Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka.

Opis materiału edukacyjnego.

Materiał dydaktyczny umieszczony na niniejszym portalu opracowany został przez doświadczonych dydaktyków matematyki i obejmuje program nauczania gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Bazuje na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale zawiera też liczne rozszerzenia z myślą o tych nauczycielach, którzy uzupełniają przekazywany materiał o bardziej zaawansowane zagadnienia i uczniach, których zdolności i predyspozycje sprawiają, że materiał podstawowych jest zbyt ograniczony.

Materiał zawarty na tym portalu podzielony został na dwa poziomy, poziom gimnazjalny i poziom licealny. Na każdy z tych poziomów został wprowadzony podział na klasy I, II i III oraz określone działy materiału i tematy lekcji w ramach każdego działu. Podstawa programowa precyzuje zestaw tematów, które mają być zrealizowane w ramach trzyletniego okresu nauczania w gimnazjach oraz liceach lub czteroletniego w technikach. Nie precyzuje ona, w której klasie temat ma być zrealizowany, pozostawiając to do decyzji autorom wdrożeń podstawy programowej w formie szczegółowych programów nauczania i zawartości podręczników szkolnych. Materiał dydaktyczny niniejszego portalu zawiera podział na klasy gimnazjum lub liceum. Został on dokonany na podstawie zawartości większości uznanych i cenionych przez środowisko podręczników szkolnych.

Materiał poziomu gimnazjalnego podzielony został na następujące działy, których zestawienie tabelaryczne pokazane zostało poniżej.

GrupaG

Kolumna trzecia podaje liczbę docelową ćwiczeń, jaka zawarta jest w systemie dla danego działu.  Ta ogólna pula ćwiczeń danego działu podzielona jest pomiędzy szczegółowe tematy lekcji wyodrębnione w każdym dziale. Poszczególne działy zawierają od 8 (dział 020) do 27 (dział 010) tematów lekcji.

Materiał poziomu ponadgimnazjalnego zawiera 14 działów zestawionych w tabeli poniżej. W ramach działów wyodrębnione zostały tematy lekcji w liczbie od 9 (L07) do 26 (L11).

GrupaL

Przyporządkowanie materiału do poszczególnych klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szczegółowy wykaz tematów lekcji dla poszczególnych działów dostępny jest w formie katalogu ćwiczeń niezależnie dla każdego poziomu nauczania.Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 6 August 2014, 11:26 AM