Interaktywna matematyka.

Interaktywna matematyka.

Do kogo adresowany jest ten portal?

Matematyka jest jednym z przedmiotów szkolnych programów nauczania, na które przeznaczonych jest najwięcej godzin w cyklu nauczania. Celem tego portalu i przekazywanej w nim wiedzy jest wspomaganie procesu edukacji matematyki. Zawarte w nim ćwiczenia dają dużą możliwość ingerencji w jego przebieg, stanowiąc atrakcyjną dla uczniów formę przekazywania wiedzy. Dla nauczyciela mogą stanowić pomoc, która może być wykorzystana podczas lekcji zarówno w formie prezentacji materiału edukacyjnego jak i ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji przez uczniów.

Portal, który aktualnie oglądasz, został stworzony z myślą o nauczycielach i uczniach szkół ponadpodstawowych. Przygotowany został zgodnie z ideą podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazującą, że okres nauczania w gimnazjach i liceach należy traktować jako spójny programowo sześcioletni okres nauczania (siedmioletni w przypadku kształcenia na poziomie średnim w technikum). W katalogu tematów tej platformy wyodrębniony został zakres materiału dającego solidne podstawy wiedzy przekazywanej na poziomie gimnazjalnym oraz jego rozszerzenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Zróżnicowanie poziomu materiału w ramach każdego stopnia nauczania pozwoli ugruntować fundamenty wiedzy matematycznej przewidzianej podstawą programową, ale też da możliwość jej pogłębienia w zakresie indywidualnych zainteresowań ucznia.

Podstawa programowa nauczania matematyki precyzyjnie określa, czego uczeń o przeciętnych zdolnościach powinien się nauczyć na każdym poziomie procesu edukacyjnego. Dlatego portal ten został wyposażony w liczne ćwiczenia wspomagające przekazywanie i przyswajanie wiedzy matematycznej na poziomie podstawowych wymagań programu, ale nie ogranicza się wyłącznie do tego poziomu. Atrakcyjne przykłady z zakresu materiału dodatkowego mają zachęcać nauczycieli do podejmowania trudniejszych tematów w celu wzbogacania i pogłębiania treści nauczania, a uczniów do sięgania po bardziej ambitne, przygotowane w atrakcyjnej formie ćwiczenia bardziej zaawansowane, objęte zakresem rozszerzonym podstawy programowej. Ambitny i dociekliwy uczeń, zainteresowany znacznym pogłębieniem wiedzy matematycznej znajdzie tu przykłady wykraczające nawet poza aktualny zakres rozszerzony podstawy programowej, które były objęte materiałem nauczania precyzowanym przez podstawy programowe lat wcześniejszych.

Portal ten został opracowany przez nauczycieli dla nauczycieli i uczniów. Aktywny udział doświadczonych dydaktyków matematyki w doborze materiału edukacyjnego oraz w ustaleniu formy jego prezentacji jest gwarancją wysokich walorów dydaktycznych zawartego tu materiału, który polecamy zarówno nauczycielom jak i uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ostatnia modyfikacja: Friday, 20 September 2013, 03:22 PM