Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Symetrie

Symetrie

Figury środkowosymetryczne

Tytuł: Symetria osiowa. Prawda i fałsz o figurach środkowosymetrycznych.

Ćwiczenie: G3-111-21-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Grą polegającą na odpowiadaniu na pytania dotyczące symetrii środkowej.

Na początku Użytkownik zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie ilości pytań 5-20, domyślnie ustawioną na 5.

Program składa się z lewej strony – części graficznej, gdzie zaprezentowane jest pytanie z odpowiedzią Tak/Nie. Pod spodem, przy użyciu pomocy, Użytkownik może wyświetlić rysunek pomocniczy z określoną liczbą wierzchołków oraz jego obraz w symetrii środkowej. Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, może przeciągnąć odpowiednie punkty tak, aby rysunek spełniał jego wymagania. Może również zmieniać położenie punktów klikając w linie siatki w ich pobliżu.

Po zaznaczeniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Uczeń dostaje 2 punkty, za niepoprawną 0. Skorzystanie z pomocy zmniejsza liczbę punktów po połowę, czyli za prawidłową odpowiedź można otrzymać jeden punkt, za błędną zero.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-111-21-01_1.gif
G3-111-21-01_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 5.

G3-111-21-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G3-111-21-01_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G3-111-21-01_5.gif
Przechodzi do następnego pytania (dostępne dopiero sprawdzeniu poprawności odpowiedzi).

G3-111-21-01_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono/czerwono.

G3-111-21-01_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G3-111-21-01_8.gif
G3-111-21-01_9.gif
Udziela odpowiedzi na pytanie z górnej części okna.

G3-111-21-01_10.gif
Zaznacza linie siatki.

G3-111-21-01_11.gif
Uaktywnia obszar rysunku, w którym można ustawić figurę tak, aby spełniała warunki zadania oraz wyznaczyć jej obraz przez środek symetrii.

G3-111-21-01_12.gif
Przywraca początkowy wygląd figury.

G3-111-21-01_13.gif
Pokazuje obraz figury w symetrii.

G3-111-21-01_14.gif
Wyświetla odcinki symetrii pomiędzy figurą a obrazem figury w symetrii środkowej.

G3-111-21-01_15.gif
Kliknięcie na tym przycisku wyświetla okno z opisem sposobu posługiwania się modułem pomocy. Okno to można przesuwać na ekranie, chwytając za ikonę w prawym górnym rogu. Suwak obok pola opisu pozwala zmieniać jasność tła, aby podczas zapoznawania się z opisem można było obserwować zawartość panelu wizualizacji.

G3-111-21-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria osiowa. Przekształcanie figury w symetrii środkowej.

Ćwiczenie: G3-111-21-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym symetrię figur względem punktu.

Po lewej stronie okna znajduje się przedstawienie graficzne, wraz z ruchomym środkiem symetrii oraz wierzchołkami figur. Po prawej natomiast krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz kontrolery.

Przycisk Reset powoduje powrócenie postępu animacji na początek.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-111-21-03_1.gif
Łączy wierzchołki figury oraz figury do niej symetrycznej

G3-111-21-03_2.gif
Zaznacza środek łączników wierzchołków (środek symetrii)

G3-111-21-03_3.gif
Przywraca postęp animacji na początek

G3-111-21-03_4.gif
Losuje nową figurę

G3-111-21-03_5.gif
Zaznacza siatkę pomocniczą na rysunku

G3-111-21-03_6.gif
Zaznacza osie OX i OY wraz ze skalą na rysunku

G3-111-21-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetria środkowa i osiowa. Prawda i fałsz o figurach środkowo- i osiowosymetrycznych.

Ćwiczenie: G1-111-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy odpowiedzieć Tak lub Nie na stawiane pytania. Należy stwierdzić czy zdanie, wyświetlone w górnej części ekranu, jest prawdziwe czy fałszywe. Zestaw zdań jest mieszany i dotyczy zarówno własności symetrii środkowej jak i osiowej.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po prawej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po lewej. Wybrane elementy sterujące pracą ćwiczenia znajdują się po lewej stronie pola wizualizacji. Panel odpowiedzi znajduje się w dolnej części ekranu, powyżej panelu wyboru opcji wyświetlania elementów w polu wizualizacji graficznej.

Pole wizualizacji graficznej wyświetla elementy adekwatne do treści pytania, co pozwala stworzyć graficzną symulację dla treści pytania. Pozwala to zaobserwować na rysunku określoną własność symetrii osiowej lub środkowej. W panelu wizualizacji można zmieniać położenie środka symetrii lub osi symetrii celem sprawdzenia czy można je tak ustawić, aby figura pokryła się ze swoim obrazem w symetrii środkowej lub osiowej. Aby zmieniać charakter figury pierwotnej można przesuwać jej zaznaczone punkty.

G1-111-06-01_1.gif
G1-111-06-01_2.gif


Pierwotnie żaden z przycisków nie jest zaznaczony. Kliknięcie na jeden z nich jest udzieleniem odpowiedzi. Wybór można zmieniać dopóki nie zostanie kliknięty przycisk sprawdzania odpowiedzi. Gdy to nastąpi treść przycisku sprawdzania ulega zmianie i pojawia sie na nim napis w kolorze zielonym lub czerwonym, informujący o poprawności odpowiedzi.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-111-06-01_3.gif
G1-111-06-01_4.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawiona jest wartość 10.

G1-111-06-01_5.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-111-06-01_6.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii. Staje się on aktywny po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi na aktualne pytanie.

G1-111-06-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i zmienia napis na tym przycisku, na informujący o poprawności odpowiedzi. Napis Dobrze wyświetlany jest w kolorze zielonym, a napis Źle w kolorze czerwonym.

G1-111-06-01_8.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-111-06-01_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań, w miejsce przycisku generowania kolejnego pytania.

Dolny panel ekranu pozwala wybrać opcję wyświetlania obiektów w panelu wizualizacji graficznej.
G1-111-06-01_10.gif
Kolejne elementy wyboru pozwalają załączyć lub wyłączyć wyświetlanie regularnej siatki w panelu graficznym, figury pierwotnej, obrazu figury po przekształceniu oraz obrazu środka lub osi symetrii.

Po lewej stronie pola wizualizacji znajdują się dodatkowe elementy sterujące pracą ćwiczenia.
G1-111-06-01_11.gif
Kliknięcie na tym przycisku pozwala przywrócić początkowy stan panelu wizualizacji, jaki był po wygenerowaniu nowego zdania.

G1-111-06-01_12.gif
G1-111-06-01_13.gif
Przyciski zmiany rodzaju symetrii aktywne są tylko przy niektórych pytaniach, które dotyczą zarówno symetrii osiowej jak i środkowej. Pozwalają zmieniać rodzaj symetrii, aby możliwe było zaobserwowanie własności obu tych przekształceń, przed udzieleniem odpowiedzi.

G1-111-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie