Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Procenty

Tytuł: Procenty. Obliczenia procentowe.

Ćwiczenie: L1-010-13-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym obliczenia procentowe. Na planszy głównej znajduje się krótki wstęp teoretyczny, a pod nim trzy przyciski do wyboru typu zadania. Po kliknięciu jednego z nich następuje przeniesienie do sposobu obliczania tego typu zadań wraz z przykładem. Przycisk POWRÓT w zakładkach z przykładami powoduje powrót do okna głównego.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-13-01_1.gif
L1-010-13-01_2.gif
L1-010-13-01_3.gif
Wybór odpowiedniego typu zadania.
L1-010-13-01_4.gif
Powrót do okna głównego zadania
L1-010-13-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby rzeczywiste. Obliczanie procentów.

Ćwiczenie: L1-010-13-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć cenę towaru po podwyżce i procent o jaki ta cena wzrosła.  Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać dwa punkty. Za błędnie udzielną odpowiedź Użytkownik nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-13-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L1-010-13-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L1-010-13-02_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L1-010-13-02_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L1-010-13-02_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie  na zielono lub na czerwono.
L1-010-13-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L1-010-13-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie stężenia solanki.

Ćwiczenie: G2-040-07-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać liczbę kilogramów soli, jaką należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór miał określone stężenie.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G2-040-07-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-07-02_2.gif
G2-040-07-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pojawia się pole podświetlone na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, jeśli jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-07-02_4.gif
G2-040-07-02_5.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10

G2-040-07-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-07-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-07-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-07-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-07-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-07-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G2-040-07-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Próby złota i srebra.

Ćwiczenie: G2-040-08-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W zależności od typu zadania należy wyliczyć próbę złota, srebra, bądź ile szlachetnego kruszcu znajduje się w określonej masie stopu o podanej próbie.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-040-08-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-08-02_2.gif
G2-040-08-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, jeśli jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-08-02_4.gif
G2-040-08-02_5.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G2-040-08-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-08-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-08-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-08-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-08-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-08-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia.

G2-040-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Lokata bankowa. Obliczanie wartości na zakończenie lokaty.

Ćwiczenie: G2-040-09-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać wartość lokaty po jej zakończeniu przy ustalonym okresie kapitalizacji odsetek i wysokości oprocentowania.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G2-040-09-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-09-03_2.gif
G2-040-09-03_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-09-03_4.gif
G2-040-09-03_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10

G2-040-09-03_6.gif
Klikniecie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-09-03_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-09-03_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-09-03_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-09-03_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończenmiu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-09-03_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się w dopiero rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G2-040-09-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia na procentach. Ile to procent?

Ćwiczenie: G1-040-05-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać jaki procent działki ogrodniczej stanowią uprawy, sad i alejki.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-05-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-05-02_2.gif
G1-040-05-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-05-02_4.gif
G1-040-05-02_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-05-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-05-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-05-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-05-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-05-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-05-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się po rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G1-040-05-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie