Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Symetrie

Symetrie

Figury symetryczne względem punktu, symetria środkowa

Tytuł: Symetria środkowa. Czworokąty symetryczne względem punktu.

Ćwiczenie: G1-111-05-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć czworokąt symetryczny do czworokąta ABCD względem punktu (jednego z wierzchołków). W treści zadania są podane współrzędne punktów A, B, C, D.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel testu, po prawej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Seria zadań może liczyć od 5 do 20 pytań. Domyślnie jedna seria zadań składa się z 5 pytań.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przemieszcza punkty przeciągając je na wyznaczone miejsce. Może również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu, którego współrzędne chce zmienić.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem bez podawania końcowego wyniku.

Punktacja

Za każdy poprawnie umieszczony punkt w układzie współrzędnych Użytkownik otrzymuje dwa punkty. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-05-03_1.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-05-03_2.gif
Zostaną wyświetlone osie układu współrzędnych.

G1-111-05-03_3.gif
Wyświetli się obraz figury wyznaczonej przez punkty A1B1C1D1.

G1-111-05-03_4.gif
Przycisk uruchamiający tryb pomocy. Rysowane są odcinki łączące odpowiednie wierzchołki czworokąta oraz zaznaczany jest ich środek. Ciemne odcinki przemieszczają się podczas przesuwania punktów, a zaznaczony ich środek ułatwia odpowiednie ulokowanie punktu. Środek odcinka musi pokryć się ze środkiem symetrii. Gdy punkt zostanie odpowiednio umieszczony, odcinek jest wyświetlany w jasnym kolorze.

G1-111-05-03_5.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-111-05-03_6.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-05-03_7.gif
Resetuje test bez podawania końcowego wyniku.

G1-111-05-03_8.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-05-03_9.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono odpowiedzi poprawnej bądź na czerwono odpowiedzi błędnej.

G1-111-05-03_10.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie liczby zdobytych punktów.

G1-111-05-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa. Punkty symetryczne względem punktu.

Ćwiczenie: G1-111-04-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problem. Użytkownik musi odpowiedzieć na pytania pomocnicze, a następnie zdecydować, czy dane punkty A i A' są położone symetrycznie względem punktu S. Aby odpowiedź została uznana za poprawną trzeba prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania pomocnicze.

Ekran ćwiczenia jest podzielony na dwie części. Po lewej znajduje się panel wizualizacji i obsługi testu, po prawej przyciski kontrolujące pracę ćwiczenia.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Domyślnie na jedną serię zadań składa się 5 pytań.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się przycisk pozwalający wyświetlić komentarz o liczbie zdobytych punktów. Kolejny numer pytania i liczba zdobytych punktów są na bieżąco wyświetlane na dwóch licznikach.

W trakcie udzielania odpowiedzi można skorzystać z pomocy. Rysowane są proste i okręgi, które pomagają określić współliniowość punktów A i A' oraz ich odległości od punktu S.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem bez podawania wyniku.

Punktacja

Za poprawnie udzieloną odpowiedź przyznawane są dwa punkty. Udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie pomocnicze skutkuje brakiem punktów za określone zadanie. Aby zdobyć punkty należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania pomocnicze. Skorzystanie z pomocy obniża liczbę możliwych do zdobycia punktów do jednego.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-04-03_1.gif
Przełączanie pomiędzy kolejnymi etapami odpowiedzi, do kolejnych pytań pomocniczych.

G1-111-04-03_2.gif
Udziela odpowiedzi Tak albo Nie na zadane pytania.

G1-111-04-03_3.gif
Zostaną wyświetlone linie siatki pomocniczej.

G1-111-04-03_4.gif
Zostanie wyświetlony układ współrzędnych.

G1-111-04-03_5.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-111-04-03_6.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-111-04-03_7.gif
Resetuje test bez podawania końcowego wyniku.

G1-111-04-03_8.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-111-04-03_9.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono odpowiedzi poprawnej bądź na czerwono odpowiedzi błędnej.

G1-111-04-03_10.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego kliknięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-111-04-03_11.gif
Przycisk pozwala włączyć tryb pomocy, w którym wyświetlane są proste AS i A'S, oraz okręgi o środku w punkcie S i długościach promieni |AS| i |A'S|.

G1-111-04-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa. Trójkąty symetryczne względem środka symetrii.

Ćwiczenie: G3-111-19-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest problemem znajdowania trójkąta symetrycznego do podanego względem określonego punktu.

Na początku Użytkownik zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie liczby pytań 5-20, domyślnie ustawionej na 5.

Program składa się z części graficznej, gdzie widoczny jest trójkąt oraz środek symetrii względem którego Uczeń ma znaleźć trójkąt symetryczny. Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, przeciąga odpowiedni punkt na wyznaczone miejsce. Może również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu.

Użytkownik może użyć przycisku pomocy, kosztuje go to jednak utratę połowy punktów. Funkcja ta wyświetli linie pomocnicze między wierzchołkami figury podanej i figury, która ma być do niej symetryczna. Kiedy punkt zostanie ustawiony prawidłowo, linia zmieni kolor.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetli się wtedy ona na zielono gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa.

W każdym momencie można użyć przycisku reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Punktacja

G3-111-19-01_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G3-111-19-01_2.gif
G3-111-19-01_3.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 5.

G3-111-19-01_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G3-111-19-01_5.gif
Kończy ćwiczenie.

G3-111-19-01_6.gif
Przechodzi do następnego pytania (dostępne dopiero po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi).

G3-111-19-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla ją na zielono/czerwono.

G3-111-19-01_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G3-111-19-01_9.gif
Zaznacza linie siatki.

G3-111-19-01_10.gif
Zaznacza osie OX i OY wraz ze skalą na rysunku

G3-111-19-01_11.gif
Wyświetla linie pomocnicze.

G3-111-19-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa. Trójkąty symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Ćwiczenie: G3-111-20-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Problemem znajdowania figury symetrycznej do podanej względem określonego punktu. Na początku Użytkownik zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie ilości pytań 5-20 domyślnie ustawioną na 5. Program składa się z lewej strony – części graficznej, gdzie  zaprezentowany jest układ współrzędnych, figura oraz środek symetrii względem którego Uczeń ma znaleźć figurę przystającą. Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, ma przeciągnąć odpowiedni punkt na wyznaczone miejsce. Może również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu. Użytkownik może użyć przycisku POMOCY, kosztuje go to jednak utratę połowy punktów. Funkcja ta wyświetla linie pomocnicze między wierzchołkami figury podanej, a figury mającej być do niej symetryczną. Kiedy punkt jest ustawiony prawidłowo, linia zmienia kolor. Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono gdy jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. W każdym momencie można użyć przycisku RESET, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Punktacja

G3-111-20-01_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-111-20-01_2.gif
G3-111-20-01_3.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 5
G3-111-20-01_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-111-20-01_5.gif
Kończy ćwiczenie
G3-111-20-01_6.gif
Przechodzi do następnego pytania (dostępne dopiero sprawdzeniu poprawności odpowiedzi)
G3-111-20-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono
G3-111-20-01_8.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu
G3-111-20-01_9.gif
Zaznacza linie siatki
G3-111-20-01_10.gif
Wyświetla linie pomocnicze
G3-111-20-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie