Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pojęcie funkcji

Pojęcie funkcji

Dziedzina i zbiór wartości funkcji

Tytuł: Wyznaczanie dziedziny funkcji.

Ćwiczenie: L1-040-04-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadnie wyznaczyć dziedzinę podanej funkcji.

Użytkownik wybiera ilość elementów jakie nie należą do dziedziny funkcji.

Aby odpowiedź była poprawna należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich aktywnych pól.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-040-04-01_1.gif
Określa ilość elementów nienależących do dziedziny funkcji.

L1-040-04-01_2.gif
Wyświetla podpowiedź do zadania. W zależności od treści zadania można skorzystać z pomocy raz lub dwa razy.

L1-040-04-01_3.gif
Po jego naciśnięciu następuje sprawdzenie udzielonej odpowiedzi. Poprawna odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędna na czerwono.

L1-040-04-01_4.gif
Generuje parametry nowego zadania.

L1-040-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Funkcje. Odczytywanie własności funkcji z wykresu.

Ćwiczenie: G2-070-10-05

Opis działania

W pokazie przedstawiono podstawowe własności funkcji.

Po lewej stronie w panelu wizualizacji pojawiają się wykresy funkcji. Natomiast po prawej stronie w ramkach znajdują się nazwy własności. Po najechaniu na poszczególne ramki wyświetla się w nich opis odnoszący się do bieżącej funkcji. Opis może być symboliczny bądź słowny, o czym decyduje Użytkownik.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-10-05_1.gif
Generuje nowy wykres funkcji.

G2-070-10-05_2.gif
Wyświetla pełne bądź symboliczne opisy własności funkcji.

G2-070-10-05_3.gif
Wyświetla lub ukrywa dodatkowe pole komentarza. Wyświetlony komentarz może być umieszczony w dowolnym miejscu w obszarze pola wykresu. Wystarczy chwycić myszą za okrągły punkt w lewym górnym rogu pola i przeciągnąć na inną pozycję.

G2-070-10-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Dziedzina wyrażenia wymiernego.

Ćwiczenie: L3-020-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym wyznaczanie dziedziny wyrażeń wymiernych. Pokaz dzieli się na cztery zakładki. W każdej zakładce jest przedstawiony schemat wyznaczania dziedziny wyrażenia wymiernego. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-10-01_1.gif
Generuje nowe wyrażenia wymierne w każdej z zakładek.
L3-020-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zbiór wartości funkcji o skończonej dziedzinie.

Ćwiczenie: L1-040-04-07 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym należy wyznaczyć zbiór wartości funkcji podanej wzorem, dla dziedziny w formie skończonego zbioru liczbowego.

Odpowiedź należy wpisać w pola edycji znajdujące się w panelu odpowiedzi.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-040-04-07_1.gif
Po jego naciśnięciu następuje sprawdzenie udzielonej odpowiedzi. Pojawia się informacja, czy udzielona odpowiedź była poprawna czy błędna.

L1-040-04-07_2.gif
Generuje parametry nowego zadania. Generowane są cztery typy funkcji, które są zmieniane cyklicznie. Jednak przejście do nowego typu funkcji następuje dopiero po udzieleniu pierwszej poprawnej odpowiedzi dla aktualnie generowanego typu funkcji.

L1-040-04-07_3.gif
Wyświetla podpowiedź do zadania.

L1-040-04-07

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności funkcji.

Ćwiczenie: L1-040-02-01

Opis działania

Klikając na zakładki w górnej części okna można przełączać się pomiędzy dwoma typami funkcji: - ciągła, - nieciągła (o spójnej dziedzinie i niespójnym wykresie) W każdym przypadku dziedziną funkcji jest przedział domknięty.

Użytkownik może manipulować funkcjami przeciągając wyróżnione punkty. W przypadku funkcji ciągłych są to załamania i punkty końcowe dziedziny. W zakładce funkcji nieciągłych Uczeń może przemieszczać końce odcinków oraz wykluczone punkty. Zmiana położenia punktu nieciągłości w kierunku poziomym następuję przez zmianę położenia wyróżnionego punktu.

Elementy obsługi ćwiczenia

Po prawej stronie można wybrać jakie elementy mają być pokazane na wykresie.
L1-040-02-01_1.gif
Zaznacza jaka jest dziedzina narysowanej funkcji.
L1-040-02-01_2.gif
Zaznacza jakie wartości przyjmuje dana funkcja.
L1-040-02-01_3.gif
Zaznacza miejsca zerowe funkcji
L1-040-02-01_4.gif
Zaznacza przedziały, w których funkcja jest rosnąca
L1-040-02-01_5.gif
Zaznacza przedziały, w których funkcja jest malejąca
L1-040-02-01_6.gif
Zaznacza, gdzie funkcja przyjmuje wartości większe od zera
L1-040-02-01_7.gif
Zaznacza, gdzie funkcja przyjmuje wartości mniejsze od zera
L1-040-02-01_8.gif
Zaznacza największą i najmniejszą wartość jakie przyjmuje funkcja.

Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wyróżnione punkty wykresu, wskaźnik zmienia postać i chwytając taki punkt można go przesuwać. Zakres przesuwania jest ograniczony, aby w efekcie przesuwania punktów wykres był w dalszym ciągu wykresem funkcji.

L1-040-02-01_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować nową funkcję dla dane kategorii.

L1-040-02-01_10.gif
Pojawi się ramka z zapisem symbolicznym zaznaczonych opcji.

L1-040-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie