Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Statystyka

Statystyka

Średnia arytmetyczna, mediana, dominanta

Tytuł: Statystyka. Średnia arytmetyczna i mediana.

Ćwiczenie: G2-081-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest prezentacją podstawowych pojęć z zakresu obliczeń statystycznych. Omawiane są zagadnienia wyznaczania średniej arytmetycznej oraz mediany.

Na dwóch niezależnych panelach wyznaczane są wartości tych parame- trów dla dwóch, trzech i czterech liczb, których wartości są zmieniane suwakami w zakresie od 1 do 20.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-081-05-01_1.gif
Po kliknięciu na ten przycisk następuje przełączenie panelu wizualizacji do wyświetlania zagadnień związanych z obliczeniami mediany.

G2-081-05-01_2.gif
Następuje przełączenie do panelu wyświetlania zagadnień związanych z obliczaniem średniej arytmetycznej.

G2-081-05-01_3.gif
Jeśli pole to zostanie zaznaczone, to dodatkowo wyniki obliczeń są wyświetlane w formie liczb dziesiętnych. Wyniki bez zaznaczenia tego pola wyświetlane są wyłącznie w formie ułamków zwykłych.

G2-081-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyznaczanie średniej arytmetycznej i mediany.

Ćwiczenie: G2-081-05-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć wartość średniej arytmetycznej lub mediany ocen wybranej grupy uczniów.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-081-05-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-081-05-02_2.gif
G2-081-05-02_3.gif
G2-081-05-02_4.gif
G2-081-05-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-081-05-02_6.gif
G2-081-05-02_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-081-05-02_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-081-05-02_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-081-05-02_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-081-05-02_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-081-05-02_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

Elementy pomocne w udzielaniu odpowiedziW panelu wizualizacji wyświetlany jest wykaz ocen dziewcząt i chłopców pewnej klasy, uzyskanych ze wskazanego w pytaniu przedmiotu. Dodatkowy przewijany wykaz jest wykazem ocen dla całej klasy.

G2-081-05-02_13.gif
Kliknięcie na tym przycisku porządkuje narastająco wszystkie oceny dla całej klasy. Jest to pomocne w pytaniach o medianę ocen wszystkich uczniów.

Przyciski w wierszu z ocenami dziewcząt i chłopców pozwalają uzyskać informacje pomocne do udzielenia odpowiedzi.

G2-081-05-02_14.gif


Najechanie myszą na znak # powoduje wyświetlenie liczby dziewcząt lub chłopców w klasie, co jest jednoznaczne z liczbą ocen w tabeli. Najechanie myszą na znak wyświetla sumę ocen dla dziewcząt lub chłopców.

Umieszczony w tej tabeli przycisk
G2-081-05-02_15.gif


pozwala wyświetlić oceny dziewcząt lub chłopców po uporządkowaniu w kolejności rosnącej. Najechanie wskaźnikiem myszy na ocenę wyświetla jej pozycję w tabeli, co pozwala łatwo wyznaczyć medianę.

G2-081-05-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Parametry statystyki opisowej. Mediana i dominanta.

Ćwiczenie: L2-142-03-03

Opis działania

Ćwiczenie objaśnia w formie pokazu pojęcia mediany i dominanty. Panel w górnej części ekranu zawiera podstawowe definicje. Poniżej znajdują się okna z przykładem. Po lewej stronie znajduje się wykres w formie histogramu liczby oczek jakie wypadły przy krotnym rzucie kostką.

Panel prawy podaje wyliczenia mediany i dominanty. Początkowo wartości te są ukryte. Można je wyświetlić zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Wyświetlenie uporządkowanej listy wyników doświadczenia pozwala zademonstrować sposób obliczania mediany. Po najechaniu myszą na element listy wyświetlony zostaje komentarz podający numer tego elementu na uporządkowane liście. Specjalny komentarz wskazuje element lub elementy środkowe.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-142-03-03_1.gif
Kliknięcie na tym przycisku generuje nowe zestawy danych do obu przykładów obliczeniowych.

L2-142-03-03_2.gif


Jeśli to pole zostanie zaznaczone, to podczas generowania nowych wartości liczbowych do przykładów są ukrywane wszystkie wyniki. Przy braku tego zaznaczenia zmiana wartości na bieżąco aktualizuje wyświetlone wyniki.

Wyniki obliczeń są pierwotnie ukryte. Aby je wyświetlić należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się obok wyników obliczeń.

L2-142-03-03_3.gif
Kliknięcie na ten przycisk załącza wyświetlanie wszystkich wyników obliczeniowych.

L2-142-03-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Parametry statystyki opisowej. Średnia arytmetyczna.

Ćwiczenie: L2-142-03-01

Opis działania

Ćwiczenie ma formę pokazu prezentującego obliczanie średniej arytmetycznej. Pokazany jest wzór ogólny oraz obliczenia są zilustrowane na przykładach.

W obszarze wizualizacji dostępne są przykłady w dwóch panelach. Przykład po lewej stronie demonstruje obliczanie średniej arytmetycznej punktów zdobytych przez zawodniczki koszykówki w kilku meczach. W przykładzie po stronie prawej pokazane jest obliczanie średniej arytmetycznej ocen z testu z matematyki w pewnej licealnej klasie w pewnym mieście.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-142-03-01_1.gif
Kliknięcie na tym przycisku generuje nowe zestawy danych do obu przykładów obliczeniowych.

L2-142-03-01_2.gif


Jeśli to pole zostanie zaznaczone, to podczas generowania nowych wartości liczbowych do przykładów są ukrywane wszystkie wyniki. Przy braku tego zaznaczenia zmiana wartości na bieżąco aktualizuje wyświetlone wyniki.

Wyniki obliczeń są pierwotnie ukryte. Aby je wyświetlić należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się obok wyników obliczeń.

L2-142-03-01_3.gif
Kliknięcie na ten przycisk załącza wyświetlanie wszystkich wyników obliczeniowych.

L2-142-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie