Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pojęcie funkcji

Pojęcie funkcji

Pojęcie funkcji, własności funkcji

Tytuł: Funkcje. Odczytywanie z wykresu argumentu dla danej wartości funkcji.

Ćwiczenie: G2-070-12-02

Opis działania

W pokazie tym zaprezntowano jak odczytywać argument x dla określonej wartości funkcji. W panelu wizualizacji znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji. Po prawej stronie umieszczony jest suwak, za pomocą którego Użytkownik zmienia położenie prostej na wykresie. Prosta przesuwa się wzdłuż osi OY. W ramce po prawej stronie wyświetlają się wartość funkcji oraz argumenty, dla których jest ona przyjmowana.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-12-02_1.gif
Zmienia położenie prostej na wykresie.
G2-070-12-02_2.gif
Generuje i wyświetla nowy wykres funkcji.
G2-070-12-02

Tytuł: Wykresy funkcji. Kreślenie funkcji przyjmujących wartości dodatnie lub ujemne w kreślonych przedziałach.

Ćwiczenie: G2-070-13-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Użytkownik ma za zadanie tak dobrać położenie punktów A i B, aby wykres funkcji spełniał podany warunek.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji i zaznaczonymi punktami A i B.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Po dokonaniu wyboru można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik za pomocą suwaków zmienia położenie punktów A i B.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każde poprawne ułożenie punktów A i B Użytkownik otrzymuje jeden punkt.

Opis elementów obsługi ćwiczenia.

G2-070-13-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-070-13-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-070-13-02_3.gif
Resetuje test i przywraca stan początkowy.

G2-070-13-02_4.gif
Zmienia położenie punktu A.

G2-070-13-02_5.gif
Zmienia położenie punktu B.

G2-070-13-02_6.gif
Po udzieleniu odpowiedzi pozwala przejść do następnego pytania.

G2-070-13-02_7.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została udzielona poprawie przez wyświetlenie na zielono \"Dobrze\" lub na czerwono \"Źle\".

G2-070-13-02_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-070-13-02