Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Tytuł: Funkcja liniowa. Przypisanie wzoru funkcji do jej wykresu.

Ćwiczenie: G2-070-16-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza czy Użytkownik potrafi wskazać wzór funkcji znając jej punkt przecięcia z osią OY i monotoniczność.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego monemtu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik wybiera odpowiedź z rozwijanej listy znajdującej się pod każdym z wykresów.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów. Można zdobyć punkty ujemne.

Punktacja

G2-070-16-01_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-16-01_2.gif
Zawiera możliwe odpowiedzi.

G2-070-16-01_3.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-070-16-01_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-070-16-01_5.gif
Resetuje test bez podawania wyniku.

G2-070-16-01_6.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-070-16-01_7.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-070-16-01_8.gif
Pozostawia tylko poprawne odpowiedzi.

G2-070-16-01_9.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-070-16-01_10.gif
Pole wyboru pozwalające wyłączyć opis skali osi liczbowych.

G2-070-16-01_11.gif
Przy załączonym opisie skali osi liczbowych, suwak ten pozwala zmieniać wielkość czcionki opisu skali osi.

G2-070-16-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcja liniowa. Przecięcie wykresu z osiami ukˆładu współˆrzędnych.

Ćwiczenie: G2-070-16-06 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz uczący jak korzystając ze wzoru funkcji liniowej wyznaczyć punkty przecięcia prostej z osiami układu współrzędnych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z zaznaczoną prostą. Użytkownik określa położenie prostej w układzie współrzędnych przez zmianę położenia punktów A i B. Po prawej stronie znajdują się obliczenia wyznaczające punkty przecięcia zadanej prostej z osiami układu współrzędnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-16-06_1.gif
Przywraca początkowe położenie prostej w układzie współrzędnych.

G2-070-16-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność liniowa z dwoma niewiadomymi. Interpretacja geometryczna.

Ćwiczenie: L1-120-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie polega na przekształcaniu wykresu funkcji f(x) w układzie współrzędnych. W głównym oknie ćwiczenia znajdują się: panel z opisem poszczególnych przekształceń, układ współrzędnych z narysowaną funkcją f(x) oraz wybranym jej przekształceniem oraz przyciski wyboru przekształcenia.

Opis klawiszy

L1-120-06-01_1.gif
Odbija symetrycznie wykres funkcji f(x) względem osi OX.
L1-120-06-01_2.gif
Odbija symetrycznie wykres funkcji f(x) względem osi OY.
L1-120-06-01_3.gif
Odbija symetrycznie wykres funkcji f(x) względem punktu (0, 0).
L1-120-06-01_4.gif
Przesunie wykres funkcji f(x) o a jednostek w prawo lub o a jednostek w lewo.
L1-120-06-01_5.gif
Przesunie wykres funkcji f(x) o a jednostek w dół lub o a jednostek w górę.
L1-120-06-01_6.gif
Przesunie wykres funkcji f(x) o wektor [p, q].
L1-120-06-01_7.gif
Odbija symetrycznie, względem osi OX, część wykresu funkcji f(x) leżącą pod osią OX.
L1-120-06-01_8.gif
Odbija symetrycznie, względem osi OY, część wykresu funkcji f(x) leżącą po prawej stronie osi OY.
L1-120-06-01_9.gif
Generuje nową funkję.
L1-120-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie