Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Planimetria

Planimetria

Koła i okręgi

Tytuł: Liczba π. Definicja.

Ćwiczenie: G1-100-01-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający stosunek długości okręgu do jego średnicy.

Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie główne części. Po lewej stronie znajduje się interaktywny pokaz. Użytkownik dowolnie zmienia położenie punktu A. Po prawej stronie wyświetlają się długości promienia okręgu, jego średnicy oraz długość samego okręgu. Podana jest również wartość liczby π, czyli stosunek długości okręgu do jego średnicy.

Suwak w dolnym rogu panelu opisu pozwala zmieniać liczbę cyfr dziesiętnych, wyświetlanych w przybliżonej wartości liczby π.

G1-100-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności kół i okręgów. Wzajemne położenie dwóch okręgów.

Ćwiczenie: G1-100-01-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu testowego. Należy wskazać wzajemne położenie okręgów znając długości promieni i odległość pomiędzy środkami okręgów.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 14 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz panel graficzny po prawej. Poniżej znajdują się zestawy przycisków, pozwalające na udzielanie odpowiedzi.

Po wybraniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pola odpowiedzi podświetlają się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-100-01-04_1.gif
G1-100-01-04_2.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawioną wartością jest 14.

G1-100-01-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-100-01-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-100-01-04_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-100-01-04_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-100-01-04_7.gif
Zostaje wyświetlony rysunek pomocniczy, w którym Użytkownik może modyfikować położenie okręgów i długości promieni, aby dopasować go do warunków zadania.

G1-100-01-04_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-100-01-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Okrąg. Rysowanie okręgów o podanych własnościach.

Ćwiczenie: G2-100-05-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować okrąg o podanych własnościach. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Użytkownik, w zależności od treści zadania, może zmieniać promień okręgu przez zmianę położenia wyróżnionego punktu. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie okręgu, spełniającego wymagne własności podane w treści zadania użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-05-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-100-05-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-100-05-04_3.gif
Resetuje test.
G2-100-05-04_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-100-05-04_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
G2-100-05-04_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-100-05-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Koło. Pola figur ograniczonych kołami.

Ćwiczenie: G2-100-06-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole figury narysowanej w układzie współrzędnych. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Na dole panelu graficznego widoczne są przykładowe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-100-06-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-100-06-05_3.gif
Resetuje test.
G2-100-06-05_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-100-06-05_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-100-06-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Długość łuku okręgu.

Ćwiczenie: G2-100-05-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym sposób obliczania długości okręgu.

Ekran ćwiczenia składa się z opisu znajdującego się po prawej stronie oraz interaktywnego rysunku po lewej. Użytkownik może zmieniać zakres kąta przeciągając biały punkt. Zmiana położenia czarnego punktu powoduje zmianę promienia okręgu. W dolnej części opisu wyświetlają się obliczenia długości łuku w zależności od miary kąta i długości promienia.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-05-02_1.gif
Przyciski wyboru miary kąta oraz długości promienia. Użytkownik może od razu ustawić rysunek na intersujące go wartości.
 
G2-100-05-02_2.gif
Przywraca początkowe miary kątów ∠ASB = 90°, r = 2MARK3_.gif.  
 
G2-100-05-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Koło. Obliczanie pola części koła.

Ćwiczenie: G3-100-08-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole zaznaczonej figury. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Na dole panelu graficznego widoczne są przykładowe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G3-100-08-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-100-08-04_3.gif
Resetuje test.
G3-100-08-04_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G3-100-08-04_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G3-100-08-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierścień kołowy. Obliczanie pola pierścienia kołowego.

Ćwiczenie: G2-100-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający obliczanie pola pierścienia kołowego. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się pokaz, po prawej część związana z obliczeniami. Użytkownik może zmieniać długości promieni r i R poprzez przeciągnięcie wyróżnionych punktów. Obliczenia zmieniają się razem ze zmianą długości promieni.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-02_1.gif
Wynik zostanie wyświetlony jako ułamek dziesiętny.
G2-100-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pole wycinka koła.

Ćwiczenie: G2-100-06-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym sposób obliczania pola wycinka koła.

Ekran ćwiczenia składa się z opisu znajdującego się po prawej stronie oraz interaktywnego rysunku po lewej. Użytkownik może zmieniać zakres kąta przeciągając czarny punkt. Zmiana położenia czerwonego punktu powoduje zmianę promienia koła. W dolnej części opisu wyświetlają się obliczenia pola wycinka koła w zależności od miary kąta i długości promienia.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-03_1.gif
Przyciski wyboru miary kąta oraz długości promienia. Użytkownik może od razu ustawić rysunek na intersujące go wartości.
 
G2-100-06-03_2.gif
Przywraca początkowe miary kątów ∠ASB = 90°, r = 2MARK4_.gif.  
 
G2-100-06-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie