Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Układ współrzędnych

Układ współrzędnych

Współrzędne punktu

Tytuł: Figury w układzie współrzędnych. Współrzędne punktu.

Ćwiczenie: G1-111-01-01

Opis działania

Jest to program typu Gra. Użytkownik ma za zadanie umieścić osiem punktów A, B, C, D, E, F, G, H w wyznaczonym miejscu w układzie współrzędnych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel testu, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego podane są współrzędne poszczególnych punktów.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkty przeciągając je na wyznaczone miejsce. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu, którego współrzędne chce się zmienić.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdy poprawnie umieszczony punkt w układzie współrzędnych Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-01-01_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-01-01_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-111-01-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-01-01_4.gif
Resetuje test.

G1-111-01-01_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-01-01_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-01-01_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Figury w układzie współrzędnych. Współrzędne wierzchołków trójkąta.

Ćwiczenie: G1-111-01-03

Opis działania

Jest to program typu gra. Użytkownik ma za zadanie zaznaczyć wierzchołki trójkąta w układzie współrzędnych znając ćwiartkę układu współrzędnych oraz odległości punktów od osi OX i osi OY.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel testu, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego podane są ćwiartki układu oraz odległości punktów od osi układu współrzędnych.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkty przeciągając je na właściwe miejsce. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu, którego współrzędne chce się zmienić. Dodatkowo, na dole ekranu, znajdują się okienka, w których można podglądnąć współrzędne punktów.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdy poprawnie umieszczony punkt w układzie współrzędnych Użytkownik otrzymuje jeden punkt, w sumie trzy punkty za jedno zadanie. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-01-03_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-01-03_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-111-01-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-01-03_4.gif
Resetuje test.

G1-111-01-03_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-01-03_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-01-03_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-01-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Figury w układzie współrzędnych. Wyznaczanie współrzędnych punktów.

Ćwiczenie: G1-111-01-04

Opis działania

Jest to program typu gra. Użytkownik ma za zadanie uzupełnić współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel testu, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego znajdują się pola do uzupełnienia.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Jedna seria zadań może liczyć od 5 do 20 pytań. Domyślnie jedna seria zadań składa się z 5 pytań.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Używając przycisku Reset może zresetować ćwiczenie bez podawania końcowego wyniku.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdy poprawnie umieszczony punkt w układzie współrzędnych Użytkownik otrzymuje dwa punkty punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-01-04_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-01-04_2.gif
Zaznaczenie tej opcji powoduje narysowanie wielokąta według udzielonych odpowiedzi. Można sprawdzić czy wielokąty pokrywają się.

G1-111-01-04_3.gif
Określają liczbę wybranych pytań, domyślnie ustawioną na 5.

G1-111-01-04_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-01-04_5.gif
Resetuje test bez podawania wyniku.

G1-111-01-04_6.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-01-04_7.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-111-01-04_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-01-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie