G3-111-18-02_4.gif
Losuje nową figurę

G3-111-18-02_5.gif
Zaznacza siatkę pomocniczą na rysunku

G3-111-18-02_6.gif
Zaznacza osie OX i OY wraz ze skalą na rysunku

G3-111-18-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa i osiowa. Prawda i fałsz o figurach środkowo- i osiowosymetrycznych.

Ćwiczenie: G1-111-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy odpowiedzieć Tak lub Nie na stawiane pytania. Należy stwierdzić czy zdanie, wyświetlone w górnej części ekranu, jest prawdziwe czy fałszywe. Zestaw zdań jest mieszany i dotyczy zarówno własności symetrii środkowej jak i osiowej.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po prawej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po lewej. Wybrane elementy sterujące pracą ćwiczenia znajdują się po lewej stronie pola wizualizacji. Panel odpowiedzi znajduje się w dolnej części ekranu, powyżej panelu wyboru opcji wyświetlania elementów w polu wizualizacji graficznej.

Pole wizualizacji graficznej wyświetla elementy adekwatne do treści pytania, co pozwala stworzyć graficzną symulację dla treści pytania. Pozwala to zaobserwować na rysunku określoną własność symetrii osiowej lub środkowej. W panelu wizualizacji można zmieniać położenie środka symetrii lub osi symetrii celem sprawdzenia czy można je tak ustawić, aby figura pokryła się ze swoim obrazem w symetrii środkowej lub osiowej. Aby zmieniać charakter figury pierwotnej można przesuwać jej zaznaczone punkty.

G1-111-06-01_1.gif
G1-111-06-01_2.gif


Pierwotnie żaden z przycisków nie jest zaznaczony. Kliknięcie na jeden z nich jest udzieleniem odpowiedzi. Wybór można zmieniać dopóki nie zostanie kliknięty przycisk sprawdzania odpowiedzi. Gdy to nastąpi treść przycisku sprawdzania ulega zmianie i pojawia sie na nim napis w kolorze zielonym lub czerwonym, informujący o poprawności odpowiedzi.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-06-01_3.gif
G1-111-06-01_4.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawiona jest wartość 10.

G1-111-06-01_5.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-111-06-01_6.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii. Staje się on aktywny po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi na aktualne pytanie.

G1-111-06-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i zmienia napis na tym przycisku, na informujący o poprawności odpowiedzi. Napis Dobrze wyświetlany jest w kolorze zielonym, a napis Źle w kolorze czerwonym.

G1-111-06-01_8.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-111-06-01_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań, w miejsce przycisku generowania kolejnego pytania.

Dolny panel ekranu pozwala wybrać opcję wyświetlania obiektów w panelu wizualizacji graficznej.
G1-111-06-01_10.gif
Kolejne elementy wyboru pozwalają załączyć lub wyłączyć wyświetlanie regularnej siatki w panelu graficznym, figury pierwotnej, obrazu figury po przekształceniu oraz obrazu środka lub osi symetrii.

Po lewej stronie pola wizualizacji znajdują się dodatkowe elementy sterujące pracą ćwiczenia.
G1-111-06-01_11.gif
Kliknięcie na tym przycisku pozwala przywrócić początkowy stan panelu wizualizacji, jaki był po wygenerowaniu nowego zdania.

G1-111-06-01_12.gif
G1-111-06-01_13.gif
Przyciski zmiany rodzaju symetrii aktywne są tylko przy niektórych pytaniach, które dotyczą zarówno symetrii osiowej jak i środkowej. Pozwalają zmieniać rodzaj symetrii, aby możliwe było zaobserwowanie własności obu tych przekształceń, przed udzieleniem odpowiedzi.

G1-111-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie