Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Planimetria

Planimetria

Kąty w kole

Tytuł: Miara kąta środkowego i wpisanego.

Ćwiczenie: G2-100-04-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy podać miarę kąta środkowego bądź kąta wpisanego. W treści zadania znajduje się informacja jaką część okręgu stanowi łuk, na którym oparty jest szukany kąt.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań oraz zakres pytań. Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w polu edycji odpowiedzi oraz zaznaczyć szukany kąt na rysunku. Przeciągnięcie myszką zaznaczonych punktów na ramionach kąta, zmienia jego zakres. Przy zaznaczonej opcji podziału okręgu punkt zmieni kolor, gdy znajdzie się w punkcie przecięcia okręgu i odcinka podziału. Strzałka na rysunku kąta środkowego określa obszar jaki jest zaznaczony.

Po wprowadzeniu odpowiedzi konieczne jest jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego pytania. Po kliknięciu na przycisk sprawdzania, panel odpowiedzi oraz rysunek podświetlą się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest ona błędna. Za każdą poprawnie wpisaną miarę kąta  oraz poprawne zaznaczenie kąta na rysunku przyznawane są 2 punkty. Za częściowe rozwiązanie zadania, np. poprawna miara kąta, niepoprawne zaznaczenie na rysunku lub odwrotnie, Uczeń otrzyma 1 punkt. W przypadku błędnych obu wymaganych odpowiedzi punkty nie są przyznawane.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-04-02_1.gif
G2-100-04-02_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.
 
G2-100-04-02_3.gif
Przyciski wyboru typu zadań. Pytania będą losowane z wybranego zakresu. Użytkownik może wybrać pytania dotyczące wyłącznie kątów środkowy, kątów wpisanych, bądź zadania mieszane (losowy wybór pomiędzy dostępnymi rodzajami kątów).
 
G2-100-04-02_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.
 
G2-100-04-02_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.
 
G2-100-04-02_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.
 
G2-100-04-02_7.gif
Przyciski wyboru rodzaju kąta. Należy wybrać rodzaj kąta wskazany w treści zadania. Po wybraniu rodzaju kąta uaktywnią się dalsze opcje rysunku.
 
G2-100-04-02_8.gif
Po zaznaczeniu pierwszej opcji uaktywni się rozwijalna lista. Liczby z listy określają na ile części zostanie podzielony okrąg. Skorzystanie z tej opcji nie jest konieczne. Użytkownik może samodzielnie ustawić kąt na rysunku.
 
G2-100-04-02_9.gif
Korzystając z suwaka lub przycisków można wprowadzić miarę szukanego kąta.
 
G2-100-04-02_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.
 
G2-100-04-02_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.
 
G2-100-04-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Okrąg i styczna do okręgu. Miary kątów związanych ze styczna do okręgu.

Ćwiczenie: G2-100-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy podać miarę wskazanego kąta.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej pytania.

Po wprowadzeniu odpowiedzi konieczne jest jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego pytania. Po kliknięciu na przycisk sprawdzania, panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest ona błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-03-01_1.gif
G2-100-03-01_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-100-03-01_3.gif
Suwak pozwala przybliżyć bądź oddalić rysunek.

G2-100-03-01_4.gif
Po wybraniu tej opcji zostanie zaznaczony kąt prosty na rysunku.

G2-100-03-01_5.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-100-03-01_6.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-100-03-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-100-03-01_8.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-100-03-01_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-100-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Okrąg, styczna do okręgu, miary kątów w kole.

Ćwiczenie: G2-100-03-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy podać miary kątów α, γ, δ i φ.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej pytania.

Po wprowadzeniu odpowiedzi konieczne jest jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego pytania. Po kliknięciu na przycisk sprawdzania, panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest ona błędna. Za każdą poprawnie wpisaną miarę kąta przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. W ćwiczeniu dostępny jest moduł pomocy. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk wyświetlą się dodatkowe informacje, które mają naprowadzić na udzielnie poprawnej odpowiedzi. Skorzystanie z pomocy zmniejsza liczbę punktów możliwych do zdobycia o połowę.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-03-02_1.gif
G2-100-03-02_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-100-03-02_3.gif
Po wybraniu tej opcji zostanie zaznaczony kąt prosty na rysunku.

G2-100-03-02_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-100-03-02_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-100-03-02_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-100-03-02_7.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-100-03-02_8.gif
Wyświetla podpowiedź do zadania.

G2-100-03-02_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-100-03-02_10.gif
Elementy zawarte w dolnej części panelu sterowania pozwalają zmieniać powiększenie rysunku oraz wybierać jego gragment, który ma być pokazany w polu wizualizacji. Z narzędzia tego można skorzystać, gdyby rysunek w normalnej wielkości nie był czytelny.
G2-100-03-02_11.gif
Przycisk ten pozwala przywrócić pierwotne rapametry wielkości rysunku.

G2-100-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt wpisany w okrąg. Miary kątów trójkąta.

Ćwiczenie: G3-100-08-02

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć miarę kąta podanego w treści zadania.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego. Odpowiedź należy wpisać w puste okienko znajdujące się na dole panelu graficznego.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G3-100-08-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G3-100-08-02_3.gif
Resetuje test.

G3-100-08-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G3-100-08-02_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G3-100-08-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G3-100-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie