Wyciąg z umowy licencyjnej Wolfram CDF Player


§ Prawo własności Produktu

WRI jest wyłącznym właścicielem Produktu w formie dostarczonej przez WRI, za wyjątkiem tych jego części Produktu, którymi WRI dysponuje na podstawie licencji, udzielonych przez trzecie strony na te części. WRI posiada prawa własności intelektualnej na Produkty, w tym bez ograniczenia na takie aspekty oprogramowania, jak jego kod, struktura, sekwencja, organizacja, "wygląd i wrażenie", język programowania i kompilacja nazw komend, deskryptory i dane. Użytkowanie Produktu w sposób inny niż na podstawie warunków i postanowień Licencji przyznanej przez WRI lub w inny prawny sposób, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej.

§ Dopuszczone formy użytkowania Produktu  

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i ich akceptacji przez Nabywcę, WRI przyznaje Nabywcy niewyłączną licencję na instalację i korzystanie z Produktu na jednym urządzeniu pamięci online wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa posiada postanowienia, które w swojej naturze określają bieżące prawa i obowiązki, które powinny przetrwać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie licencyjnej, wszelkie prawa, tytuły oraz korzyści materialne lub niematerialne są zarezerwowane dla fimy WRI.

§ Niedopuszczalne formy użytkowania Produktu

Wszelkie formy użytkowania oprogramowania i innych elementów Produktu, które nie zostały szczególnie dopuszczone w Artykule "Dopuszczone formy użytkowania i instalowania Produktu" są zabronione, w tym bez ograniczenia następujące:

  •     dekompilowanie, rozbieranie lub rekonstruowanie oprogramowania
  •     modyfikowanie oprogramowania w jakikolwiek sposób
  •     rozprowadzanie, publikowanie, przenoszenie, sublicencjonowanie, wypożyczanie, wynajmowanie lub inne udostępnianie Produktu, albo którejkolwiek części oprogramowania, w tym zbiorów danych
  •     kopiowanie i zezwalanie na kopiowanie Produktu lub jakichkolwiek jego elementów, za wyjątkiem kopiowania dopuszczonego dla celów posiadania archiwalnej kopii Produktu
  •     używania Produktu do jakichkolwiek innych celów poza biernym przeglądaniem plików o rozszerzeniu .cdf, .nbp i .nb oraz/lub aktywnym wykonywaniem plików w formacie .cdf i .nbp.
  •     usuwania z Produktu lub zasłaniania jakichkolwiek znaków towarowych, praw autorskich, logo, znaków wodnych lub innych oznaczeń praw własności.
Ostatnia modyfikacja: Friday, 20 September 2013, 10:41 AM